Pagina oficială a Municipiului Chișinău
 • Prima
 • /
 • ...
 • /
 • Informații publice
 • /
 • Posturi vacante
 • /
 • Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist coordonator în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist coordonator în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

   4015

 A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist coordonator

în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii

(temporar, pentru un  termen de 1,1 ani,  pe perioada concediului  parţial plătit pentru îngrijirea

copilului până la atingerea vârstei de trei ani, al lucrătorului de bază)

          În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:

- Soluţionarea  şi  coordonarea  în  baza  legislaţiei  şi  actelor  normative  în  vigoare   chestiuni  privind perfectarea  autorizaţiei de   funcţionare a  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii.

 Sarcinile de bază:

-         Primirea  şi  examinarea  documentelor depuse  pentru  eliberarea  autorizaţiilor de   funcţionare a  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii,    prezentate  de  către  agenţii  economici,  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  teritoriul  municipiului  Chişinău.

-         Verificarea   corespunderii  documentelor depuse,  prevederilor  actelor normative în vigoare şi cerinţelor  de autorizare înaintate  faţă  de  unităţile  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii,  amplasate  în  teritoriul  municipiului  Chişinău.

-         Perfectarea   autorizaţiilor de   funcţionare a  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii.

-         Prezentarea  şefului  Direcţiei,  şefului  adjunct, a  informaţiilor  despre  agenţii  economici  ce desfăşoară activitate comercială, şi unităţile  comerciale,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii amplasate în teritoriul or.Chişinău.

-         Arhivarea  dosarelor  agenţilor  economici, depuse pentru obţinerea autorizaţiilor de   funcţionare a  unităţilor  de  comerţ,  alimentaţie  publică  şi  prestări  servicii.

-         Examinarea petiţiilor, demersurilor, etc. Exercitarea  controlul  unităţilor comerciale  privind  respectarea  actelor  legislative  ce reglementează  activitatea comercială  în  unităţile de  comerţ,  a    Regulilor  de  bază  ale  comerţului,  a  condiţiilor  stipulate  în  autorizaţia  de  funcţionare,  indiferent  de  forma  de  proprietate,  cu   întocmirea  actelor  de  control.

-         Participarea  la  organizarea  şi  desfăşurarea    deservirii  populaţiei  în  cadrul    manifestărilor cultural-artistice, iarmaroacelor,  etc  organizate  de  către  Direcţie,  Primăria  municipiului  Chişinău.

 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă ( pentru femei - 57 ani, pentru bărbaţi - 62 ani);
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

           Cerinţe specifice:

Studii: superioare în domeniul merceologiei şi economiei comerţului interior sau alimentaţiei publice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Vechime în muncă:  cel puţin 2 ani în domeniul comerţului interior şi preferabil cel puţin un an în serviciul public.

Cunoaşterea:

 • legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi în domeniul managementului şi economiei comerţului sau alimentaţiei publice;
 • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
 • unei limbi de circulaţie internaţională de preferinţă (vorbire fluentă).

Atitudini: responsabilitate, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, punctualitate, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite, tendinţă către dezvoltare profesională continuă. 

 

LISTA  DOCUMENTELOR  NECESARE  CE  URMEAZĂ  A  FI PREZENTATE:

a)    formular de participare (se anexează);

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     certificatul medical;

f)      cazier juridic.

Notă:  

- Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazierului   juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data  în care a fost  declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

TERMENUL  DE  DEPUNERE  A  DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul de la  23  martie  până la 18 mai  2011.

 

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la  Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hânceşti, 53 „a"), bir. 1, telefon de contact 22-69-26,  Serviciul resurse umane.                                              

 

B I B L I O G R A F I E:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 25 -XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 4. Legea nr. 16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 5. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală";
 6. Legea Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior";
 7.  Legea Republicii Moldova nr. 1100 - XIV din 30.06.2000 "Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";
 8. Legea Republicii Moldova nr.93 - ХIV din 15.07.1998 "Cu privire la patenta de întreprinzător";
 9. Legea Republicii Moldova nr. 105-XV din  13.03.2003 „Cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor";
 10. Legea Republicii Moldova nr. 278-XV din 14.12.2007 „Cu privire la tutun şi la articolele din tutun";
 11. Legea nr. 190-XII din 19.07.94 cu privire la petiţionare;
 12. Titlul VII al Codului Fiscal, Legea nr.93 - XII din 01.04.2004;
 13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.212 din 04.04.1995  "Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice";
 14.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 18.09.1996  "Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova";
 15.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.955 din 21.08.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor";
 16.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.49 din 24.01.1994  "Regulile de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova";
 17.  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 65 din 26.01.2001 „Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare";
 18. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 04.08.1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor" cu modificările ulterioare;
 19.   Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1209 din 08.11.2007 „Cu privire  la prestarea serviciilor de alimentaţie publica";
 20. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 „Cu privire la  aprobarea Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul";
 21.  Codul contravenţional.

 

Formular de participare