Pagina oficială a Municipiului Chișinău

REGULAMENTUL TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORIŞI BAGAJE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU (Proiect)

   36186

REGULAMENTUL

TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORI

ŞI BAGAJE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

  

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament elaborat în conformitate cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje (în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 1194 - XIII din  21.05.1997 cu privire la transporturi, Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr. 116 - XIV din 29 iulie 1998, Regulamentul transportului auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 - XV din 13 martie 2003 şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 702 din 04.06.2002 privind trecerea la standardizarea voluntară, stabileşte condiţiile principale de efectuare pe în raza municipiului Chişinău a transporturilor de călători (pasageri) şi bagaje cu mijloacele de transport auto, fiind obligatoriu pentru agenţii transportatori - titulari de licenţă (în continuare agenţi transportatori, agenţi transportatori), precum şi pentru întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele care beneficiază de serviciile transportului auto (în continuare beneficiari).

2. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de organizare, monitorizare şi gestionare a serviciului de transport auto de călători cu mijloace de transport în comun în municipiul Chişinău. Serviciul regulat de transport auto de călători se organizează pentru a satisface necesităţile de deplasare a populaţiei prin oferirea unor mai bune condiţii de transport având ca scop oferirea unei veritabile alternative la transportul privat.

3. Agenţii transportatori activează în strictă corespundere cu actele legislative şi normativele în vigoare şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, asigurând securitatea circulaţiei şi siguranţa pasagerilor, protecţia mediului înconjurător, cultura deservirii pasagerilor şi integritatea bagajelor.

Agenţii transportatori sunt obligaţi să deţină licenţă pentru transportul auto de pasageri în folos public, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi să îndeplinească condiţiile privind baza tehnico - materială, competenţa profesională, capacitatea financiară.

4. Administrarea transportului auto este exercitată de Primăria şi Consiliul municipiului Chişinău în colaborare cu organele publice centrale, locale şi alte organe abilitate.

Primăria şi Consiliul municipal Chişinău prin Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (în contnuare Direcţia) practică activitatea de transportare a pasagerilor cu transportul electric, auto şi  taximetric, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. 

5. Agenţii transportatori pot presta următoarele tipuri de transport al pasagerilor:

•a)     tipuri de transporturi:

•-         în folos public pe rute regulate;

•-         în regim de taxi.

•b)    după regimul executării:

•-         obişnuite;

•-         rapide (cu un număr limitat de opriri intermediare);

•-         expres (fără opriri intermediare);

•-         comerciale.

6. Se interzice antrenarea la transportul călătorilor în folos public a mijloacelor de transport reutilate din camioane - furgon cu destinaţie generală şi cu vârsta mai mare de 10 ani.

7. La revizia tehnică nu se admit mijloacele de transport auto de călători cu vârsta mai mare de 15 ani la momentul reviziei tehnice.

8. Direcţia va ţine un registru special în care se vor evidenţia toate mijloacele de transpor autorizate pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători înfolos public şi în regim de taxideţinute de către agenţii transportatori.

9. Mijlocul de transport poate fi deţinut de către agentul transportator în proprietate, cu contract de închiriere sau contract de leazing, cu excepţia contractului de comodat.

10. Agentul transportator nu poate antrena în transportul public un mijloc de transport care nu este înmatriculat în municipiul Chişinău.

11. Mijloacele de transport  admise la transportul pasagerilor activează pe baza permisului de activitate pe rută, prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

    Agentul transportator, pentru a obţine dreptul la deservirea rutei regulate municipale, va prezenta Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale:

   a)  licenţa pentru transportul auto de călători în folos public cu anexa la aceasta;

   b) certificatul de conformitate, eliberat de către organismul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care confirmă faptul că serviciile de transport al pasagerilor corespund cerinţelor în vigoare;

   c)  documentele care atestă dispunerea de bază tehnico-materială sau de contractul de deservire tehnică şi de reparare a vehiculelor şi de teritoriul pentru depunerea la parcare a acestora;

   d)  alte documente prevăzute în cerere. Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

12. Este considerat serviciu public de transport auto de călători şi este supus dispoziţiilor prezentului Regulament, transportul de persoane care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) se efectuează cu regularitate;

b) se efectuează în raza teritorial - administrativă a municipiului Chişinău şi a localităţilor limitrofe acestuia; 

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite;

d) călătorii sunt îmbarcaţi sau debarcaţi numai în puncte de oprire fixe, denumite staţii intermediare;

e) pentru efectuarea transportului agentul transportator percepe şi încasează taxa pentru călătorie, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chişinău.   

13. Mijloacele auto cu care se efectuează transporturile de pasageri trebuie să corespundă cerinţelor stabilite pentru fiecare tip de transport  (conform Caietului de sarcini) şi să aibă la bord setul de documente prevăzut de prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.

14. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului regulat de transport auto de călători, (denumit în continuare serviciu de transport public), are ca obiective: 

a) satisfacerea cerinţelor călătorilor în ceea ce priveşte calitatea serviciilor prestate;

b) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului;

c) eficientizarea serviciului prin adaptarea ofertei de transport la necesităţile populaţiei; 

d) asigurarea competiţiei între operatori de transport şi o piaţă deschisă;

e) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea tarifelor; 

f) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife de călătorie suportate, în principal, de către utilizatori;

g) protecţia socială a categoriilor sociale defavorizate / social vulnerabile;

h) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică şi/sau privată şi a fondurilor băneşti ale unităţilor administrativ teritoriale în raza cărora se desfăşoară serviciul de transport public local;

i) desfăşurarea serviciului de transport public cu mijloace de transport ce corespund standardelor Euro 2 - 5 etc. şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind transportul rutier, protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;

j) dezvoltarea durabilă.

15. Principalele obiective urmărite de către Primăria municipiului Chişinău în domeniul transportu­lui public de călători sunt:

•a)       asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rutele aglomerate;

•b)     promovarea calităţii şi eficienţei transportului public de călători;

•c)      promovarea politicilor tarifare a transportului public de călători;

•d)     promovarea politicilor de protecţie a păturilor social vulnerabile, introducerea compensaţiilor nominative;

•e)       promovarea politicilor de subvenţionare şi finanţare a transportului public.

•(1)    Primăria municipiului Chişinău va pro­mova calitatea şi eficienţa serviciului de transport public de călători.

16. Consiliul municipal Chişinău va asigura sursele de finanţare necesare privind acordarea compensaţiilor nominative categoriilor defavorizate ale populaţiei şi susţinerii operatorilor de transport ce prestează servicii de transport a călătorilor.

17. Direcţia va reglementa, coordona, organiza, dezvolta şi moderniza transportul public de călători şi a infrastructurii aferente, în ceea ce priveşte transportul public de călători, având următoarele atribuţii:

•a)      organizează prestarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu programele stabilite de Consiliul municipal Chişinău.

