Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul DGLCA

   6975

            DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ŞI AMENAJARE      

 ( mun.Chişinău,str. Mihai Eminescu, 33)

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 de specialist coordonator în secţa relaţii cu APLP şi ACC

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu

Specialist coordonator:

Sarcinile de bază:

1.  Promovează şi implementează strategii în domeniul de activitate în ceea ce priveşte gestionarea fondului de locuinţe;

2.   Acordă asistenţă metodologică Preturilor de sector, grupurilor de iniţiativă şi agenţilor economici, deţinători de fond locativ departamental, şi participarea  la acţiunile ce ţin de  instituirea APLP şi ACC;

Atribuţiile de serviciu:

1. Elaborează baza de date şi informaţii ce ţin de domeniul APLP, ACC şi CCL;

2. Conlucrează cu instituţiile abilitate pentru evidenţa statistică a fondului locativ, înregistrarea asociaţiilor şi activitatea acestora;

3. Pregăteşte proiectele de ordine, decizii, dispoziţii;

4. Organizează şi participă la seminare, conferinţe, şedinţe de lucru;

5. Consultă solicitanţii în vederea aplicării corecte a legilor şi actelor normative ce ţin de fondarea asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi condominiilor, gestionarea fondului locativ;

6.  Întocmeşte note informative şi informaţii sinteză cu privire la situaţia în domeniul relaţiilor cu APLP,  ACC şi CCL.

Responsabilităţi:

 • Acces liber la bunuri, informaţii utile, pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.
 • Asistă şeful secţiei la adunările generale privind fondarea şi activitatea APLP şi ACC.

Condiţiile de participare la Concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • Studii Superioare tehnice

Experienţă profesională 5 ani de experienţă după absolvire în  sfera serviciilor locativ-comunale exploatarea fondului locativ;

Cunoştinţe:

Cultură generală, 

Cunoştinţe cu privire la gestionarea fondului locativ;

Cunoştinţe de oparare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

Abilităţi:

Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă;

Capacitatea de a comunica verbal şi în scris;

Atitudini:

Evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre  dezvoltare profesională continuă.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

a ) formular de participare;

b)  copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f)  cazier juridic.

Notă:

- Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original, pentru a verifica  veridicitatea lor.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost clarat învingător. 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul  de la  20 aprilie până la  10 mai 2011.

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 24-33-71, serviciul resurse umane.

                                         B I B L I O G R A F I E:

 1. Constituţia Republicii Moldova.
 2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 4. Legea nr. 16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
 5. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".
 6. Legea nr.1402 din 24.10.2002 cu privire la  serviile publice de gospodărie  comunală

                   2.   Specialist principal în secţa marketing

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu

Specialist principal:

Sarcinile de bază:

1.  Analizează şi investighează piaţa mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor în scopul obţinerii informaţiei cu privire la preţurile de pe piaţă;

2.  Efectuează analize şi comparaţii a preţurilor la mărfuri şi servicii de la diferiţi agenţi economici;

3.  Eliberează documentele necesare operatorilor economici pentru participarea la concursuri şu licitaţii organizate de către Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare; 

4.  Elaborează şi prezintă instituţiilor abilitate în domeniul achiziţiilor publice, dările de seamă privind desfăşurarea licitaţiilor.

Atribuţiile de serviciu:

1.       pregătirea documentelor pentru licitaţaţiile publice şi asigurarea cadrului legal pentru desfăşurarea acestora;

2.       achiziţionarea materialelor necesare Direcţiei generale pentru întreţinerea fondului locativ din municipiu;

3.       înregistrarea caietelor de sarcini la Scţia Achiziţii Publice a Direcţiei economie, reforme şi relaţii patrimoniale;

4.       încheierea contractelor pentru achiziţionarea de servicii conform necesităţilor Direcţiei generale(SA „Apă-Canal", ÎMCS „Reţele Electrice municipiul Chişinău", SA „Moldtelecom", SRL „Chişinău-Gaz", S.A.Termocom, ÎM „Infocom", Regia transport electric;

5.       întocmirea şi încheierea contractelor şi a acordurilor ce reglementează activitatea Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ cât şi cu Întreprinderile prestări servicii locative din sectoare;

6.       Înregistrarea contractelor la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Materiale, Trezoreria teritorială Chişinău

7.       încheierea contractelor de comodat, de răspundere materială a angajaţilor.

