Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 13 decembrie 2022

   2027

1.     Cu privire la încheierea Acordului de Înfrățire dintre Pretura sectorului Buiucani din municipiul Chișinău și Primăria Orașului Ardud, Județul Satu Mare, România

2.     Cu privire la aprobarea măsurilor pentru soluționarea deficienților și implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II)

3.     Cu privire  la aprobarea măsurilor pentru soluționarea deficiențelor și implementarea recomandărilor Curții de Conturi din Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

4.     Cu privire la acceptarea donației oferite de PNUD pentru extinderea platformei online www.educatieinteractiva.md   

5.     Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR" pentru persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, a efectivului limită de personal și a organigramei acestuia

6.     Cu privire la instalarea aparatelor Vending pe teritoriul instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău

7.     Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2007

8.     Cu privire la aprobarea structurii și a efectivului-limită al statelor de personal din cadrul preturilor de sector

9.     Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată

10.   Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Comisiei de concurs a Ministerului Sănătății 

11.    Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023

12.    Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului

13.    Cu privire la reorganizare, prin fuziune, (contopire) a Întreprinderii municipale de alimentație publică „Râșcani-ȘC" și Întreprinderea municipală de alimentație publică „Adolescența" și aprobarea organigramei, statutului întreprinderii nou create 

14.    Cu privire la stabilirea destinațiilor pentru încăperile din str. 31 August 1989, 63 lit. (01) (etajul 1), licitate la licitația din 24.06.2022 

15.    Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din str. Mihail Kogălniceanu, 52 lit. A (demisol, parter, mezanin), Asociației Obștești „Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova"

16.    Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din str. Alexei Șciusev, 96 lit. G (parter), Școlii specializate pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „DELFIN" mun. Chișinău 

17.    Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" în marca „Miss Chișinău" de către „Elit-Centru" SRL

18.    Cu privire la aprobarea tarifelor și Instrucțiunii de funcționare a depozitului de deșeuri din construcții și demolări din Calea Ieșilor, 36 

19.    Cu privire la inițierea procedurii de contractare a serviciilor de organizare a licitației funciare cu strigare în municipiul Chișinău 

20.    Cu privire la achiziționarea soluției software personalizat pentru evidența contabilă și gestionarea informațională complexă

21.     Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloacele de transport pe teritoriul lor

22.     Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală"

23.     Cu privire la formarea Scuarului din str. Sârbească 

24.      Cu privire la stabilirea suprafeței totale a apartamentului nr. 3a din str. Liviu Deleanu nr. 5/4 g 

 25.     Informație privind scoaterea din circulație a microbuzelor, implementarea Standardelor de calitate și a tichetării electronice în transportul public municipal

26.      Informație privind renovarea spațiilor locative vechi, demolarea și construcția spațiului locativ nou, în conformitate cu RLU

27.      Informație cu privire la aprobarea PUZ-lor din localitățile Băcioi, Durlești și Stăuceni și coordonarea acestora cu DGAURF a municipiului Chișinău

28.     Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ)

- PUZ Timiș-Nucarilor-Bujorilor

- PUZ Ghidighici

- PUZ Testemițatu 

- PUZ Manole

29.           Despre executarea hotărârii de judecată irevocabile și operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/32-14 din 28.10.2010 „Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din str. Uzinelor, 104 Combinatului de materiale de construcție „MACON" S.A. 

30.           Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din Calea Ieșilor, 71 Societății cu răspundere limitată Restaurantul „BUTOIAȘ" întru executarea hotărârii de judecată irevocabile 

31.           Cu privire la transmiterea în proprietate privată

32.           Cu privire la formarea unor bunuri

33.           Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie/locațiune

 34.           Cu privire la adjudecarea la licitație funciară

35.           Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 103, folosit cu drept de superficie de către Societatea cu Răspundere limitată „OLSOM"

36.           Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului, 10 „A", folosit cu drept de superficie de către S.C. „OMADI" S.R.L.

37.           Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenului suplimentar celui privat din str. Socoleni, 31, S.R.L. „AUTO-ASISTENȚĂ" 

38.           Cu privire la vânzarea-cumpărarea unor suprafețe suplimentare la terenurile proprietate privată ale Societății cu răspundere limitată „AVE-PRO" cu numerele cadastrale 0100402574, 0100402738, 0100402855 și 0100402572 din str. Petricani

39.           Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat  

40.           Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată „СОЮЗ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ"  în proces de reorganizare din str. Gheorghe Asachi, 81

41.           Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „OLIOTERRA" din str. Tudor Vladimirescu, 6/1

42.           Informație privind examinarea de către Pretura sectorului Centru  a legalității construcției din str. Vlaicu Pârcălab, nr. 55 și nr. 57