•b)     execută dispoziţiile şi deciziile Primăriei şi Consiliului municipiului Chişinău cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public de călători cu autobuze, troleibuze, autocare şi regim de taxi;

•c)      monitorizează îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport şi salubrizare a terenurilor tehnologice şi a staţiilor de îmbarcare / debarcare a călătorilor, precum şi desfăşurarea transportului public de călători în condiţiile de regularitate, confort şi  siguranţă.

18. Acoperirea diferenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pen­tru transportul public de călători, aprobate de Consiliul municipal Chişinău pentru anumite categorii de persoane, se asigură din bugetul municipal.

(1) Compensaţiile nominative se aprobă prin deciziile Consiliului municipal Chişinău pentru persoane sau categorii de persoane defavori­zate, prevăzute de legislaţiei în vigoare;

De asemenea, subvenţionarea costului călătoriilor mai poate fi acordată în condiţiile speciale, în care nici un operator de transport nu se angajează să asigure transportul la tarifele stabilite.

O cotă-parte a tarifului de călătoriei pentru cazurile prevăzute la lit. a) se poate suporta de către opera­torul de transport în schimbul unor facilităţi acordate, con­form legislaţiei în vigoare, prin deciziile Consiliului municipiului Chişinău.

Contractul de administrare poate conţine şi clauze privind condiţiile în care se pot realiza modificări ale tarifelor de transport.

19. În sensul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:

Afişaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv indicaţii privind costul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi în mod continuu poziţia de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat;

Aparat de taxat - maşină de casă şi de control cu memorie fiscală cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi distanţei parcurse, calculare automată şi indicare permanentă a sumei datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei emite un bon de casă (bon client), pe baza tarifelor care au fost programate;

Bon client  - bon de casă  fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestaţiei respective;

Cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;

Client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, după caz, în numele căreia se execută transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia, întreaga contravaloare a prestaţiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere;

Dispecerat taxi (denumit în continuare dispecerat) - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie - recepţie către taximetrist;

Cursa - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;

Lampa taxi - caseta luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fată şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indica poziţia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;

Loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia "Liber";

Agent transportator în regim taxi - persoană juridică din Republica Moldova care deţine în un parc de autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat, în condiţiile art. 9;

Raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;

Sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscală în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;

Sigiliu de protecţie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

Sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operaţiuni privilegiate;

Taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate maxima totala autorizată pentru transportul de bunuri, care, în baza permisului de activitate pe traseu, poate executa transporturi în regim de taxi;

Taximetrist - conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

Tarif încărcare - descărcare - tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alţi angajaţi ai operatorului de transport pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) în cazul transporturilor de bunuri;

Tarif de pornire - tarif unic, exprimat în valuta naţională, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afişaj client o data cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare Liber în poziţia de operare Ocupat;

Tarif de staţionare - tarif exprimat în lei/oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;

Viteza de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.

Organ competent - Consiliul municipiului Chişinău, Primăria municipiului Chişinău sau alt organ abilitat.

Călători (pasageri) - persoane transportate cu un mijloc de transport, care nu participă la conducerea acestuia;

Echipaj al mijlocului de transport auto - grup de persoane care conduc şi deservesc mijlocul de transport;

Agent transportator - orice persoană juridică ca subiect economic al activităţii de întreprinzător, care deţine în proprietate sau arendează mijloace de transport şi care efectuează transporturi de pasageri;

Pavilion - construcţie pentru protejarea de intemperii a pasagerilor şi aşteptarea mijloacelor de transport auto;

Punct de oprire  - loc special amenajat pe parcurs destinat pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor;

Bagaje - obiecte ale pasagerilor, transportate separat de el în secţia de bagaje;

Bagaje de mână - obiecte ale pasagerilor permise spre transportate fără plată în salonul mijlocului de transport;

Chitanţă (bilet) de bagaje - bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport;

Bilet - bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi dreptul de călătorie al pasagerului, încheierea contractului de transport între agentul transportator şi călător, precum şi faptul asigurării obligatorii a pasagerului;

Contract - obligaţie reciprocă între Direcţie şi agentul transportator;

Rută - parcursul stabilit anticipat al mijlocului de transport între anumite puncte;

Cursă - comunicaţie de pasageri pe o rută aprobată la o oră stabilită de orar;

Orar de circulaţie - grafic sau tabel, conţinând date despre timpul, locul şi itinerarul pe care se efectuează cursele;

Tarif - generalizare a taxelor de plată pentru transportarea pasagerilor şi bagajelor;

Panou indicator - indicator pentru informarea pasagerilor despre rută şi regimul de activitate a transportului auto de călători în folos public, amplasat la staţiile intermediare;

Panou indicator de traseu - indicator pentru informarea pasagerilor despre rută;

Foaie de parcurs - document de evidenţă primară cu regim special prevăzut cu semne de protecţie, serie şi număr stabilite centralizat;

Autobuz - mijloc de transport destinat,  prin construcţie, transportării a mai  mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto) şi bagajelor  acestora. Poate avea unul sau două niveluri;

Autocar - autobuz special amenajat, care permite transportul de persoane, inclusiv în scopuri turistice, în condiţii de siguranţă şi confort;

Autoturism - autovehicul care prin construcţie şi echipare este destinat transportului de persoane, de bagaje şi sau bunuri ale acestora şi nu are mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

Licenţă - act oficial, eliberat de autoritatea pentru licenţiere, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă determinată, genul de activitate indicat în acesta, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;

Permis de activitate pe rută- document care confirmă dreptul agentului transportator de a efectua transport de pasageri cu unitatea de transport respectivă;

Borderou de evidenţă a biletelor - document de strictă evidenţă a biletelor vândute   pasagerilor şi sumelor  încasate, precum şi a diagramelor pentru rutele regulate;

Transporturi în folos public pe rute regulate - activitatea de transport a pasagerilor în folos public conform periodicităţii stabilite în orarul de circulaţie aprobat de organul competent, pentru care sunt percepute tarife, iar pasagerii sunt îmbarcaţi şi debarcaţi în puncte de oprire prestabilite;

Transporturi în regim taxi - operaţiuni de transport efectuate contra plată în folos public cu autoturisme special amenajate.

II. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi

   

20. Pasagerul are garantat dreptul:

a) de a beneficia de serviciul public de transport local de călători în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament;

b) de acces la informaţiile publice cu privire la transportul auto de călători (condiţiile şi modul de circulare), atât operatorul de transport, cât şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt considerate de interes public;

c) să fie însoţit de copii în vîrstă de pînă la 7 ani inclusiv, care vor călători gratuit în troleibuze şi autobuze;

d) să transporte contra plată, la tariful stabilit, bagaje în mărimile prevăzute de prezentul Regulament;

e) să transporte în troleibuz sau autobuz animale (cîini, pesici), animale mici şi păsări în cuşti. Cîinii vor fi legaţi în scurt şi vor fi prevăzuţi cu botniţă;

f) să i se compenseze prejudiciu cauzat în cazuri stabilite de legislaia în vigoare;

g) să transbordeze din mijloacele de transport staţionate forţat în alte mijloace de transport care se deplasează în aceeaşi direcţie şi să circule gratuit conform biletului de călătorie.

