• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030”
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030”

Data publicării: 23.01.2024 08:00

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția generală economie, comerț și turism organizează, începând cu data de 23 ianuarie 2024, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030”.

Scopul proiectului constă în stabilirea direcțiilor prioritare în dezvoltarea comerțului cu mărfuri și servicii care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii comerciale în municipiu, modernizarea formelor de distribuție/ comercializare a produselor /serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor și implementarea celor mai bune practici internaționale.

Elaborarea şi adoptarea proiectului nominalizat este determinată de necesitatea stabilirii direcțiilor prioritare în dezvoltarea comerțului cu mărfuri și servicii, satisfacerea necesităților consumatorilor și implementarea celor mai bune practici internaționale, îmbunătățirii cadrului normativ în domeniul comerțului, contribuirea la dezvoltarea durabilă a domeniului comerțului în municipiul Chișinău.

Prevederile de bază a proiectului: 

Prin decizia dată se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030”, pentru anii 2024 – 2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei prenotate.

Strategia descrie situația actuală în domeniu, viziunea, principiile, obiectivele strategice și acțiunile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea continuă a cadrului instituțional și a regulilor de comerț interior în municipiul Chișinău.

La elaborarea Strategiei s-a ținut cont de prevederile altor documente de politici la nivel național dar și cel municipal, inclusiv cele la etapa de elaborare și promovare, implicit: Strategia de dezvoltare teritorială a municipiului Chișinău, Planul de amenajare; Strategia pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban: Etapa I – analiza completă în contextul dezvoltării teritoriului; Strategia de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă; Etapa II - justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului a municipiului Chișinău; Conceptul privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în mun. Chișinău, alte acte normative ale APL.

Elaborarea prezentei strategii a fost fundamentată pe rezultatele unui sondaj extins ”Sondajul privind organizarea comerțului interior în mun. Chișinău”, care a implicat o gamă largă de actori din sectorul de comerț, inclusiv comercianți și consumatori, asigurând astfel că strategia reflectă nevoile reale și perspectivele multiple ale pieței interne a municipiului. Utilizarea acestor date empirice conferă strategiei o bază solidă și orientată spre realitățile de pe teren, pentru a răspunde în mod eficient și concret realităților și provocărilor pieței locale, asigurându-se astfel că obiectivele și acțiunile propuse sunt bine fundamentate și orientate către îmbunătățirea și modernizarea comerțului interior în mun. Chișinău.

În proces de elaborarea a Strategiei au fost pe larg consultați și implicați părțile interesate din sectorul privat, agenții economici și asociațiile profesionale, opiniile cărora au fost luate în considerare pentru a asigura sinergia eforturilor sectorului public și cel privat, în beneficiul consumătorilor și al societății în general.

La elaborarea Strategiei a fost efectuată analiza SWOT a situației în domeniul comerțului interior, fiind evidențiate punctele forte, oportunitățile, punctele slabe și amenințările.

Pentru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț – 2030” sunt stabilite obiective strategice, obiective specifice, acțiuni, sub acțiuni, indicatori de performanță, termeni de realizare, responsabili, precum și sunt estimate riscurile asociate.

De asemenea, Strategia prevede mecanismul de monitorizare, evaluare și raportare a implementării acesteia.

La finalizarea implementării Strategiei, va fi elaborat un raport final de evaluare cu contribuții din partea principalelor părți interesate de implementare.

Sinteza rapoartelor anuale de implementare va fi publicate pe site-ul Primăriei. Totodată, Primăria va asigura în mod continuu promovarea procesului de implementare a Strategii, pentru informarea locuitorilor municipiului și a partenerilor de dezvoltare.

Beneficiarii proiectului sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, cetățenii municipiului Chișinău, autoritatea publică locală Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Proiectului supus consultării publice sunt:

Crearea unui climat de afaceri atractiv și favorabil dezvoltării comerțului interior, gestionat de administrația transparentă ce răspunde rapid și eficient nevoilor consumatorilor și mediului de afaceri în conformitate cu cele mai avansate standarde și practici internaționale.

Impactul estimat al proiectului:

 • perfecționarea reglementărilor în domeniul comerțului interior în corelare cu legislația națională și practicile internaționale;
 • optimizarea serviciilor publice în domeniul comerțului interior;
 • sporirea gradului de informare a antreprenorilor privind regulile de comerț interior;
 • consolidarea capacităților instituționale a autorității publice locale;
 • dezvoltarea dialogului public-privat în domeniul comerțului interior;
 • modernizarea infrastructurii piețelor;
 • dezvoltarea procedurilor de gestionare a comerțului stradal;
 • facilitarea dezvoltării comerțului electronic;
 • contribuirea la dezvoltarea capacităților profesionale ale comercianților;
 • dezvoltarea instrumentelor de atragere a producătorilor locali în piețe, târguri și iarmaroace; 
 • încurajarea consumului de produse locale;
 • contribuirea la dezvoltarea durabila, economia circulara verde, prevenirea pierderii risipitei alimentare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

Legile RM  nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior,  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău și alte acte normative.

În vederea eficientizării elaborării proiectului Strategiei, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care urmează a fi transmise până la data de 13 februarie 2024, ora 15:00, în format electronic, la adresa de e-mail: dc@pmc.md, dgect@cmc.md.

Persoana responsabilă: V. Constantinov, șef adjunct Direcție, tel.: (022) 22 06 23/ 22 61 64. 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Valentina Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: (022) 22 06 23
Email: dc@pmc.md
Email 2: dgect@cmc.md