• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului de comerț local al or. Chișinău
Remis spre consultare publică

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului de comerț local al or. Chișinău

Data publicării: 03.04.2024 08:00

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția generală economie, comerț și turism organizează, începând cu data de 03 aprilie 2024, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de comerț local al or. Chișinău.

Scopul proiectului este:
ajustarea Regulamentului de comerț local al or. Chișinău la modificările legislației în vigoare;
asigurarea realizării Planului de Implementare a Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 12/1 din 23.07.2020;
- stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
simplificarea procedurilor de lansare a activităților de comerț.
crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 

Elaborării şi adoptarea proiectului nominalizat este determinată de necesitatea ajustării cadrului normativ în domeniul comerțului la nivelul municipiului Chișinău noilor prevederi ale Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, nr. 278/2007 privind controlul tutunului, Legile nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, nr. 57/2006 viei și vinului și noile reglementări în domeniu comerțului aprobate prin HG nr. 206/2023.
Prevederile de bază a proiectului:

 • Proiectul de Regulament conține revizuiri ale textului, fiind structurat conform prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
 • Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţe de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.
 • Urmare a operării modificărilor la Nomenclatorul unităților comerciale, aprobat prin anexa nr. 5 la Legea nr. 231/2010, Regulamentul a fost completat cu noi noțiuni.
 • Regulamentul a fost completat cu prevederi privind lista actelor necesare ce urmează a fi anexate la notificare pentru inițierea activității de comerț în teritoriul suburbiilor și anume schema de amplasament individualizată – pentru unitățile de comerț/servicii/agrement ambulante, terase de alimentație publică, amplasate în teritoriul suburbiilor, eliberată de către primăriile suburbiilor, care au delegat DGECT dreptul de recepționare a notificărilor în comerț.
 • Totodată, prin Regulament a fost stabilită lista actelor necesare a fi anexate la notificare în cazul unităților comerciale amplasate pe un teren/într-o încăpere proprietate publică.
 •  În cazul pavilioanelor amplasate atât pe teren public, cât si privat – se anexează inclusiv procesul verbal de recepție finală a pavilionului conform modelului aprobat prin HG. nr. 285/1996 cu atașarea documentației permisive în baza căreia au fost executate lucrările de construcție.
 • A fost inclusă prevederea conform căreia la expirarea termenului, sau după caz, rezoluțiunea/rezilierea contractului/actului care conferă dreptul de folosință a terenului/încăperii(lor) proprietate publică limitează în timp activitatea de comerț. Modificarea propusă având ca scop neadmiterea utilizării neconforme a patrimoniului proprietate publică.
 • Regulamentul prevede dreptul DGECT de a opera, din oficiu, limitarea activității de comerț în resursa informațională în domeniul comerțului cel târziu în a treia zi lucrătoare din momentul în care i-a devenit cunoscută oficial hotărârea executorie a instanței de judecată emisă în acest sens.
 • Ca urmare a modificărilor operate la Legea nr. 231/2010 prin Legea nr. 60 din 17.03.2023 pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic), au fost operate modificări în vederea admiterii amplasării unităților de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet în locuințe, numai în cazul în care implică prezența fizică în locuință doar a unui salariat în afară de administrator. În astfel de situații, unitatea comercială nu poate utiliza locuința pentru depozitare, transbordare, primirea vizitatorilor (consumatorilor sau clienților), pentru alte activități care nu corespund scopului folosirii locuințelor, precum și pentru instituirea locului de preschimbare a mărfii.
 • Se expune într-o nouă redacție lista de mărfuri și produse permise spre comercializare în rețeaua de comerț ambulant, conform prevederilor HG nr. 206/2023.
 • Având în vedere modificările operate la Legea nr. 231/2010 prin Legea nr. 60 din 17.03.2023 pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic), Regulamentul a fost completat cu un capitol nou referitor la activitatea de comerț electronic (cap. VIII).
 • Având în vedere modificările operate la Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului, în Regulament s-a stabilit faptul că restricțiile de comercializare a.
 • Urmare a modificărilor operate la Legile nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice și nr. 57/2006 viei și vinului, a fost admisă comercializarea producției alcoolice, inclusiv a berii, a vinului și produsele obţinute pe bază de must şi produsele vitivinicole aromatizate în cadrul în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare.
 • Au fost revizuite cerințele și interdicții privind comercializarea  produselor din tutun, a produselor conexe se răsfrâng și asupra comercializării dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora producției alcoolice, inclusiv a berii, a vinului și produsele obținute pe bază de must şi produsele vitivinicole aromatizate, ținând cont de modificările operate la cadrul normative național.
 • Stabilite cerințe privind regimul de lucru al comercianților.
 • În anexa nr. 2 la Regulament sunt stabilite Reglementari de organizare şi desfășurare a comerțului ambulant stradal, inclusiv condiții și interdicțiile la aprobarea amplasamentelor pe alt teren decât cel proprietate municipal.
 • Proiectul propus conține o anexă nouă, anexa nr. 3 (Reglementarea activității de comerț ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare), în care sunt stabilite condiții, cerințe, interdicții, termeni și modalitatea de desfășurare a activității de comerț în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare.
 • Anexa nr. 4 stabilește Reglementarii privind organizarea teraselor de alimentație publică pe domeniul public/privat al orașului Chișinău:
 • Noțiuni și condiții de amplasare și funcționare a teraselor de alimentație publică;
 • Modalitatea de emitere a schemelor de amplasament și notificarea activității teraselor de alimentație publică;
 • Condiții și interdicții la organizarea teraselor de alimentație publică,
 • Se abrogă decizia CMC nr. 15/14 din 29.12.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de comerț local al mun. Chișinău.