21. Pasagerul este obligat:

a) să se călăuzească de prezentul Regulament;

b) să achite contravaloarea transportului pe baza tarifului imprimat lizibil pe legitimaţia de călătorie; 

c) să prezinte la control în forma deschisă abonamentele sau legitimaţiile care permit călătoria gratuită conform legislaţiei în vigoare;

d) să păstreze biletul pînă la sfîrşitul călătoriei şi să-l prezinte persoanelor cu drept de control la cererea acestora;  

e) să aştepte la staţie vehiculul de rută pe trotuar, acostament sau, după caz, pe refugiu;

f) să se ţină de bare, mîniere sau mînierele de la scaune pentru a evita traumele;

g) să se coboare din vehicul la staţia terminus a rutei;

h) să respecte integritatea mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport (dotarea din staţiile de călători, afişajul şi indicatoarele).

Pasagerul poarta răspundere conform legislaţiei naţionale şi poate fi debarcat din mijlocul de transport pentru încălcarea ordinii publice, nerespectarea clauzelor prezentului Regulament, precum şi pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv pentru deteriorarea sau murdărirea mijlocului de transport.

22. Pasagerului i se interzice:

a) să sustragă atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării;

b)să transporte obiecte ascuţite şi de tăiat, arme de foc fără huse sau neambalate, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, uşor inflamabile, caustice şi urât mirositoare, precum şi obiecte care ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de transport, bagaje şi bagajele de mână voluminoase, care împiedică trecerea pasagerilor;

c) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, să călătorească în stare de ebrietate şi cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi pasageri şi banchetele;

d) să activeze mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în afara cazurilor de evitare a avariilor şi a accidentelor;

e) să scoată mâinile şi capul prin ferestrele deschise;

f) să folosească utilajul de avariere fără necesitate, în afara cazurilor excepţionale;

g) să blocheze, cu bagajele sale, trecerile şi accesul spre uşile de intrare şi de ieşire ale saloanelor;

h) să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze uşile autovehiculului în timpul mersului;

i) să deschidă uşile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării fără acceptul conducătorului unităţii de transport sau înainte de a se asigura că nu există nici un pericol;

j) să arunce din vehicul orice obiect;

k) să agreseze fizic şi verbal organele de control şi pe ceilalţi călători;

l) să introducă în salonul mijlocului de transport în comun animale de companie, decât dacă poartă lesă şi botniţă (în cazul câinilor);

m) să solicite conducătorului autovehiculului oprirea între staţii, pentru urcare - coborâre;

n) să lipească afişe în interiorul sau exteriorul vehiculului, să deterioreze afişajul autorizat;

o) să vîndă orice mărfuri sau obiecte, să cerşească sub orice formă. 

23. Echipajul are dreptul:

a) să ceară de la pasageri îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul Reglament;

b) să nu permită călătoria sau să debarce la prima staţie pasagerul care a încălcat dispoziţiile prezentului Regulament şi obligaţiile ce îi revin conform contractului de transport sau ca urmare a comportamentului acestuia, precum şi pentru alte fapte care ar putea pune în pericol ceilalţi pasageri;

c) să ceară prezentarea abonamentelor sau legitimaţiilor care permit călătoria gratuită în forma deschisă;

d) să ceară de la persoana care efectuează controlul prezentarea legitimaţiei respective şi să primească de la serviciile de control explicaţii privitor la încălcările comise;

e) să preia pentru transportare călătorii din autobuzele şi troleibuzele staţionate forţat, conform biletelor de călătorie;

24. Echipajul este obligat:

a) să se conducă de prezentul Regulament, Regulamentul circulaţiei rutiere, Regulile de exploatare tehnică a mijloacelor de transport, fişa de post şi să îndeplinească indicaţiile serviciilor de dispecerat - în cazul transporturilor regulate;

b) să dispună şi să prezinte organelor abilitate cu funcţii de control documentele pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport;

c) să dispună de certificate de competenţă profesională a conducătorilor auto, eliberate de centrele de instruire licenţiate pe baza programelor coordonate de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale;

d) în cazul staţionării forţate înaintea încheierii rutei din cauza unor defecte tehnice, îmbolnăvirii echipajului sau a unui accident rutier, să efectueze transbordarea pasagerilor în alt mijloc de transport auto de călători. În cazul transbordării, biletele vândute sunt valabile pentru călătoria cu alte mijloace de transport care se deplasează în aceeaşi direcţie.

e) să respecte itinerarul şi orarul (intervalul) de circulaţie, precum şi regimul de activitate;

f) să supravegheze respectarea de către pasageri a prezentului Regulament, a condiţiilor de transportare a bagajelor;

g) să elibereze şi să verifice prezenţa şi conformitatea biletelor de călătorie şi de transportare a bagajelor, precum şi să facă înscrierile respective în borderoul de evidenţă a bagajelor;

h) să întreţină mijlocul de transport în stare tehnică şi sanitară corespunzătoare;

i) să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul de lucru şi în salon;

j) să fie politicos şi amabil cu pasagerii, intransigent faţă de neajunsurile în deservirea pasagerilor şi să le lichideze neîntârziat;

k) să anunţe denumirile staţiilor intermediare, cu excepţia cazurilor cînd mijloacele de transport sînt dodate cu dispozitive destinate în acest scop;

l) să oprească mijlocul de transport la semnalul persoanelor abilitate cu dreptul de control, să îndeplinească indicaţiile lor şi să le acorde ajutor la efectuarea controlului;

m) să oprească primul vehicul în aşa mod ca uşa din faţă a acestuia să fie în dreptul plăcii indicatoare de staţie.

25. Echipajului i se interzice:

a) să plece în cursă fără documentaţia de parcurs şi fără documentele care certifică dreptul de transport al pasagerilor;

b) să transporte pasagerii fără bilete;

c) să îmbarce pasagerii în alte locuri decât staţiile intermediare prevăzute în paşaprtul rutei;

d) să transporte mai mulţi călători decât numărul de  locuri prevăzut în paşaportul tehnic eliberat de uzina producătoare;

e) să închidă uşile brusc peste călătorii care urcă sau coboară, să-i prindă sau să-i lovească cu uşile

f) să transporte în salon obiecte neprevăzute de condiţiile tehnice, piese de schimb şi recipiente cu lichide tehnice;

g) să fumeze în salon, să folosească aparate audio şi video dacă pasagerii au obiecţii;

h) să utilizeze telefonul mobil în timpul conducerii mijlocului de transport.

