• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Anexa nr.2 la Regulamentul transporturilor de călători (proiect)

  Anexa nr.2 la Regulamentul transporturilor de călători (proiect)

   26.12.2007 00:00    2903 Accesări    

                                                                                         Proiect     Anexa nr.2

                                                                    la Regulamentul transporturilor                                                                   de călători şi bagaje pe teritoriul

                                                                         municipiului Chişinău, aprobat

                                                                   prin decizia Consiliului municipal

                                                                         Chişinău nr._____ din _________

                                                  Către

                                                       Comisia de concurs privind

                                                 atribuirea dreptului la

                                                        deservirea rutelor regulate

                                  municipale

  CERERE   

      Agentul economic  ______________________________

      Adresa juridică       ______________________________

      Cod fiscal ___________________ Cod TVA _________

      Telefon     _____________________________________

              Prin prezenta solicit atribuirea dreptului la deservirea

      rutei regulate municipale nr._____ „_____________________________".

              Documentele anexate:                               denumirea rutei

      - copia certificatului de înregistrare a agentului economic şi

      a statului;

      - copia licenţei de activitate în transport auto de călători în

      folos public şi anexei la aceasta;

      - copia certificatului de conformitate, elaborat de către

      organismul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate

      cu legislaţia în vigoare, care confirmă faptul că serviciile de

      transport al pasagerilor corespund cerinţelor în vigoare;

      - copia documentelor care atestă dispunerea de bază tehnico-

      materială sau de contractul de deservire tehnică şi de reparare

      a vehiculelor şi de teritoriul pentru depunere la parcare a

      acestora;

      - copia certificatelor de înmatriculare ai mijloacelor de

      transport. Numerele de înmatriculare ai mijloacelor de

      transport trebuie să coincidă cu numerele unităţilor de

      transport indicate în anexa la licenţă;

      - copia raportului de verificare tehnică ale vehiculelor;

      - certificat care confirmă lipsa datoriilor faţă de organele

      fiscale;

      - certificat cu privire la numărul accidentelor rutiere de către

      şoferii întreprinderii (din vina acestora) pentru perioada de

      ultimii 12 luni.

                         Solicitantul  __________________________

                                                   numele şi prenumele, semnătura

                  L. Ş.                                                                            _______ 

       Nota:  agentul economic bifează poziţiile necesare.         data                                   

  proiect

   Anexa nr.3

                                                                    la Regulamentul transporturilor                                                                   de călători şi bagaje pe teritoriul

                                                                         municipiului Chişinău, aprobat

                                                                   prin decizia Consiliului municipal

                                                                         Chişinău nr._____ din _________

  Regulile

  de atribuire prin concurs a dreptului la deservirea

  rutelor regulate municipale

    

  I. Dispoziţii generale

    

  1. Prezentele Reguli stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a concursului privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale de călători de către agenţii transportatori pe teritoriul municipiului Chişinău.

  2.  Scopul concursului constă în sporirea nivelului serviciilor de transport public de călători pe rutele regulate municipale, asigurarea securităţii circulaţiei rutiere şi siguranţa pasagerilor, protecţia mediului ambiant şi cerinţelor sanitare prin selectarea agenţilor transportatori în condiţiile de transparenţă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

  3.  Obiectul concursului este acordarea agenţilor transportatori a dreptului la deservirea rutelor regulate municipale scoase la concurs.

  II. Organizarea concursului

    

  4.  Concursul privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale de călători este organizat de către Comisia de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale, denumită în continuare Comisia.

        Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin dispoziţia Primăriei municipiului Chişinău.

  5. Comisia publică în mass-media municipală comunicatul informativ cu privire la petrecerea concursului, cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea acestuia.

       Comunicat informativ va include:

  •a)     data şi locul desfăşurării concursului;

  •b)    numărul şi denumirea rutei sau grupului de rute regulate municipale;

  •c)     condiţiile de participare la concurs;

  •d)    adresa şi termenul prezentării documentelor pentru înscriere la concurs;

  •e)     numărul telefonului de contact.

