Pagina oficială a Municipiului Chișinău
 • Prima
 • /
 • ...
 • /
 • Informații publice
 • /
 • Posturi vacante
 • /
 • Desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

   3105

EXTRAGE FORMULARUL

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea a funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală finanţe anunţă  concursul  pentru următoarele funcţii vacante:

 

Informaţia necesară:

 

1. Denumirea autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău

 

2. Sediul autorităţii: mun. Chişinău,  bd. Ştefan cel Mare, 83

 

3. Denumirea funcţiei publice vacante:

Secţia control financiar tematic în instituţiile publice din cadrul Direcţiei control financiar tematic - specialist principal.

a) scopul general al funcţieiasigurarea principiilor de transparenţă, legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate în gestionarea finanţelor şi bunurilor publice de către entităţile subordonate Consiliului municipal Chişinău.

b) sarcinile de bază ale funcţiei:

 • verifică utilizarea conformă şi eficientă a mijloacelor bugetare, gestionarea şi integritatea patrimoniului instituţiilor publice municipale;
 • efectuează controale tematice în strictă conformitate cu planul aprobat.

 

3.1. Denumirea funcţiei publice vacante:  

Secţia control şi analiză economico-financiară a activităţii întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni din cadrul Direcţiei control financiar tematic - consultant.

a) scopul general al funcţiei:  asigurarea  principiilor de transparenţă, legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate în gestionarea finanţelor şi bunurilor publice de către entităţile economice în care Consiliul municipal Chişinău deţine cotă-parte în capitalul social.

 b) sarcinile de bază  ale funcţiei

 • efectuează controlul şi analiza economico-financiară a activităţii întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni, în care Consiliul municipal Chişinău deţine cota-parte, în strictă conformitate cu programul aprobat.
 • verifică respectarea principiilor de transparenţă, legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate în gestionarea finanţelor şi bunurilor publice, de către entităţile economice în care Consiliul municipal Chişinău deţine cota-parte în capitalul social.
 • examinează în termenii stabiliţi documentele primite.

 

4.     Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice  vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe

        

I. Cerinţe generale:

 

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă o  stare  de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;

e) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

f)  Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face  incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

g) Să nu depăşească limita vârstei de pensionare (57 ani femei, 62 ani - bărbaţi).

 

II. Cerinţe specifice:

 

a)     Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, financiar, contabil

b)    Vechimea în muncă în specialitate: preferabil cel puţin 1 an în domeniul economico-financiar

c)     Vechime în muncă în serviciul public: preferabil cel puţin 1 an

d)    Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel,  Internet, E-mail;

e)     Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul financiar;

f)      Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (la nivel cel puţin intermediar)

g)     Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

h)    Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

5.     Bibliografia:

 

1.     Constituţia Republicii Moldova;

2.     Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

3.     Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale;

4.     Legea  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

5.     Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice;

6.     Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; 

7.     Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.195-196/581 din 31 octombrie 2008).

8.     Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

9.     Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

10.           Legea nr.190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.

11.           Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu  privire la conflictul de interese.

 

6.      Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare)

 

7. Termenul de depunere a documentelor pentru    participarea la concurs.

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.

 

8. Locul depunerii documentelor.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 57,  biroul  nr. 20,  telefonul de contact  22-69-29.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor - Natalia Vinnik, şef al Direcţiei resurse umane, şi administrare instituţională internă.