26. Agentul transportator este obligat:

a) să se conducă de prezentul Regulament;

b) să încheie contracte cu Direcţia în vederea prestării serviciilor de transport al călătorilor pe rutele regulate şi în regim de taxi atribuite spre deservire în modul stabilit;

c) să asigure prezenţa la bordul unităţii de transport a documentelor pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport;

d) să asigure prezentarea la timp a mijloacelor de transport, în stare tehnică şi sanitară corespunzătoare, să asigure transportarea călătorilor în condiţii de siguranţă şi confort, conform clauzelor contractului de transport;

e) să ia măsuri corespunzătoare de prevenire a accidentelor şi să efectueze monitorizarea acestora;

f) să dispună de baza tehnico - materială necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi deservire tehnică sau să aibă încheiate contracte cu staţiile de reparare şi deservire tehnică certificate conform legislaţiei în vigoare;

g) să dispună de certificat de conformitate a serviciilor prestate, eliberat de către organismul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) să formeze echipajele din conducători auto ce posedă permise de conducere de categoriile respective şi au o vechime în muncă de cel puţin 3 ani, certificat de competenţă profesională eliberat de centrele de instruire licenţiate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a managerilor responsabili de activitatea mijloacelor de transport în centre de instruire licenţiate în modul stabilit, pe baza unui program coordonat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale (în continuare APC);

j) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a echipajelor mijloacelor de transport în centre de instruire licenţiate în modul stabilit, pe baza unui program coordonat de către organul de specialitate al APC;

k) să asigure instituirea în cadrul aparatului agentului transportator, care dispune de 50 şi mai multe unităţi de transport, a funcţiei de specialist (inginer) pentru securitatea traficului rutier;

l) să asigure zilnic controlul medical al conducătorilor auto şi controlul tehnic al unităţilor de transport înainte de emisia la rută, cu înscrierea în registrele respective;

Agentul transportator, în conformitate cu reglementările legale, poartă răspundere materială pentru:

- prejudiciu cauzat de decesul sau vătămarea sănătăţii persoanelor în urma folosirii transportului auto;

- deteriorarea drumurilor publice şi a altor mijloace tehnice ce asigură circulaţia.

  

III.  Organizarea transporturilor regulate

27. Rutele regulate sunt organizate pe baza analizei legăturilor economice şi locale dintre localităţi, luându-se în considerare frecvenţa deplasărilor populaţiei cu alte tipuri de transport şi rutele de transport auto de pasageri existente, conform Planului general de dezvoltare a municipiului Chişinău.

Temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri îl constituie analiza cerinţelor populaţiei din municipiu, primăriilor localităţilor suburbane ce intră în componenţa municipiului Chişinău, instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice, situaţiei existente şi a altor factori.

28. Transporturile regulate de călători sunt organizate pe drumurile care, în decursul întregului an, corespund cerinţelor în vigoare. Deschiderea rutelor noi se permite după controlul, efectuat în comun cu reprezentanţii organizaţiilor rutiere, poliţiei rutiere şi agenţilor transportatori interesaţi, al corespunderii stării drumurilor de trecere, acceselor în terenurile tehnologice, staţiilor intermediare şi a drumurilor provizorii de ocolire cu cerinţele de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a transportului auto. Rezultatele controlului se fixează în actul respectiv, pe baza căruia se întocmeşte paşaportul rutei.

29. Documentele pentru obţinerea dreptului de deservire a rutelor regulate se prezintă pentru examinare Comisiei de concurs (în continuare Comisie) în conformitate cu ordinea stabilită, şi să examinează în termen de 30 de zile din data înregistrării cererii. Concomitent, agentul transportator (solicitantul) va prezenta:

a) propuneri concrete şi argumentate privind posibilitatea deschiderii rutei, care nu va afecta activitatea transportatorilor pe rutele existente în această direcţie;

b)datele privind examinarea anterioară a problemei abordate etc.;

c) paşaportul rutei.

În cazul depunerii a două sau mai multe cereri pentru obţinerea dreptului de deservire a rutei regulate de călători, atribuirea acestora se efectuează în conformitate cu Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători.

Direcţia va perfecta setul necesar de documente pentru deschiderea rutei, îl va înainta spre examinare Comisiei, va duce evidenţa reţelei de rute şi va monitoriza respectarea acesteia de către Agenţii transportatori în conformitate cu Registrul de ţinere a evidenţei a reţelei de rute regulate, aprobat de către Direcţie.

30. Deschiderea rutei noi este refuzată în cazurile când:

a) Cererea contravine principiilor stabilite de prezentul Regulament şi actele normative în vigoare;

b) există alte rute sau un alt agent transportator, după caz, care deservesc direcţia respectivă şi care satisfac cerinţele populaţiei în transporturi.

Direcţia examinează seturile de documente depuse şi este în drept să refuze deschiderea rutei noi sau modificarea rutelor existente în cazul în care, pe parcursul ultimului an problema abordată a fost deja examinată, exceptând cazurile de operare a unor modificări în reţeaua de rute în direcţia solicitată.

31. În cazul atribuirii dreptului de deservire a rutei regulate, Direcţia în comun cu agentul transportator perfectează documentele necesare şi proiectul de decizie sau dispoziţie, după caz, unde vor fi stipulate expres data începerii deservirii rutei, dar nu mai târziu de 30 de zile din data primirii înştiinţării. În caz contrar, agentul transportator pierde dreptul de a deservi ruta atribuită.

Prin dispoziţia Primăriei municipiului Chişinău la solicitarea agentului transportator pot fi efectuate modificări în reţeaua de rute regulate, în următoarele cazuri:

a) schimbarea denumirii întreprinderii ori a statutului acesteia;

b) schimbarea regimului de activitate sau a itinerarului de circulaţie a rutelor existente, dacă nu este afectată activitatea rutelor sau agenţilor transportatori, după caz, care activează în direcţia dată;

c) schimbarea terenurilor tehnologice.

Anterior începerii deservirii rutei, Direcţia perfectează şi înaintează spre aprobare Comisiei paşaportul rutei şi alte documente necesare, prevăzute în prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.

Ruta regulată municipală poate fi deservită numai de un agent transportator.

Rutele regulate atribuite agentului transportator nu pot fi transmise de către acesta spre deservire altor persoane juridice. Agenţii transportatori sunt obligaţi să ţină evidenţa completă a activităţii lor (inclusiv evidenţa contabilă) conform legislaţiei în vigoare.

