Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Direcţia generală economie, comerț și turism

Prelungirea termenului pentru privatizarea locuințelor până la 31 mai 2026

Prin prezenta, Primăria municipiului Chișinău vă informează că, la 30 mai 2024, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 124 pentru modificarea unor acte normative, prin care, termenul pentru privatizarea locuințelor a fost prelungit până la data de 31 mai 2026.

Prin urmare, persoanele din municipiul Chișinău, care trăiesc în locuințele eligibile pentru privatizare, conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993, dar care nu le-au privatizat până în prezent, pot depune cereri scrise către Comisia municipală de privatizare a fondului de locuințe, prezentând setul de documente ce le certifică dreptul de a dobândi în proprietate locuința de stat.

După prezentarea actelor necesare, dosarul de privatizare va fi înaintat spre examinare la una din ședințele Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe, care va emite decizia relevantă în acest sens.

Ulterior, după emiterea hotărârii Comisiei și perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, cetățenii urmează să-și înregistreze dreptul de proprietate, în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, până la termenul limită de 31 mai 2026.

Atenționăm asupra faptului că, conform art. 59 alin. (31) al Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe, este  prevăzut că, după expirarea termenului de 31 mai 2026, locuințele neprivatizate vor trece în proprietatea unităților administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sunt amplasate și acestor locuințe li se va atribui statutul de „locuință socială”, astfel că acestea nu vor mai putea fi privatizate.

Pentru a obține informații detaliate în acest sens, toate persoanele interesate sunt invitate să contacteze Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău, str. Columna, 106, bir. 1 (luni - joi, orele 8:00-12:00). De asemenea, pot lua legătura cu specialiștii DGECT, la numerele de telefon: 022-27-81-25; 022-27-69-05; 022-22-07-30 sau prin e-mail la adresa electronică  dpp.dgect@cmc.md.

Direcţia generală economie, comerț și turism


E-mail: dgect@cmc.md 

Nr. d/o

Denumirea subdiviziunii structurale

Denumirea căsuței poștale

Prenume Nume

responsabil

Tel. de contact

Orele de audiență

1.

Conducerea

sef.dgect@cmc.md

Roman

VITIUC

(022) 22-63-38

Luni 1300-1700

2.

Direcţia comerţ, prestări servicii şi alimentaţie publică

dc.dgect@cmc.md

Valentina CONSTANTINOV

(022) 22-27-61

Luni 1300-1700

3.

Direcţia economie, analiză şi dezvoltare durabilă

deadd.dgect@cmc.md

Veronica ONUFREI

(022) 26-01-18

Nu sunt

4.

Direcţia exploatarea patrimoniului municipal

depm.dgect@cmc.md

Vladimir IERMICIOI

(022) 23-35-26 (022) 22-23-40

 

Luni, Miercuri 1300-1700

Marți, Joi 0800-1200

5.

Direcţia privatizarea patrimoniului

dpp.dgect@cmc.md

Ala GHEORGHIȚA

(022) 22-07-30

 

Luni - Joi 800-1200

Vineri – zi liberă, comisia

6.

Direcţia management instituţional şi de personal

smip.dgect@cmc.md

Eugenia BUȘMACHIU

(022) 22-02-48

(022) 22-02-49  

Nu sunt

7.

Direcţia management financiar intern

dmfi.dgect@cmc.md

Aliona

CARAMAN

(022) 22-00-21 (022) 22-52-89

 

Luni, Miercuri 1300-1700

Marți, Joi 0800-1200

8.

Secţia dezvoltare turism

turism.dgect@cmc.md

Irina

POPA

(022) 21-09-30

Nu sunt

9.

Secţia cancelarie şi secretariat

cancelaria.dgect@cmc.md

Ludmila LĂCUSTĂ

Tamara BRAGARENCO

(022) 22-50-78

(022) 22-16-20

 

 

Luni - Vineri 0800-1700

10.

