• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Consultarea publică a proiectului de decizie al Consiliului Municipal Chișinău „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”
Remis spre consultare publică

Consultarea publică a proiectului de decizie al Consiliului Municipal Chișinău „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”

Data publicării: 19.09.2023 08:00

Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău inițiază, începând cu data de 19 septembrie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie al Consiliului Municipal Chișinău „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”.
Scopul proiectului deciziei este ajustarea și completarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală, aprobat prin decizia CMC nr. 17/7/2020.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: perfecționarea cadrului local de reglementare.
Prevederile de bază ale proiectului sunt: În rezultatul modificărilor aplicate Regulamentului gestionării clădirilor,
construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală, aprobat prin decizia CMC nr. 17/7/2020.
- Se va reduce termenul prevăzut pentru încheierea contractului de locațiune/ comodat de la 90 la 60 zile calendaristice din data notificării.
- Se introduce taxa în sumă de 600 lei pentru perfectarea contractelor pentru persoane juridice;
- Se împuternicește Primarul General/ viceprimarul de ramură să declare rezoluțiunea contractului în cazurile în care locatarul nu folosește încăperile conform destinației; admite înrăutățirea stării încăperilor; nu plătește chiria pe parcursul a trei luni; nu semnează, în termenul prevăzut, acordul adițional privind modificarea cuantumului chiriei anuale pentru locațiunea sau acordul de rezoluțiune a contractului.
- Pentru asigurarea încasării depline a plăților ce rezultă din sancțiuni aplicate răuplatnicilor, se introduce prevederea conform căreia rezoluțiunea contractului de locațiune sau revocarea acestuia nu produce efecte asupra clauzelor contractului referitoare la calculul penalităților de întârziere.
- Se include prevederea conform căreia, pentru gestionarii care nu respectă obligațiile de monitorizare a modului de executare a contractelor de locațiune, plata pentru locațiune din executarea contractelor se va încasa în bugetul
municipal.
- Se propune stabilirea unui mecanism simplificat de transmitere în locațiune a spațiilor/ încăperilor pentru solicitanți care doresc să utilizeze spații/ încăperi municipale pentru perioade foarte scurte de timp (ore, zile, o săptămână) per an. (ținând cont de prevederile HG nr. 483/2008)
- Se propune stabilirea condițiilor suplimentare pentru transmiterea în locațiune/ folosință - organizațiilor necomerciale cu statut de utilitate publică a încăperilor municipale fără licitație (ținând cont de prevederile Legii nr. 86/2020). Astfel, acordarea în locaţiune/folosință se va efectua în temeiul deciziei CMC doar pentru organizațiile necomerciale cu statut de utilitate publică, care desfășoară activitate de utilitate publică pe parcursul a cel puțin trei ani (cu condiția prezentării rapoartelor de activitate pe perioada respectivă, care demonstrează beneficiul adus municipiului Chișinău și populației acestuia).

Totodată, Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (cu modificările și completările ulterioare) se completează cu anexa nr. 10 care prevede modelul contractului tripartit, pentru cazul transmiterii în locațiune comodat a spațiilor/ încăperilor nelocuibile ce se află în gestiunea economică a întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu capital public sau majoritar public deținute de către CMC, iar anexa nr. 3, ce prevede Criteriile minime recomandabile de determinare a coeficientului de piață K4 se actualizează.
Impactul estimat al proiectului de decizie: este perfecționarea cadrului local de reglementare, îmbunătățirea procesului de gestionare a clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală, sporirea veniturilor în bugetul municipal.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:
- Legea nr. 436/ 12.2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
- Legea nr.136/.2016 privind statutul municipiului Chișinău;
- Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)
- Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/13-3 din 12.10.2021 „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 04 octombrie 2023, pe adresa Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău pe adresa electronică: dgect@cmc.md sau pe adresa. mun. Chișinău, str. Columna 106.
Persoana de contact: dna T. Mastac, Șef al Secției locațiune spații cu statut nelocuibil, telefon - (022) 22-23-40.
Proiectul Deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Despre operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md sau la sediul Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău.
 

Documente anexate
Date persoana de contact
Nume, prenume: Tatiana Mastac
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef de secție
Telefon de contact: 022 22-23-40
Email 2: dgect@cmc.md