32. Temei pentru retragerea dreptului de deservire a rutelor regulate serveşte:

a) cererea agentului transportator privind retragerea dreptului de deservire a rutelor regulate;

b) retragerea licenţei pentru genul de activitate;

c) suspendarea (cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului, a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, condiţiilor de forţă majoră, constate în modul stabilit printr-un proces verbal) pe parcursul a 3 luni consecutive a mai mult de 10% din numărul de curse;

d) nelichidarea încălcărilor constate în cadrul controalelor sau a şedinţelor anterioare, după caz, organizate de către Direcţie sau alt organ de control abilitat;

e) necorespunderea unităţilor de transport cu cerinţele stipulate în Caietul de sarcini, normativelor şi legislaţiei în vigoare;

f) neachitarea valorii taxei locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;

g) nerespectarea permanentă de către agentul transportator a clauzelor contractuale;

h) necorespunderea unităţilor de transport cu cerinţele stabilite pentru deservirea rutei regulate municipale atribuite;

i) încălcarea pct. 36 din prezentul Regulament.

33. În cazul retragerii dreptului de deservire a rutelor regulate, acestea vor fi scoase la concurs. Agentul economic va continua deservirea rutei până la stabilirea, de către Comisie a noului agent transportator care va deservi ruta în cauză.

Contestarea deciziei privind retragerea dreptului de deservire a rutelor regulate poate fi depusă la organele respective în termen maxim de 10 de zile de la data primirii avizului.

34. Dreptul de a suspenda provizoriu circulaţia pe rută sau pe sectoare de rută, din cauza condiţiilor ce pun în primejdie siguranţa transportului şi a traficului rutier, îi revine agentului transportator, cu informarea urgentă a Direcţiei şi perfectarea ulterioară a unui act de constatare.

35. În scopul deservirii calitative şi în condiţiile bune a pasagerilor pe rutele regulate de călători, precum şi pentru dotarea şi întreţinerea staţiilor intermediare şi terenurilor tehnologice, Primăria poate atrage mijloace bugetare, extrabugetare şi private ale agenţilor transportatori care deservesc rute în această direcţie.

Staţiile intermediare şi terenurile tehnologice trebuie să fie dotate cu pavilioane şi panouri informative (indicatoare) ale regimurilor de activitate şi intervalelor de circulaţie sau cu orar, după caz. Orarul sosirii şi plecării se expune în cazul intervalelor de circulaţie de peste 15 minute.

Amplasarea staţiilor intermediare şi terenurilor tehnologice este coordonată de către agentul transportator cu Direcţia, Primăriile respective în raza administrativ teritorială a cărora sunt amplasate acestea şi cu Serviciul Poliţiei Rutiere. Denumirea staţiilor intermediare şi a terenurilor tehnologice sunt stipulate în Paşaportul rutei.

Lucrările de reparaţie şi întreţinere a terenurilor tehnologice şi staţiilor intermediare sunt executate de către primăriile respective în raza administrativ teritorială unde sunt amplasate acestea.

36. În salonul unităţii de transport trebuie să se afle indicatorul cu nume şi prenumele şoferilor, trusa medicală, stingătoare de incendiu şi un extras din capitolul II „ Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi " al prezentului Regulament, tabelul costului călătoriei pentru rutele suburbane, denumirea, adresa şi telefoanele de contact a operatorului de transport.

Obligaţiunile dotării complete a unităţilor de transport se pune în sarcina agentului transportator.

37. Documentele care atestă dreptul la călătorie a pasagerilor sunt biletele, abonamentele, legitimaţiile de călătorie, cartelele magnetice etc. de forma stabilită.

Vânzarea biletelor, abonamentelor şi cartelelor magnetice se efectuează prin reţeaua de distribuţie, de către taxator şi de către şofer.

Beneficiază de gratuităţi de transport doar persoanele prevăzute de legislaţia în vigoare, la prezentarea documentelor care atestă acest drept.

38. La transportarea călătorilor pe rute regulate vor fi antrenate mijloace de transport a căror capacitate va fi stabilită în funcţie de fluxul de călători pe ruta respectivă. În zilele şi orele cu flux de călători sporit, agentul transportator are dreptul să antreneze suplimentar unităţi de transport şi viceversa, dar nu mai mic decât plafonul minim de emisie. 

39. Organizarea rutelor regulate noi, modificarea, sistarea sau închiderea celor existente se efectuează de către Primăria municipiului Chişinău.

Nu se admite dublarea integrală a traseelor de circulaţie ale troleibuzelor şi autobuzelor.

40. Dreptul de deservire a rutelor municipale regulate se acordă agenţilor transportatori înregistraţi pe teritoriul municipiului Chişinău, care au în dotare 50 sau mai multe unităţi de transport.

41. În mijloacele de transport auto de călători care circulă pe rutele municipale regulate locurile pe banchetă nu se numerotează, iar transportarea pasagerilor se efectuează în conformitate cu capacitatea nominală a unităţii de transport, conform paşaportul uzinei producătoare.

Unităţile de transport trebuie să aibă pe parbrize panouri indicatoare de traseu cu punctele iniţial, final şi cele intermediare principale pe partea laterală dreapta, în conformitate cu cerinţele în vigoare (vezi Anexa nr. Paşaportul rutei).

Pentru pasagerii cu copii de vârstă preşcolară, femeile gravide, invalizii şi cetăţenii de vârstă înaintată sunt rezervate primele două locuri din partea stângă, iar în troleibuze şi autobuze de capacitate sporită - primele zece locuri. Aceste locuri trebuie să fie marcate de către agentul de transportator cu indicatoare conţinând inscripţia „Pentru pasagerii şi copii invalizi". Alte persoane care au ocupat aceste locuri sunt obligate să le elibereze pentru cetăţenii menţionaţi.

Organizarea transporturilor în regim de taxi

42. Prevederile prezentului capitol din Regulament reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi.

43. Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi asigură realizarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor, taximetriştilor şi agenţilor transportatori.

44. Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate de către agentul transportator cu autovehicule deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat.

45. Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor de transport în folos public şi se gestionează de către Primăria municipiului Chişinău.

46. Costul transporturilor de persoane si bunuri în regim de taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursa şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv, la care se adaugă, după caz, şi alte tarife.

 

Licenţierea şi efectuarea transportului în regim de taxi

  

47. Licenţa pentru transport de călători în folos public şi transportul în regim de taxi este unică. În baza acesteia, autoritatea administraţiei publice locale poate elibera pentru fiecare unitate de transport permis de activitate pe traseu, care conţine numărul de ordine atribuit.

48. În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, Primăria municipiului Chişinău emite reglementări referitoare la:

a) nivelul tarifelor aplicate;

b) taxele şi impozitele locale ce se impun;

c) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;

d) locurile de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor;

e) obligaţiile agenţilor transportatori privind desfăşurarea serviciului public;

f) controlul activităţii taxiurilor pe traseu.    

49. Numărul maxim de permise de activitate pe traseu se va stabili prin dicizia Consiliului Municipiului Chişinău.

(1) Distribuirea numărului de permise de activitate pe traseu se va realiza de către Primăria municipiului Chişinău.

(2) Primăria municipiului Chişinău nu va oferi unui agent transportator în regim de taxi mai mult de 30% din permise de activitate pe traseu.

