• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Regulamentul Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale (proiect)

  Regulamentul Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale (proiect)

   26.12.2007 00:00    1834 Accesări    

                                                                                                Anexa nr.2

                                                                                                              la dispoziţia primarului

                                                                                                              general interimar al

                                                                                                              municipiului Chişinău

                                                                                                              nr._____ din ________

                                                          Regulamentul

  Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului

  la deservirea rutelor regulate municipale

    

                                I. Dispoziţii generale.

  1. Regulamentul Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale (denumit în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu art.37 (1) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 „Privind administraţia publică locală" şi Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006, în scopul stabilirii modalităţii de atribuire a dreptului de deservire a rutelor regulate municipale de călători, reglementării activităţii agenţilor economici în domeniul transporturilor de pasageri în municipiu şi exercitării controlului asupra respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul transporturilor publice de călători, cît şi a obligaţiunilor contractuale.

  2. Comisia de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale activează în baza legislaţiei în vigoare, Regulamentului transporturilor de călători şi bagaje pe teritoriul municipiului Chişinău, deciziilor Consiliului municipal Chişinău, precum şi prezentului Regulament.

  3. Componenţa nominală a Comisiei de concurs privind atribuirea dreptului la deservirea rutelor regulate municipale se aprobă prin dispoziţiile primarului general al municipiului Chişinău.

  II. Competenţa Comisiei.

  4. De competenţa Comisiei ţine:

    a) problemele de optimizare a reţelei de rute regulate municipale;

    b) problemele organizării transporturilor în regim de taxi şi aprobarea numărului de autorizaţii pentru prestarea serviciilor de acest gen de transport;

    c) stabilirea termenului de desfăşurare a concursului;

    d) organizarea concursului şi perfectarea documentelor în baza rezultatelor acestuia;

    e) adoptarea deciziilor privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate municipale agenţilor transportatori;

    f) examinarea cazurilor de încălcare a reglementărilor în vigoare de către agenţii transportatori şi adoptarea deciziilor respective;

    g) examinează problemele ce ţin de asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, siguranţa transportării pasagerilor şi evitarea accidentelor;

    h) emiterea prescripţiilor şi stabilirea termenilor de lichidarea încălcărilor depistate în urma controalelor efectuate;

    i) adoptarea deciziilor privind suspendarea sau retragerea dreptului de deservire a rutelor regulate municipale şi autorizaţiilor taxi. Termenul de suspendare a dreptului de deservire a rutelor regulate municipale sau autorizaţiei taxi nu poate depăşi 6 luni;

    j) examinarea altor probleme vizînd activitatea transportului public de călători pe teritoriul municipiului Chişinău.

  III. Principiile de organizare a activităţii Comisiei.

    

  5. Preşedintele Comisiei organizează activitatea acesteia, asigură exercitarea atribuţiilor ei, stabileşte locul şi ora şedinţelor.

      Comisia se va întruni în şedinţe după necesitate dar nu mai rar decît odată în lună.

  6. Secretarul prezintă membrilor Comisiei informaţia privind problemele înaintate pentru examinare cu 2 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.

  7. Şedinţele Comisiei sînt deliberative în cazul prezenţei a cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot. Deciziile Comisiei se adoptă prin simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi în şedinţă. În cazul parităţii voturilor, votul preşedintelui Comisiei este deliberativ.

  8. Secretarul în termen de 3 zile lucrătoare întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei, care se semnează de către secretarul acesteia şi se aprobă de preşedintele Comisiei.

  9.  Secretarul în termen de 2 zile lucrătoare informează în scris agenţii transportatori despre deciziile Comisiei.