 Responsabilităţi:

 • Acces liber la bunuri, informaţii utile, pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.
 • Participă la şedinţele de licitaţie

   Condiţiile de participare la Concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Studii

               Superioare

Experienţă profesională: 5 ani de experienţă după absolvire în  sfera serviciilor locativ-comunale şi exploatarea fondului locativ;

Cunoştinţe:

 Cultură generală, 

 Cunoştinţe cu privire la gestionarea fondului locativ;

 Cunoştinţe de oparare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

 Abilităţi:

 Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă;

 Capacitatea de a comunica verbal şi în scris;

Atitudini:

Evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională, spirit de    iniţiativă, lucru în echipă, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre  dezvoltare profesională continuă.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

a ) formular de participare;

b)  copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

f)  cazier juridic.

Notă:

- Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original, pentru a verifica  veridicitatea lor.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător. 

TERMENULL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul  de la  20 aprilie până la  10 mai 2011.

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 24-33-71, serviciul resurse umane.

                                         B I B L I O G R A F I E:

3.      Constituţia Republicii Moldova.

4.      Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

5.      Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

6.      Legea nr. 16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

7.      Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

8.      Legea nr.1402 din 24.10.2002 cu privire la  serviciile publice de gospodărie  comunală

           

3.     Specialist principal în Direcţia asigurări inginereşti şi servicii comunale

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu

Specialist principal:

Sarcinile de bază:

1. monitorizează  executarea de către gestionarii fondului locativ a lucrărilor de reparaţie a sistemelor inginereşti;

2.  participă la formarea bazei de date şi diverse informaţii ce ţin de domeniul de activitate;

3.  monitorizează elaborarea de către ÎMGFL 1-23 a planurilor de măsuri  ce ţin de pregătirea fondului locativ către perioada rece a anului, generalizează informaţia pe capitole ce ţine de activitatea direcţiei asigurări inginereşti;   

Atribuţiile de serviciu: 

1.      elaborează planurile curente şi de perspectivă în Direcţia asigurări inginereşti şi servicii comunale;

2.      centralizează datele operative şi a notelor informative din subdiviziunile complexului termoenergetic, de alimentare cu apă, gaze naturale, etc;

3.      examinează petiţiile cetăţenilor;

4.      este responsabil de asigurarea controlului eficient în circulaţia documentelor, materialelor informative şi a petiţiilor în termenul stabilit;

5.      participă la elaborarea programelor de investiţii capitale pentru exploatarea, reabilitarea şi modernizarea sistemului termoenergetic.

6.      efectuează controale în teritoriu (ÎMGFL 1-23);

Responsabilităţi:

 • Acces liber la bunuri, informaţii utile, pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.

 Condiţiile de participare la Concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

 Studii-Superioare tehnice

 Experienţă profesională-5 ani de experienţă după absolvire în  sfera serviciilor locativ-comunale şi  exploatarea fondului locativ;

 Cunoştinţe:

 Cultură generală, 

 Cunoştinţe cu privire la gestionarea fondului locativ;

 Cunoştinţe de oparare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

 Abilităţi:

 Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă;

 Capacitatea de a comunica verbal şi în scris;

 Atitudini:

Evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională, spirit de    iniţiativă, lucru în echipă, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre  dezvoltare profesională continuă.

 LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

 a ) formular de participare;

b)  copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical;

 f)  cazier juridic.

 Notă:

-         Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original, pentru a verifica  veridicitatea lor.

-         Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător.

TERMENULL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul  de la  20 aprilie până la  10 mai 2011.

 Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 24-33-71, serviciul resurse umane.

B I B L I O G R A F I E:

9.      Constituţia Republicii Moldova.

10.  Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

11.  Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

12.  Legea nr. 16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

13.  Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

14.  Legea nr.1402 din 24.10.2002 cu privire la  serviciile publice de gospodărie  comunală