(3) În cazul în care un agent transportator renunţă sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre permise de activitate pe traseu taxi, Primăria municipiului Chişinău o va oferi solicitanţilor, incluşi în listele de aşteptare făcute publice.

(4) In condiţiile în care posesorul unităţii de transport taxi înlocuieşte din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul care dispune de permis de activitate pe traseu, autorizarea taxi rămâne valabilă.

50. Activitatea de dispecerat taxi se desfăşoară de către agentul transportator în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Executarea transporturilor în regim de taxi

  

51. Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.

52. Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare a clienţilor, în limita locurilor vacante.

(1) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor poate fi gratuit sau Consiliul municipal Chişinău poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(2) În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru autovehicule.

53. Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia Liber, staţionar sau în mişcare prin diferite metode: vizibile, apel telefonic, etc.

(1) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulaţia este restricţionată, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

54. Timpul în care se desfăşoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizării acesteia.

(1) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la poziţia Liber la poziţia Ocupat.

(2) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu trecerea de la poziţia Ocupat la poziţia Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziţia Plată.

(3) Daca taxiul nu se deplasează de la trecerea în poziţia Ocupat, aparatul de taxat va trebui sa înceapă înregistrarea în regim de staţionare la dispoziţia clientului, după afişarea tarifului de pornire.

55. În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului.

   

Atestarea profesionala a taximetriştilor

56. Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a) să atingă vîrsta mai mare de 21 ani;

b) să aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani;

c) să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil; 

d) să facă dovadă că este angajat al agentului transportator care deţine taxiul;

e) sa fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.

(1) Certificatul de atestare se eliberează de către Centrele de instruire şi reciclare a personalului din domeniul transporturilor auto;

(2) în cazul cînd organele de contol constată că transportul în regim taxi s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcţiune sau cu aparat de taxat, precum şi alte cazuri stabilite de prezentul Regulament, sînt în drept să sesizeze organele abilitate.

Autovehiculele taxi.

57. Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi în raza municipiului Chişinău vor fi admise de către Direcţie ca taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) unităţile de transport înmatriculate în municipiul Chişinău, a căror vârstă nu depăşeşte 7 ani de la data fabricării şi care dispun de cel puţin 4 uşi pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor;

b) sunt dotate cu aparate de taxat legalizate (incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova"), verificate metrologic şi luate la evidenţă de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

c) sunt dotate legal cu staţii radio de emisie - recepţie şi alarmă şofer, în stare de funcţionare;

d) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentului Regulament;

e) aparatul de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate.

(1) Taxiul destinat transportului de persoane nu poate transporta mai mult de 7 persoane în afara conducătorului auto, şi trebuie să fie dotat cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mâna.

(2) Taxiul destinat transportului de bunuri, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat în exclusivitate transportului de bunuri.

(3) Alte categorii de autovehicule (cu dirijare manuală, destinaţie specială, ş.a.) sunt interzise a fi autorizate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.

58. Taxiul trebuie sa ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi dotări, vizibile de la distanţă, informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cât şi organelor de control şi supraveghere autorizate.

(1) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(2) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbena, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:

a) în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia Ocupat a taxiului, respectiv există comanda client şi prestaţia se tarifează;

b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziţia Liber a taxiului, respectiv nu există comanda client.

(3) Lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părţile laterale ale lămpii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte.

59. Indicaţiile lămpii taxi trebuie sa aibă corespondent, vizibil pentru client, în afişajul aparatului de taxat.

60. Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) poziţia Liber - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziţie vor fi şterse şi reşetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călătorii de pe afişajul client;

b) poziţia Ocupat - este aprinsă permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi;

c) poziţia Plată - la trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar afişajul client indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziţia Plată nu se poate trece în poziţia Ocupat sau Liber decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d) poziţia Măsurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanţă - timp, în care cantităţile măsurate parcurse se afişează.

61. În cazul în care taxiul este folosit de agentul transportor în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat şi lampa TAXI sunt deconectate. În poziţia Privat lampa taxi va fi deconectată sau scoasă de pe cupolă.

62. Taxiul trebuie sa aibă afişate pe portierele din faţă: valoarea tarifelor pe kilometru şi pe oră şi tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri, precum şi abreviatura informaţională prescurtată despre firma ce prestează servicii în regim de taxi, iar pe portierele din spate: informaţia vizând numerele telefoanelor de contact ale agentului economic sau de comandă „ TAXI ".

(1)  Plasarea reclamei pe autoturismele autorizate se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţie Republicii Moldova în vigoare.

(2) Taxiul trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto, denumirea operatorului şi telefoanele de contact.

63. Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă staţia radio de emisie - recepţie, un dispozitiv GPS de monitorizare şi apel.

(1) Un taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi, climatizator, cititor de carduri, precum şi altele.

64. Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentului  Regulament de către reprezentanţii organelor de control şi a Direcţiei.

(1) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor autorizate numai împreună cu poliţia rutieră.

(2) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organele respective, precum şi următoarele:

a) controlul existenţei şi valabilităţii exemplarului de serviciu al autorizaţiei la bordul taxiului;

b) controlul funcţionării aparatului de taxat şi al integrităţii sigiliilor;

c) controlul corespondenţei dintre indicaţiile furnizate în exterior de lampa taxi şi indicaţiile şi înregistrările aparatului de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora;

e) când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

f) dacă clienţii primesc bonul client şi dacă conţinutul acestuia este conform cu prevederile legislaţiei în vigoare;

g) preluarea spre analiză şi control a datelor din memoria fiscală.

(3) Controlul efectuat în condiţiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în poziţia Ocupat, se efectuează, de regulă, în cazul de flagrant.

   

 

Aparatul de taxat

65. Aparatul de taxat trebuie sa îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

66. Condiţiile minimale tehnice pe care trebuie să le îndeplinească în funcţionarea lor aparatele de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare şi trebuie să furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate;

67. Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat nelegalizat, neverificat metrologic, defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.


  Tarife privind transportul în regim de taxi

68. Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în conformitate cu Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători şi a regulamentului privind modalitatea de examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de operatorii de transport de călători în raza municipiului Chişinău.

69. Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regulă, din următoarele elemente:

a) tariful de pornire;

b) costul total privind distanţa parcursă, calculat automat în funcţie de tariful pe kilometru programat;

c) costul total privind timpul consumat în staţionări la dispoziţia clientului, la care se adaogă timpul consumat în parcurgerea unor distanţe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/oră, calculat automat în funcţie de tariful pe timp programat.