  6. La concurs sînt admişi agenţii transportatori - persoane juridice, înregistrate în Republica Moldova conform legislaţiei în vigoare, titulari de licenţă pentru genul de activitate - „transportul auto de călători în folos public", care dispun de 50 şi mai multe unităţi de transport ce corespund condiţiilor determinate pentru deservirea rutelor regulate municipale şi care au depus setul de documente în conformitate cu punctul 7 din Regulament.

  7.  Pentru a participa la concurs, agentul transportator va prezenta la Comisie, cu cel puţin de 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, o cerere de forma stabilită, anexa nr.2 la Regulament, cu anexarea documentelor indicate în aceasta.

  8.  Agentul transportator participant la concurs are dreptul să ia cunoştinţă cu ruta sau grupul de rute regulate municipale înaintate la concurs.

  9.  La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:

    a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior;

    b) care au datorii fiscale;

    c) în actele cărora au fost depistate date eronate.

  10. Secretarul Comisiei apreciază punctajul pentru fiecare participant la concurs în funcţie de criteriile prezentate în anexa nr.1 la prezentele Reguli.

   III. Determinarea cîştigătorilor concursului

  11. La şedinţa Comisiei secretarul acesteia prezintă ofertele agenţilor transportatori pentru fiecare rută în parte, tabelul de evaluare şi punctajul care se acordă participanţilor la concurs.

         Comisia evaluează şi compară ofertele agenţilor transportatori şi determină cîştigătorul.

         Cîştigătorul este declarat pretendentul care a acumulat cel mai mare număr de puncte.

  12. Pe baza procesului-verbal semnat de secretarul şi aprobat de către preşedintele Comisiei, cîştigătorul este obligat să semneze, în termen de 5 zile lucrătoare din data aprobării procesului-verbal, contractul de deservire a rutei regulate municipale de călători.

  13. În termen de 5 zile lucrătoare din data aprobării contractului de deservire a rutei regulate municipale de călători, cîştigătorul este obligat să prezinte Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău cerere pentru obţinerea permiselor de activitate pe rută pentru fiecare unitate de transport. Forma cererii este stabilită în anexa nr.2 la prezentele Reguli.

  14.  În cazul în care cîştigătorul - agentul transportator nu a îndeplinit prevederile punctelor 12 şi 13 ale prezentelor Reguli, Comisia reexaminează materialele prezentate anterior de către participanţii la acest concurs şi desemnează un alt cîştigător.

  15.   Agentul transportator - cîştigător începe activitatea pe ruta regulată municipală de la data de întîi a lunii ce urmează.

    

  IV. Dispoziţii finale

  16.  Dreptul de deservire a rutelor regulate municipale, obţinut în bază de concurs, se oferă agentului transportator - cîştigător al concursului pentru o perioadă de la unu pînă la trei ani.

          După termen de trei ani ruta regulată municipală se expune în mod obligatoriu la un nou concurs.

  17.  Comisia va examina anual totalurile activităţii agenţilor transportatori, cu determinarea gradului de respectare de către agentul transportator a condiţiilor contractuale şi prevederilor Regulamentului.

         În cazul în care agentul transportator nu-şi onorează prevederile contractuale şi prevederile Regulamentului, dreptul la deservirea rutei regulate municipale poate fi anulat prin decizia Comisiei, anunţînd un alt concurs.

  proiect

  Anexa nr.1

      la Regulile de atribuire prin

      concurs a dreptului la deservirea

                                                                       rutelor regulate municipale

  Criterii

  de evaluare şi punctajul care se acordă participantului

  la concursul privind atribuirea dreptului la deservirea

  rutelor regulate municipale de călători

  1.  Vechimea parcului de autovehicule*:

       - pînă la 3 ani                                        -       + 20 puncte;

       - între 3 şi 5 ani                                  -       + 17 puncte;

       - între 5 şi 7 ani                                   -       + 14 puncte;

       - între 7 şi 10 ani                                 -       + 11 puncte;

       - între 10 şi 12 ani                                -       +  8 puncte;

       - între 12 şi 14 ani                                -       +  5 puncte;

       - 15 ani                                               -       +  0 puncte.

