Direcţia audit intern

Directia audit intern

Adresa: MD-2012, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 83

Tel. (022) 20-17-01, (022) 20-17-02, (022) 20-16-50

Fax: (022) 20-15-56

e-mail: dai@pmc.md

Nume, Prenume

Telefon

e-mail

COTOROBAI Raisa

(022) 20-17-01

raisa.cotorobai@pmc.md

CHILCIC Olga (022) 20-16-50 olga.chilcic@pmc.md
POSTOLACHI Mariana (022) 20-16-38 mariana.postolachi@pmc.md

VEREBCEAN Ina

(022) 20-17-02 

ina.verebcean@pmc.md

GRINIȘINA Irina (022) 20-17-02 irina.grinisina@pmc.md 

SCUTARU Mariana

(022) 20-16-38

mariana.scutaru@pmc.md 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcţiei audit intern 

 

Viziune, Misiune, Valori

Direcţia Audit Intern - Viziune, Misiune, Valori

 Viziunea Direcţiei audit intern

Cele mai bune practici de audit, pentru o administraţie publică locală mai bună în municipiul Chişinău

Misiunea Direcţiei audit intern

 Acordarea consultanţei şi asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia şi contribuind la adăugarea valorii.

Valori

În îndeplinirea misiunii noastre noi împărtăşim anumite convingeri şi valori.

Astfel, ne-am angajat la cel mai înalt grad de:

  • corectitudine şi integritate;
  • independenţă şi obiectivitate;
  • competenţă profesională şi conduită etică.

Suntem o unitate de audit intern, care tinde să înţeleagă şi să răspundă la nevoile părţilor interesate.

În plus, promovăm climatul de respect şi de deschidere faţă de părţile interesate, în procesul de comunicare şi în exprimarea opiniilor.

 

Glosarul termenilor de audit

Glosarul termenilor de audit

activităţi de control 

politici şi proceduri stabilite pentru abordarea riscurilor şi atingerea obiectivelor entităţii publice; 

audit intern 

activitate independentă şi obiectivă care le oferă managerilor asigurare şi consultanţă, desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii publice. Aceasta are menirea să ajute entitatea publică în atingerea obiectivelor sale, evaluând printr-o abordare sistematică şi metodică sistemul de management financiar şi control şi oferind recomandări pentru consolidarea eficacităţii acestuia;

buna guvernare

mod de a guverna prin care se asigură atingerea obiectivelor cu respectarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate;

cartă de audit intern

regulament intern al unităţii de audit intern care defineşte misiunea, competenţele, responsabilităţile şi aria de aplicabilitate a activităţii de audit intern, stabileşte poziţia auditului intern în cadrul entităţii publice, autorizează accesul la documentele, bunurile şi persoanele relevante pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunii de audit intern;

control intern

sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia, incluzând auditul intern, în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate;

control financiar public intern

sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, având scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări;

controale ex-ante (preventive)

se organizează până la realizarea unei operaţiuni, prin proceduri de control intern, pentru prevenirea erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare;

controale curente

se organizează în timpul unei operaţiuni pentru detectarea şi excluderea erorilor sau neregularităţilor;

controale ex-post (ulterioare)

se organizează după realizarea unei operaţiuni

descrierea narativă (pista de audit)

prezintă tabloul detaliat al procesului, include detalii despre relaţiile şi conexiunile cu alte procese şi mediul în care funcţionează procesul

descrierea grafică (diagrama procesului)

modalitate de înregistrare şi descriere a procesului prin metoda grafică, ce prezintă circulaţia documentelor sau informaţiilor într-un proces şi evidenţiază activităţile (inclusiv activităţile de control) existente în cadrul acestuia; diagramele se elaborează utilizând simboluri şi linii de legătură

economicitate

minimizarea costului resurselor  alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;

eficienţă

raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru obţinerea acestora

eficacitate

gradul  de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;

entitate publică

autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, instituţie publică sau autoritate/instituţie autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public naţional;

etica

totalitatea standardelor care stabilesc normele de conduită morală, ce trebuie să fie aplicate atât în general, cât şi în relaţie cu activităţile specifice ale entităţii publice

expunere la risc

pericolul potenţial pentru autoritatea publică, reprezentat de evenimentele cu impact negativ