Obligaţiile agentului transportator, ale taximetristului şi ale clientului

cu privire la desfăşurarea operaţiunii de transport în regim de taxi

70. În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate, agentul transportator, taximetristul şi clientul trebuie sa respecte următoarele obligaţii:

  

(1) Obligaţiile agentului transportator:

a) să respecte prevederile prezentului Regulament;

b) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

c) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având însemnele de identificare proprii;

d) să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale;

e) să asigure dispecerizarea activităţii şi să monitorizeze taxiurilor în activitate;

f) să asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la întreprindere orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranţa transportului sau a sa personală;

h) să înştiinţeze în scris conducerea întreprinderii  din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru încălcări  disciplinare;

i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica;

k) să asigure zilnic controlul medical al conducătorilor de vehicule şi controlul tehnic al unităţilor de transport înainte de ieşire la linie, cu înscrierea rezultatelor în registrele respective şi foile de parcurs.

   

(2) Obligaţiile taximetristului:

a) să respecte prevederile prezentului Regulament şi Regulamentul circulaţiei rutiere;

b) să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

c) să respecte solicitările legale ale clientului;

d) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se afla în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

f) să nu pretindă ca plata pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale;

h) să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

i) să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi;

j) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea taxelor suplimentare;

m) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control al unităţile de transport cu prezentarea următoarelor documente:

•-             permisul de conducere;

•-             certificatul de atestare a pregătirii profesionale;

•-             certificat de agreere;

•-             permisul de activitate pentru traseu;

•-             certificatul de înmatriculare cu testarea tehnică periodica valabilă;

•-             asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora, după caz;

originalul buletinului de verificare metrologică a taximetrului.

n) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

 o) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;

p) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opţional.

(3) Obligaţiile clientului:

a) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

b) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

c) să nu antreneze conducătorul vehiculului în discuţie sau să-i distragă atenţia în timpul desfăşurării cursei respective;

d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;

e) să aibă un comprtament civilizat;

f) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la art. 70 alin. (2) lit. g);

g) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului şi să anunţe imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;

h) să sesizeze Primăria municipiului Chişinău şi Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, după caz, în legătura cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudiciu ori rabat de la calitatea serviciilor.

71. În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenţă prin mijloacele specifice de comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenţie rapidă vor acţiona în regim de urgenţă, pe baza localizării realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

 

Sancţiuni şi contravenţii

72. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

73. Pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare se dispune şi suspendarea sau anularea permisului de activitate pe traseu în regim taxi în următoarele situaţii:

a) suspendarea permisului de activitate pe traseu în regim taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1 - 3 luni în următoarele cazuri:

•-    când una dintre condiţiile acordării permisului de activitate pe traseu nu mai este îndeplinită;

•-    când perioada de valabilitate a permisului de activitate pe traseu a expirat cu mai mult de 10 zile;

•-    când termenul de valabilitate a buletinului de verificare metrologică este expirat.

b) anularea autorizaţiei taxi în următoarele cazuri:

•-    nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi condiţiilor contractuale;

•-    când se anulează licenţa de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau permisul de activitate pentru traseu, din cauze imputabile;

•-    la a treia suspendare a permisului de activitate pe traseu în regim taxi în decurs             de 1 an;

•-    când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat deteriorat sau a cărui provenienţă nu poate fi stabilită;

•-    când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;

•-    în cazul implicării taxiului în acţiuni ilegale.

Dispoziţii tranzitorii şi finale

74. Toţi agenţii transportatori în regim de taxi, până la 01 ianuarie 2008 vor finaliza dotarea şi pregătirea taxiurilor în vederea autorizării.

75. Răspunderea operatorului de transport în regim de taxi pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa este integrală şi se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă.

76. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul Direcţiei Poliţiei Rutiere, şi nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de Regulament.

(1) În cazul taxiurilor organul competent nu va elibera permisul de activitate pentru traseu, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări, care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară.

V. Organizarea transportării şi păstrării bagajelor şi bagajelor de mână

77. Pasagerul are dreptul să transporte în mijloacele de transport auto în folos public bagaje, achitând costul transportării conform tarifelor stabilite. La transport se admite bagaje cu gabarite în limitele 60x40x20 - 100x50x30 cm şi cu greutatea nu mai mare de 60 kg.

Bagajele se transportă în salonul transportului auto de pasageri în folos public, norma fiind pentru un pasager - un loc.

78. Pentru transportarea bagajului de mână (obiecte cu greutatea până la 30 kg) cu gabarite nu mai mari de 60x40x20 cm, care nu incomodează alţi pasageri, plata nu se percepe.

Pentru transportarea bagajului cu mărimea de peste 60x40x20 cm în mijloacele de transport de  rută urbană şi suburbană pasagerul procură bilet.

79. Biletul poate fi procurat la taxator, iar în lipsa taxatorului - la  conducătorul autovehiculului / şofer .

80. În transportul auto de pasageri în folos public fără secţie de bagaje locul pentru bagaj este  stabilit nemijlocit  de către şofer sau taxator în aşa mod, ca să fie asigurată trecerea fără obstacole a pasagerilor prin uşile de intrare şi ieşire.

81. De integritatea  bagajului şi bagajului de mână, transportat de pasager în salonul transportului auto de pasageri în folos public, poartă răspundere însuşi pasagerul.

82. Obiectele, documentele sau banii uitaţi de pasageri şoferul sau taxatorul le transmite administraţiei întreprinderii sale.

83. În cazul pierderii sau deteriorării bagajului transportat din vina agentului transportator la cererea pasagerului se întocmeşte un act în 3 exemplare  şi se semnează de şofer şi pasager. Un exemplar al actului se transmite pasagerului şi serveşte temei pentru înlăturarea pretenţiei. În cerere se indică conţinutul pretenţiei, precum şi calculul mărimii prejudiciului, anexându-se în mod obligatoriu actul şi alte documente, care confirmă mărimea prejudiciului.

VII. Controlul activităţii transportului auto de călători

84. Controlul asupra activităţii transportului auto de pasageri la linie este exercitat de lucrătorii organelor abilitate, care dispun de legitimaţia cu drept de control.

Controlul respectării prevederilor actelor normative în vigoare la traseu este exercitat de către grupele mobile mixte a organelor abilitate cu acest drept la care pot fi antrenaţi şi reprezentanţii agenţilor transportatori ce activează pe rutele respective.

În afară de legitimaţie de control de forma stabilită, persoana care efectuează controlul trebuie, în mod obligatoriu, să aibă documentaţie de evidenţă strictă (formulare de acte şi procese-verbale).

Persoana care efectuează controlul are dreptul să oprească pe parcurs mijlocul de transport auto ce transportă pasageri prin ridicarea mâinii sau bastonului de modelul stabilit.

85. Controlorul trebuie să respecte cerinţele cu privire la staţionarea vehiculelor fără a face prejudicii traficului asigurat.

În  afara oraşului semnalul de oprire trebuie să fie dat pe un sector de drum drept nu mai puţin decât cu 100 m de la autovehiculul în mişcare. 

86. Înainte de efectuarea controlului controlorul este obligat să prezinte şoferului  sau taxatorului legitimaţia ce acordă dreptul la control. Şoferul şi taxatorul sunt obligaţi să prezinte toate documentele solicitate pentru control, să acorde ajutor la efectuarea controlului, să îndeplinească toate indicaţiile ce ţin de competenţa persoanelor cu funcţii de control.

