Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

  10873

MD-2012, mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33,

Anticamera: tel.(022) 22-54-61, fax: (022) 22-01-72

e-mail: dglca@pmc.md, site: www.dglca.md

Șef al Direcţiei Generale,
Ion Burdiumov
(022) 22-54-61

Șef-adjunct al Direcţiei Generale,
Ghenadie Dubița
(022) 22-10-28.

Prezentarea Direcției generale, locativ-comunale și amenajare:

Direcția generală locativ-comunală și amenajare (în continuare-DGLCA)  este o subdiviziune a Consiliului municipal Chișinău, ce exercită  activități de interes local  în domeniile: locuințelor, protecției mediului și gestiunii  deșeurilor, amenajării și salubrizării teritoriului municipiului, eficienței energetică, prestării  serviciilor comunale și relațiilor cu furnizorii. Ca structură, DGLCA se subordonează atât Consiliului municipal Chișinău cât și Primarului General.

Misiunea DGLCA este să asigure elaborarea și promovarea politicilor autorităților administrației publice locale a municipiului Chișinău în domeniile specificate, în conformitate cu strategiile și programele de dezvoltare a orașului Chișinău. În activitatea sa, direcția se bazează pe Legea privind administraţia publică locală, Legea privind statutul municipiului Chişinău, Legea privind finanțele publice locale, Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, Codul administrativ, deciziile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile Primarului general, precum  și alte acte normative.

DGLCA este investită cu următoarele atribuții:

Ø  Elaborarea, implimentarea și monitorizarea politicii locative în municipiul Chișinău, în conformitate cu actele legislative și normative  în vigoare.

Ø  Examinarea și participarea la elaborarea proiectelor de legi, de hotărâri ale autorităților administrației publice centrale ce țin de domeniul de activitate.

Ø  Monitorizarea executării deciziilor Consiliului municipal Chișinău și dispozițiilor Primarului General.

Ø  Realizarea obiectivelor Consiliului municipal Chișinău și Primarului General al municipiului Chișinău privind administrarea fondului locativ, proprietate publică.

Ø   Informarea consumatorilor și acordarea de consultații, examinarea, în limita competenței lor, a reclamațiilor acestora referitor la serviciile comunale.

Ø   Elaborarea și implementarea programelor, planurilor de măsuri și de acțiuni, strategii și politici locale, corelate cu cele centrale, în domeniul gestiunii deșeurilor.

Ø  Monitorizarea activităților de sortare, neutralizare, valorificare și eliminare finală a deșeurilor menajere și asimilabile.

Ø   Monitorizarea activităților de generare, colectare, transport, tratare, valorificare/depozitare a deșeurilor din construcții și demolări, precum și evidența acestora.

Ø  Organizarea activităților de recepționare și compostare a deșeurilor vegetale.

Ø   Organizarea platformelor complexe pentru colectarea separară pe diferite tipuri de deșeuri (de echipamente electrice și electronice, din construcții și demolări, vegetale etc.).

Ø  Asigurarea amenajării și întreținerii corespunzătoare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere în cartierele rezidențiale.

Ø   Monitorizarea serviciilor prestate de către operatorul serviciului de salubrizare pe domeniul gestionării deșeurilor.

Ø  Organizarea și monitorizarea serviciilor de salubrizare stradală, de deszăpezire și de combatere a poleiului pe căile de comunicație din municipiul Chișinău, conform prevederilor contractelor în derulare.

Ø  Asigurarea și monitorizarea activităților de dezinsecție și deratizare a fondului de locuințe, precum și a altor spații publice.

Ø  Monitorizarea activităților Î.M. „Parcul Dendrariu", inclusiv promovarea politicilor de dezvoltare a Parcului Dendrariu.

Ø  Monitorizarea activităților ÎM „Direcția parcurilor,cultură și odihnă", inclusiv promovarea politicilor de dezvoltare a zonelor de agrement din gestiunea acesteia.

Ø  Monitorizarea activităților IȘIC „Grădina Zoologică", inclusiv promovarea politicilor de dezvoltare a grădinii zoologice municipale.

Ø  Asigurarea gestionării eficiente a bazei de odihnă „Lavanda", din or. Vadul lui Vodă.

ØMonitorizarea și coordonarea activităților ÎMGFL nr. 1-23, IMSL ale sectoarelor Botanica, Centru, Buiucani, Râșcani și Ciocana, Î.M. „AG a Spațiilor Verzi", Î.M. „Regia Autosalubritate", ÎMS „Liftservice", ÎM „Combinatul Servicii Funerare".

Ø  Asigurarea executării lucrărilor de amenajare și întreținere a locurilor dejoacă pentru copii, a terenurilor de fitness și a terenurilor sportive din curțile blocurilor de locuințe, cât și pe alte spații publice, precum și evidența continuă a acestora.

Ø  Promovarea și implementarea măsurilor privind managementul populației canine și animalelor de companie din raza municipiului Chișinău.

ØOrganizarea și gestionarea Registrului animalelor de companie din municipiul Chișinău.

Ø   Elaborarea proiectului de buget referitor la finanțarea cheltuielilor ce țin de gestionarea și dezvoltarea fondului de locuințe, salubrizarea și gestiunea deșeurilor, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a zonelor de agrement, gestiunea animalelor de companie, ș.a.

Ø  Asigurarea administrării mijloacelor financiare publice alocate din bugetul municipal Chișinău, conform prevederilor legislației în vigoare.

Organigrama Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare:Regulamentului de funcționare al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău
Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău
Regulamentul de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului municipal Chișinău și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău
Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpîn în municipiul Chişinău şi a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpîn din municipiul Chişinău

PLANUL anual de acțiuni al Direcției generale locativ-comunale și amenajare pentru anul 2022