Direcţia generală finanţe

public/publications/29481457_md_planul_dgf.pdf
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
 • Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016;
 • Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419 din 22.12 2006;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVIdin 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de statşi recreditarea de stat
 • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

 

 

public/publications/16068457_md_plan_achiziti.xls

Direcţia generală finanţe are misiunea de a asigura promovarea și implementarea politicii statului în domeniul finanțelor publice la nivel local, gestionarea finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări. 

          Îndeplinind sarcinile ce stau în faţa sa, Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal asigură elaborarea şi executarea bugetului la un înalt nivel calitativ, organizarea finanţelor municipiului Chişinău, oferă suport metodologic  la toate etapele procesului bugetar, inclusiv la elaborarea propunerilor de buget fundamentate pe programe instituţiilor bugetare şi autorităţilor publice locale de nivelul întâi, contribuie ca resursele bugetare să fie alocate în strânsă corelare cu priorităţile de politică promovate şi stabilite în documentele de planificare strategică, intensifică controlul financiar asupra utilizării econome şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, integrităţii valorilor băneşti şi materiale.

Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

1) implementarea şi promovarea politicilor în domeniul finanţelor publice;

2) asigurarea gestionării adecvate a resurselor şi cheltuielilor bugetare, precum şi administrarea eficace a patrimoniului public;

3) acordarea asistenţei metodologice autorităţilor/instituțiilor bugetare municipale și autorităţilor publice locale de nivelul întâi la toate etapele procesului bugetar;

4) recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către autorităţile publice locale la toate etapele procesului bugetar (elaborarea, aprobarea, modificarea bugetului), precum şi a altei informaţii, cu prezentarea acestora Ministerului Finanţelor conform cerinţelor stabilite;

5) asigurarea elaborării propunerilor de buget, recepţionarea, analiza şi generalizarea materialelor prezentate de către autoritățile/instituţiile  bugetare din subordinea CMC şi prezentarea propunerilor/proiectului de buget  în modul şi termenele stabilite CMC;

6) asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificaţiei bugetare,  cu prezentarea, în modul şi în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor; 

7) asigurarea funcţionalităţii instituţiilor finanţate de la bugetul municipal, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi în conformitate cu priorităţile stabilite;

8) asigurarea deservirii datoriei UAT care are caracter prioritar faţă de alte obligaţiuni pecuniare şi efectuarea tuturor plăţilor aferente în termenele şi în condiţiile  angajamentelor asumate;

9) asigurarea evidenţei, monitorizarea şi raportarea datoriei bugetului municipal Chişinău, a obligaţiunilor condiţionate ce rezultă din contractele de angajare a împrumuturilor, de garanţie şi de recreditare de stat;

10) analiza executării bugetului municipal, respectarea balansării bugetului  şi înaintarea, în caz de necesitate, a propunerilor ce se impun CMC;

11) recepţionarea rapoartelor financiare de la instituţiile bugetare din subordinea CMC şi de la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, precum şi analiza, generalizarea, consolidarea şi prezentarea raportului consolidat  în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor;

12) desfășurarea activităţii de control financiar tematic privind aspectele ce ţin de respectarea cadrului legal care reglementează utilizarea mijloacelor financiare bugetare, activitatea economico-financiară a întreprinderilor municipale  şi  societăţilor  economice în care CMC deţine cotă-parte;

13) efectuarea monitoringului financiar al  întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni în care CMC deţine cotă-parte;

14) contribuirea la promovarea şi realizarea obiectivelor privind descentralizarea finanţelor publice;

15) elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competenţă.

 

          Direcţia generală finanţe activează sub conducerea şefului care asigură conducerea operativă.

          În cadrul Direcţiei generale finanţe sunt formate subdiviziuni şi anume:

 • Direcţia buget şi sinteză;
 • Direcţia sinteza veniturilor şi cheltuielilor de ordin economic;
 • Direcţia control financiar tematic;
 • Direcţia rapoarte financiare;
 • Secţia datorii şi angajamente financiare;
 • Serviciul resurse umane;
 • Serviciul juridic;
 • Secția cancelarie și secretariat;
 • Secţia servicii interne.

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ FINANȚE

A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău,  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Tel: (022) 22-69-74

Site: www. dgfcmc.md; e-mail: dgf@cmc.md

Program de lucru: luni-vineri, 8.00 – 17.00; pauza de masă: 12.00-13.00

 Conducere  Direcției 

Numele, prenumele

Funcția

Telefon

E-mail

Pșenițchi Olesea

Șef interimar al Direcției generale finanțe

(022) 23-27-33

olesea.psenitchi.dgf@cmc.md

Bragaru Elena

Șef adjunct al Direcției generale finanțe, Șef al Direcției buget și sinteză

(022) 22-27-17

elena.bragaru.dgf@cmc.md

 

 

Anticamera

Zolotuhin Cristina

Secretar administrativ superior

(022) 22-69-74

dgf@cmc.md

Lefter Angela

Șef al secției cancelarie și secretariat

(022) 22-55-41

angela.lefter.dgf@cmc.md 

 

Orarul de audieri a cetățenilor

 

Pșenițchi Olesea

În fiecare zi de luni între orele 13.00 – 17.00

Bragaru Elena

În fiecare zi de miercuri între orele 13.00 – 17.00

 

Direcţia generală finanţe este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului municipal Chişinău, care activează sub conducerea Primarului General al municipiului Chişinău.

La 21 iulie 1944 a fost înfiinţată prima secţie financiară din republică – Secţia financiară Chişinău, care, trecând peste un şir de modificări structurale, cu începere din 1995 a fost reorganizată în Direcţia generală finanţe.