fraudă

act ilegal caracterizat prin înşelătorie, disimulare sau trădare a încrederii, comis de o persoană sau entitate publică în scopul obţinerii de mijloace băneşti, bunuri/valori sau servicii ori al eschivării de la efectuarea plăţilor, pentru a-şi asigura un avantaj personal ori în afaceri;

integritate

presupune corectitudine în desfăşurarea atribuţiilor, onestitate în realizarea sarcinilor şi comportament al angajaţilor în conformitate cu normele etice stabilite;

neregularitate

încălcare a cadrului normativ şi a reglementărilor interne relevante ale entităţii publice, ce constă într-o activitate sau o omisiune neintenţionată care afectează sau poate afecta negativ activitatea entităţii publice;

manager al entităţii publice

conducător al celui mai înalt nivel ierarhic al entităţii publice;

manager operaţional

conducător responsabil de gestionarea unităţii organizaţionale la fiecare nivel ierarhic al entităţii publice, exceptând managerul entităţii publice;

management financiar şi control

sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi de alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sunt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace;

management al riscurilor

proces sistematic de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare şi control al riscurilor, organizat şi efectuat în scopul asigurării rezonabile privind atingerea obiectivelor entităţii publice;

mediu de control

atitudine şi acţiuni ale managerului entităţii publice privind importanţa controlului intern în cadrul entităţii publice, atmosfera, disciplina şi condiţiile necesare realizării obiectivelor acesteia;

 

misiune de audit intern

activitate de evaluare, autorizată prin ordin şi delimitată în timp, cu o arie de aplicabilitate bine determinată, care se finalizează prin emiterea unui raport de audit;

misiunea entităţii

enunţare formală şi scurtă a scopului general al entităţii publice, care ghidează acţiunile, oferă o direcţie şi un cadru pentru formularea strategiilor entităţii publice

obiective strategice

scopuri de bază, pe care entitatea le urmăreşte  pentru a-şi atinge misiunea fixată; de obicei, se stabilesc pentru termen mediu sau lung (de la 3 ani) şi derivă din politicile guvernamentale (municipale) din domeniu;

obiective operaţionale

obiective aferente activităţii operaţionale a entităţii, necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale acesteia; de obicei se stabilesc pentru termen scurt (până la 1 an) utilizând metoda SMART;

probe de audit

informaţiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile, ce stau la baza constatărilor şi includ probe documentare, probe obţinute din declaraţii, probe analitice şi probe fizice;

procesul

reprezintă o succesiune de activităţi logic structurate, care utilizează anumite resurse, adăugându-le valoare, oferă un produs şi sunt organizate în scopul atingerii unor obiective definite

răspundere managerială

conştientizare şi asumare de către managerul entităţii publice a responsabilităţii pentru acţiunile, deciziile şi politicile promovate, inclusiv pentru maximizarea rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza principiilor bunei guvernări, precum şi obligaţia de a raporta despre obiectivele şi rezultatele atinse;

risc

eveniment posibil care poate avea impact negativ în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor entităţii publice;

risc inerent            (risc necontrolat)

riscul care există în legătură cu obiectivele entităţii la etapa în care nu sunt întreprinse anumite acţiuni de control intern

risc controlat

riscul pentru care organizaţia a implementat activităţi de control, fapt ce a diminuat sau a anulat probabilitatea materializării riscului

risc rezidual

riscul cu care entitatea publică încă se confruntă în ciuda implementării activităţilor de control (Risc rezidual = Risc inerent – Risc controlat)

registrul riscurilor

document integrator al managementului riscurilor, care presupune înscrierea tuturor riscurilor identificate, evaluarea şi stabilirea expunerii entităţii la riscuri, urmărirea acţiunilor întreprinse în vederea ţinerii riscurilor sub control;

testarea de audit

descrierea generică a procesului de colectare a probelor de audit prin aplicarea unor tehnici speciale, care constă în verificarea, examinarea, analiza şi evaluarea documentaţiei, efectuarea repetată a procedurilor, contrapunerea informaţilor ş.a.

unitate de audit intern

subdiviziune organizaţională, funcţional independentă, din cadrul entităţii publice abilitată să efectueze auditul intern;

unitate auditată

subdiviziune organizaţională ori structurală sau proces supus evaluării de către unitatea de audit intern.