  Beneficiarii proiectului sunt:  persoanele fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii, consumatorii de bunuri și servicii, angajații DGECT și a subdiviziunilor APL..

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării Proiectului supus consultării publice sunt:
 • creșterea calității serviciilor publice prestate persoanelor fizice și juridice ce activează în domeniul comerțului și de prestări servicii;
 • reglementarea activității de comerț în teritoriu, prin stabilirea cerințelor și interdicțiilor în conformitate cu prevederile legislației.

  Impactul estimat al proiectului  este dezvoltarea continuă a ramurii comerțului în municipiul Chișinău ținând cont de principiile de bază a activității de comerț, susținerea micului business, simplificarea procedurii de notificare privind inițierea activității de comerț, crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul municipiului, precum și asigurarea liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor,

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

  Legile Republicii Moldova nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior” cu modificările ulterioare, nr. 105-XV din 13.03.2003 „Privind protecţia consumatorilor”, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Legea nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” cu modificările ulterioare, Legea nr. 278 din  14.12.2007 ,,Privind controlul tutunului”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 160 din 22.07.2011 ,,Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”, Legea nr. 60 din 17.03.2023 pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic), Legea nr. 77 din 31.03.2022 pentru modificarea unor acte normative, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 206 din 12.04.2023 ,,Cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului”, nr. 147 din 12.03.1996  „Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei”, nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, nr. 1236 din 19.12.2018 ,,Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului” și deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 12/1 din 23.07.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău”.

  În vederea eficientizării elaborării proiectului Regulamentului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor, care pot fi prezentate până la data de 24.04.2024, ora 17:00, în format electronic, la adresa de e-mail: dc@pmc.md, dgect@cmc.md sau pe suport de hârtie la sediul Direcției din str. Columna, 106.

  Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor: V. Constantinov, Șef adjunct DGECT, tel.: (022) 22 61 64, (022) 22 19 55.

  Menționăm că anterior Direcția a anunțat despre intenția de elaborare a proiectului de regulament. Propuneri în adresa Direcției nu au parvenit.
Documente anexate
Date persoana de contact
Nume, prenume: V. Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Email: dc@pmc.md
Email 2: dgect@cmc.md