Dacă în autovehiculul ce transportă pasageri lipseşte documentaţia necesară, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se întocmeşte un proces-verbal sau act de forma stabilită, care se expediază organelor abilitate în scopul aplicării sancţiunilor respective stabilite de legislaţia în vigoare.

În cazul depistării în mijlocul de transport a pasagerilor cu bagaje interzise la transport persoana vinovată este amendată în modul stabilit şi este  dată afară din mijlocul de transport, fără restituirea costului călătoriei. Posesorul bagajului interzis la transport plăteşte amenda pentru fiecare loc de bagaje în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare.

87. Dacă în mijlocul de transport, care transportă pasageri pe rute regulate, au fost  depistaţi pasageri cu bilete nevalabile sau fără bilete şi nu beneficiază de dreptul la călătoria gratis, şoferului sau taxatorului i se aplică o amendă în modul stabilit de legislaţie sau se întocmeşte un proces-verbal sau act, călătorul procură biletul, iar  şoferul sau taxatorul vinovat de transportarea pasagerului fără bilet în scopul însuşirii încasărilor este tras la răspundere administrativă sau penală, după caz.

Călătorul, care nu a achitat plata pentru călătorie şi a prezentat documente  nevalabile pentru dreptul la călătoria fără plată, este obligat să plătească o amendă în modul stabilit de legislaţie şi să achite costul călătoriei.

Dacă pasagerul delincvent nu are bani, precum şi în cazul refuzului pasagerului de a achita amenda sau plata pentru călătorie, se întocmeşte un proces-verbal, care urmează a fi expediat organelor judecătoreşti, iar pasagerul părăseşte mijlocul de transport auto.

88. Procesul-verbal trebuie să fie semnat de persoana care l-a întocmit şi de către   delincvent. Dacă delincventul refuză să semneze procesul-verbal, refuzul trebuie să fie confirmat în procesul-verbal de către martori. Refuzul de a semna actul sau  procesul-verbal este calificat ca încălcare gravă de disciplină şi se consideră confirmare a încălcării.

Dacă persoana care încalcă disciplina nu este de acord cu conţinutul actului sau procesul-verbal, el trebuie să-şi exprime în el obiecţiile sale.

La perceperea amenzii se eliberează o chitanţă de forma stabilită. Eliberarea în loc de chitanţă a documentelor de călătorie este interzisă.

VIII. Pretenţii, acţiuni, restituirea plăţilor şi recuperarea prejudiciului

89. În cazul neîndeplinirii cursei de pasageri din vina agentului transportator  pasagerului i se restituie costul deplin al biletului.

În cazul opririi forţate a autobuzului de rută pe parcurs, indiferent de cauza care a  provocat oprirea, fiind imposibilă transportarea pasagerilor până în punctul de  destinaţie precum şi în cazul anulării călătoriei din cauza bolii sau accidentului, acestora li se restituie costul călătoriei.

Şoferul transportului auto în folos public defectat este obligat să efectueze transbordarea pasagerilor în alt mijloc de transport sau, în măsura posibilităţilor, să-i transporte până la staţia intermediară din imediata apropiere. În cazul transbordării  biletele  vândute sunt valabile pentru călătoria cu alt transport auto în folos public, care se deplasează în aceeaşi direcţie.

90. Pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto în folos public de la persoanele vinovate, în modul stabilit de lege, se percepe costul deteriorării determinat în actul respectiv.

Modul şi termenul de înaintare şi examinare a pretenţiilor care apar la transportarea  pasagerilor şi bagajelor sunt reglementate de legislaţia în vigoare. Pasagerul poate înainta pretenţii faţă de agentul transportator în scris, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare, în decursul a 7 zile din ziua sosirii pasagerului în punctul de destinaţie.

Acţiunile agenţilor transportatori contra pasagerilor pot fi intentate în judecată în decurs de 6 luni din ziua producerii evenimentului, care a servit drept temei pentru intentarea acţiunii.

91. Dacă pasagerul nu este de acord cu calculul plăţii pentru utilizarea transportului auto, el este în drept să adreseze o petiţie transportatorului, indicând esenţa plângerii, data, locul şi ora îmbarcării, ruta şi numărul  autovehiculului de care a beneficiat.

Transportatorul este obligat să examineze petiţia în termenul stabilit de legislaţia în vigoare şi să comunice petiţionarului rezultatele examinării.

92. Dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu decesul, leziunile corporale  sau  orice prejudiciu cauzat sănătăţii pasagerului se stinge după expirarea a 3 ani. Termenul de prescripţie nu poate depăşi 5 ani din ziua cauzării prejudiciului pasagerului.

Dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu pierderea totală sau parţială a bagajului, ori deteriorarea lui se stinge în toate cazurile după expirarea unui an.

93. Până la intentarea acţiunii este obligatoriu de a înainta o pretenţie faţă de operatorul de transport. Pretenţiile şi acţiunile referitor la transporturi se examinează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

  

Tarife de călătorie şi subvenţii

94. Consiliul Municipal Chişinău va stabili tarifele de călătorie şi condiţiile în care costul transportului va fi subvenţionat.

În situaţia în care Consiliul Municipal Chişinău nu subvenţionează serviciul de transport public local, tarifele vor fi stabilite în conformitate cu Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători şi a regulamentului privind modalitatea de examinare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de operatorii de transport de călători în raza municipiului Chişinău.

Tarifele de călătorie se încasează de către agenţii transportatori de la călători în schimbul unui bilet de călătorie, valabilă la data efectuării călătoriei. Costul călătoriei se plăteşte de către călători cu anticipaţie sau cel mai târziu la începutul călătoriei. 

95. Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuităţi în transportul public local se asigură din bugetul de stat, din bugetul municipiului Chişinău, bugetele localităţilor din componenţa municipiului Chişinău şi din bugetele altor instituţii stabilite prin lege.

Consiliul Municipal Chişinău va putea subvenţiona costul călătoriei în condiţiile în care nici un agent transportator nu se angajează să asigure transportul la tarifele stabilite.

VIII. Investiţii

96. Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza deciziilor Consiliului municipal Chişinău sau Hotărârilor Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice şi achiziţiile publice.

Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizării sistemului de  transport public local de călători, Consiliul Municipal Chişinău poate contracta credite interne şi/sau externe, în condiţiile legii.

În condiţiile în care un agent transportator intenţionează să realizeze o investiţie care va avea influenţe asupra costurilor activităţii de transport în sensul creşterii tarifelor, aceasta va fi adusă la cunoştinţa Consiliul Municipal Chişinău, care va opta dacă şi în ce condiţii se va realiza compensarea/recuperarea costului investiţiei, în conformitate cu prevederile legale.

97. Prezentul Regulament intra în vigoare la data semnării / publicării.