Direcţia logistică

 

Ala

PLUGARI

(022) 22-63-38

Nu sunt

Orele de audienţă a cetăţenilor,

 • Luni - joi, între orele: 08:00-12.00.

Direcţia generală economie, comerț şi turism este constituită de Consiliul municipal Chişinău în scopul asigurării dirijării activităţii şi reformelor social - economice, relaţiilor patrimoniale, privatizării fondului locativ şi nelocuibil, organizării achziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii şi pentru promovarea politicii Consiliului municipal Chişinău în acest domeniu.

Direcţia generală este responsabilă de trasarea direcţiilor principale ale politicii economice a municipiului, de elaborarea şi realizarea în practică a reformelor economice, a planurilor de dezvoltare social-economică, de dezvoltarea tuturor ramurilor economiei din teritoriu, a relaţiilor patrimoniale, acivităţii de mobilizare a resurselor materiale în vederea satisfacerii necesităţilor municipiului şi exercitării controlului asupra utilizării lor. Totodată, Direcția generală economie, comerț și turism este responsabilă de promovarea dezvoltării parteneriatului public-privat.

Informație privind Parteneriatul public - privat

Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe  

Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului municipal Chișinău activează în conformitate cu prevederile Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93 și anexele respective, partea component al Legii.

Componența Comisiei municipale se aprobă în baza deciziei Consiliului municipal Chișinău (ultima decizie CMC nr. 4/6 din 13.12.2019), care îşi desfăşoară activitatea în blocul administrativ al Direcției generale economie, comerț și turism: str. Columna, 106, mun. Chişinău.

Şeful Direcţiei privatizarea patrimoniului, vicepreşedintele Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului municipal Chișinău, coordonează lucrul cu petiţiile, cererile, adresări, interpelări înaintate de către persoane fizice/juridice și asigură activitatea Direcției.

Zilele de primire: Luni, Joi de la ora 8.00 până la 12.00, telefon de contact 022-22-07-30.

În biroul 9, 10 cetățenii primesc consultații și setul de documente necesare pentru privatizarea locuinţelor, înregistrează cererile și perfectează dosarele pentru privatizarea locuințelor. 

Documentele necesare a fi prezentate pentru privatizarea locuinţelor și perfectarea dosarului de privatizare 

 • Extras din tabelul nominal eliberat de către gestionarul imobilului: ÎMGFL, APLP sau instituţia administratoare, cu descrierea tuturor persoanelor instalate în locuința solicitată pentru privatizare (istoricul) cu indicarea documentului ce confirmă legalitatea instalării, valabil cel mult 6 luni de la data eliberării (în original).
 • Extras din contul personal eliberat de către gestionarul imobilului: ÎMGFL, APLP sau instituţia administratoare, cu descrierea tuturor persoanelor instalate în locuința solicitată pentru privatizare (istoricul) cu indicarea documentului ce confirmă legalitatea instalării, valabil cel mult 6 luni de la data eliberării (în original).
 • Planul geometric și certificatul-caracteristică privind privatizarea locuinţei, eliberat de către ASP „Departamentul Cadastru", valabil cel mult 6 luni de la data eliberării (original și copia). În cazul construcțiilor/replanificărilor în locuința solicitată pentru privatizare prezentarea documentului (act, proces-verbal de recepție finală) recepționat de către ASP „Departamentul Cadastru".
 • Ordinul de repartiție sau alt document ce confirmă legalitatea instalării în locuință (original și copia).
 • Dispoziția preturii despre operarea modificărilor în contul personal, după caz (original și copia).
 • Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, certificat de deces, certificat de căsătorie/divorț pentru toți membrii maturi ai familiei, certificat ce atestă starea civilă a persoanei, după caz (originalele si copiile).
 • Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul de a participa la privatizare, autentificată notarial sau prezenţa lor la depunerea actelor. Declaraţia privind neparticiparea la privatizarea locuinţelor, obligatoriu autentificată notarial. 
 • În cazul depunerii documentelor în baza procurii, se prezintă procură în copie autentificată notarial. 
 • După caz, originalul şi copiile diplomei de studii, livretului militar, carnetului de muncă a chiriaşului principal şi a soţiei/soţului (stagiul se calculează până la 10.03.1993)
 • Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare din bir. 12, bonul de plată 200 lei achitat: DGECT - cod fiscal 1020601000059, „servicii cu plată", IBAN: MD78TRPDAK142310A16123AA, MF TR Centru-Chişinău, Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat, TREZMD2X.
 • Bonul de plata 300 lei achitat: DGECT - cod fiscal 1020601000059, „servicii cu plată", IBAN: MD78TRPDAK142310A16123AA, MF TR Centru-Chişinău, Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat, TREZMD2X.
 • Copia certificatului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr. I şi II, după caz.
 • Certificat eliberat de Mişcarea Refugiaţilor Transnistreni privind confirmarea statutului persoanelor, care au fost nevoite să părăsească domiciliul din raioanele de est ale ţării şi nu au avut posibilitatea să revină la locul precedent de trai, după caz (original și copia).
 • Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, după caz (original și copia).
 • Pentru cămine, suplimentar: certificat cu numărul de persoane, care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucătărie, veceu etc.) eliberat de gestionarul imobilului.
 • Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 83, referitor la lipsa sau existenţa deciziei de demolare şi privind starea tehnică a locuinţei.
 • Pentru imobilele departamentale - acordul instituţiei administratoare.