  •2.     Structura parcului de autovehicule*:

       - parc propriu, inclusiv leasing - un punct pentru fiecare procent din

         parcul inventar stabilit la ruta regulată municipală scoasă la concurs;

       - parc aflat în locaţiune            - 0 puncte.

  •3.     Numărul de autovehicule administrate*:

       - 51 unităţi de transport                            -    +   5 puncte;

       - între 52  şi 100 unităţi de transport        -    + 10 puncte; 

       - între 101 şi 150 unităţi de transport       -    + 20 puncte;

       - între 151 şi 200 unităţi de transport       -    + 30 puncte;               

       - între 201 şi 250 unităţi de transport       -    + 40 puncte;

       - peste 251 unităţi de transport                 - pentru fiecare 50 unităţi de

                                                                         transport se adaugă +10 puncte.

  4.  Prestarea serviciilor la transportarea pasagerilor efectuată anterior la rutele regulate (fără întreruperi):

       - peste 10 ani                                       -    + 20 puncte;

       - peste  5 ani                                            -    + 15 puncte;

       - peste  3 ani                                            -    + 8 puncte;

       - pînă la 3 ani                                           -    + 6 puncte.

  5.  Baza tehnico-materială:

       - proprie                                                   -   + 50 puncte;

       - arendată                                                 -   + 20 puncte.

  6.  Dispunerea de teritoriul pentru autovehicule în perioada depunerii acestora la parcare -  + 50 puncte.

  7.   Neîndeplinirea curselor planificate în ultimii 6 luni:

       - peste 10 %                                             -    -20 puncte;

       - 5 - 10 %                                                 -    -10 puncte;

       - pînă la 5 %                                             -     -5 puncte.

  8. Accidente rutiere comise de către şoferii întreprinderii (din vina acestora):

       - pentru fiecare accident rutier (fără cazuri mortale)   -  -20 puncte;

       - pentru fiecare accident rutier cu consecinţe grave    -  -50 puncte.

  9. Încălcări depistate pe parcursul ultimii 12 luni în activitatea întreprinderii (încălcări, constatate în modul stabilit, ale regulilor de transportare a pasagerilor şi bagajelor, Codului fiscal, Codului cu privire la contravenţiile administrative) - pentru fiecare încălcare se scot -2 puncte.

  Total: ______ puncte.

  Remarcă:

  * - se determină pe baza certificatelor de înmatriculare a mijloacelor de transport inventare pentru deservirea rutei regulate municipale.

  proiect

  Anexa nr.2

      la Regulile de atribuire prin

      concurs a dreptului la deservirea

      rutelor regulate municipale

                                                 

                                                      Către

                                                       Direcţia generală

                                                        transport public şi

                                                         căi de comunicaţie                                

                                                                a Consiliului municipal

                                         Chişinău

  CERERE

    

            Agentul transportator ___________________________

        

                                      ___     __________________________________________           ____

                                          denumirea întreprinderii şi adresa juridică

            Cod fiscal _________    Numărul licenţei ___________

           

            Telefon     _____________

        Solicit eliberarea permisurilor de activitate pe ruta

    regulată municipală nr._____ pentru următoarele

    unităţile de transport:

  Nr.

  d/o

  Marca şi modelul unităţii de transport

  Numărul de înmatriculare

  Numărul de locuri

  Anul

  fabricării

  Documentele anexate:

  •-         certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;

  •-         raportul cu privire la efectuarea testării tehnice;

  •-         certificatul de competenţă profesională a şoferilor.

  Agentul  transportator               __________________________________

                                                                                      numele şi prenumele, semnătura

                  L. Ş.                                 Data                                   ______