Pagina oficială a Municipiului Chișinău

A fost anunţat concursul pentru ocuparea funcţieivacante de secretar al Consiliului municipal Chişinău

   2506

Consiliul municipal Chişinău a anunţat concursul pentru ocuparea funcţiei de secretar al Consiliului municipal Chişinău. Potrivit legislaţiei în vigoare, la concurs pot participa cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în municipiul Chişinău, care posedă limba de stat, sunt licenţiaţi ai unei facultăţi de drept sau administraţie publică locală şi au practică conform specialităţii de cel puţin 5 ani. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să prezinte la Primăria municipiului Chişinău următoarele acte: formularul de participare, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copia (extrasul din) carnetul de muncă, certificatul medical ce atestă starea de sănătate corespunzătoare funcţiei şi cazierul juridic. Copiile actelor se vor prezenta însoţite de documentele originale sau în copii autentificate de notar.

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală, atribuţiile de bază ale secretarului Consiliului municipal Chişinău sunt:

-         asigură înştiinţarea convocării Consiliului municipal Chişinău;

-         participă la şedinţele Consiliului municipal Chişinău;

-         avizează proiectele de decizii ale Consiliului municipal Chişinău şi contrasemnează deciziile;

-         asigură buna funcţionare a primăriei;

-         asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

-         pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul municipal Chişinău;

-         comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de Consiliul municipal Chişinău sau de primarul general;

-         primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

-         eliberează extrase sau copii de pe arice act din arhiva Consiliului municipal Chişinău, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;

-         ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

-         păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

-         acordă ajutor consilierilor şi comisiilor Consiliului municipal Chişinău;

-         administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

-         eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului;

-         întocmeşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

-         înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani;

-         îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul municipal Chişinău, ori de către primarul general.

Dosarele de înscriere se vor prezenta Comisiei pentru organizarea concursului începând cu 12 noiembrie şi se vor depune personal la sediul Primăriei municipiului Chişinău. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel: 20-15-30 şi 20-15-33.

          Direcţia Relaţii Publice a                                 01.11.2007

          Primăriei mun. Chişinău