La necesitate, după caz, pot fi solicitate şi alte documente.

Zilele de primire: luni, marti, miercuri, joi, de la ora 8.00 până la 12.00, telefonul de contact 022-27-81-25.

După publicarea pe site-ul Primăriei mun. Chișinău (www.chișinău.md/informații/hotărâri ale Comisiei municipale de privatizare a fondului de locuințe) a deciziilor Comisiei municipal de privatizare a fondului de locuințe, în biroul 10, cetăţenii primesc: rezultatele deciziilor din Hotărârile (extras din Hotărârea), în baza buletinului de identitate sau procurii (după caz), conturile pentru achitarea costului stabilit de Comisie şi impozitul privat. La prezentarea bonului de plată, în termen de 15 zile, se perfectează contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată. Semnarea și eliberarea contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată se efectuează după confirmarea achitării de către MF TR Centru-Chişinău, Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat. Telefon de contact 022-27-69-05.

În biroul 12 cetățenii depun cererile cu setul de documente pentru perfectarea și eliberarea certificatelor privind participarea/neparticiparea la procesul de privatizare a fondului de locuințe. Setul de documente care este necesar de prezentat pentru perfectarea și eliberare certificatului de participare la procesul de privatizare:

 • Cerere;
 • consimțământul;
 • copia contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate private;
 • copiile buletinelor de identitate a participanților în procesul de privatizare( în cazul schimbării numelui, prenumelui document ce atestă schimbare);
 • procura (după caz);
 • În cazul prezentării intereselor cetățenilor prin intermediul avocatului, obligatoriu copia mandatului;
 • bonul de plată pentru 200 lei, achitat pe următoarele conturi bancare: MF TR Centru-Chişinău, Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat, DGECT - „Servicii cu plată", cod fiscal 1020601000059, TREZMD2X; IBAN: MD78TRPDAK142310A16123AA. Termenul de perfectare și eliberare a certificatelor - 5 zile lucrătoare.

Zilele de primire a cetățenilor: luni, marți, miercuri, joi, de la ora 8.00 până la 12.00, telefon de contact: 022-21-41-12.

În biroul 6 specialistul (jurist) coordonează întrebările ce ţin de litigii privind privatizarea locuinţelor, telefon de contact: 022-22-23-27.

Totodată, ținem să Vă informăm că, în conformitate cu Legea nr. 36 din 18.03.2021 pentru modificarea articolului 59 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locațiune: „Persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324/1993 dispun de dreptul de a le privatiza până la 31 mai 2024, având obligaţia de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998".

REGULAMENTUL privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău