Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Strategia de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă

   1401

Prin decizia nr. 4/1 din 05.03.2020 Consiliul municipal Chişinău a iniţiat procesul de elaborare a documentației de urbanism pentru teritoriul municipiului Chişinău.

Documentul Strategiei a fost elaborat de către experții din cadrul companiilor „Master’s Plan” și „Cushman & Wakefield”, Fundația „Centrul pentru Dezvoltare a Chișinăului” cu implicarea reprezentanților din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare și alți experți locali.

Documentele și etapele Strategiei pot fi stuadiate AICI

Strategia de dezvoltare socio-economică atinge subiecte stringente pentru cetățeni, cum ar fi dezvoltarea mediului urban confortabil, dezvoltarea socio-demografică, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, dezvoltarea infrastructurii de transport și tehnico-edilitară, dezvoltarea potențialului patrimoniului natural și de protecție a mediului înconjurător.

Documentul a fost prezentat publicului, la data de 31.01.2022
 

Au urmat o serie de consultări ale documentului pe domenii: transport, infrastructură, economie, cultură, cu experții, cu comunitatea științifică, cu focus grupurile, cu suburbiile

În perioada 31 ianuarie - 28 februarie 2022, au fost organizate discuții publice cu experți:

https://www.youtube.com/watch?v=JTd_kTEYcGs
https://www.youtube.com/watch?v=ex6RpVf-6R0
https://www.youtube.com/watch?v=ChR8d_jU7TI
https://www.youtube.com/watch?v=iwj34RHC_qM&t=196s

În cadrul dezbaterilor au fost discutate toate capitolele din cadrul proiectului Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă a mun. Chișinău.

În luna mai 2022, au fost organizate consultări publice ample cu societatea civilă. De asemenea, la aceste consultări au fost invitați reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale, ministerelor și organizațiilor internaționale.

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2gEGQ8E4w
https://www.youtube.com/watch?v=PBCxD8uCgKM
https://www.youtube.com/watch?v=vGyCzY5CSzk
https://www.youtube.com/watch?v=aYaUpbb1kCc
 

Drept urmare a consultărilor publice efectuate la 16-17-18-19 mai 2022 cu societatea civilă și a recomandărilor/propunerilor parvenite, urmează să se elaboreze tabelul divergențelor pentru a putea fi analizate de către autorii și elaboratorii Strategiei.  

În luna iulie 2022 au avut loc ședințe cu ,,Grupul de lucru privind supravegherea procesului de elaborare a concepției de dezvoltare a municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general” și consilieri municipali. Agenda ședinței a cuprins raportări privind procesul de consultare a Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă a mun. Chișinău.

În urma ultimelor ședințe, au fost expediate sugestiile și observațiile Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare către toate direcțiile Primăriei și membrii grupului de lucru pentru a fi revizuite modificările efectuate în procesul de ajustare a Etapei I a documentului.

În baza documentului final ajustat, a fost perfectat proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru eliberarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și reactualizarea Planului urbanistic al orașului Chișinău”, care este înaintat spre examinare CMC, dar încă nu a fost aprobat.

Odată cu aprobarea acestuia, vor fi demarate procedurile de licitație pentru achiziționarea serviciilor de elaborarea a caietului de sarcini pentru cea de-a II-a etapă a Strategiei și pentru serviciile de elaborarea/actualizare a Planului urbanistic general.