Prima      Contact      Harta
 

Prima » Consiliul municipal Chişinău » Regulamentul CMC
REGULAMENTUL PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU
Tipar

Titlul I. DISPOZITII GENERALE

1. Consiliul municipal Chisinau este o autoritate reprezentativa si deliberativa a populatiei municipiului Chisinau, aleasa in vederea solutionarii problemelor de interes local, care coordoneaza activitatea consiliilor locale din componenta municipiului in vederea realizarii serviciilor publice de interes municipal.

2. Administratia publica locala a municipiului Chisinau se realizeaza de catre Consiliul municipal Chisinau (in continuare - Consiliu) ca autoritate deliberativa si de catre primarul general al municipiului Chisinau ca autoritate executiva.

3. Organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice ale municipiului Chisinau se reglementeaza in modul corespunzator de dispozitiile Legii privind administratia publica locala, precum si de prescriptiile  Legii cu privire la statutul municipiului Chisinau.

4. Consiliul este constituit din 51 de consilieri.

Consiliul are drept de initiativa si decide, in conditiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu exceptia celor care tin de competenta altor autoritati publice.

Titlul 2. CONSTITUIREA CONSILIULUI

 

Capitolul I. MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

5. Prima sedinta (de constituire) a Consiliului se convoaca, in conditiile Legii privind administratia publica locala, in termen de 20 de zile de la data validarii mandatelor de consilier. Consiliul este legal constituit daca sunt validate mandatele a cel putin doua treimi din numarul total de consilieri. Convocarea consilierilor in prima sedinta ( de constituire) a Consiliului se face prin hotararea Comisiei Electorale Centrale.

6. Prima sedinta a Consiliului este deliberativa daca la ea participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul cand aceasta majoritate nu poate fi asigurata, sedinta se tine peste 3 zile, respectandu-se aceleasi conditii. Daca nici la o doua convocare sedinta nu este deliberativa, se procedeaza la o noua convocare, peste trei zile. La a treia convocare, sedinta este deliberativa daca se asigura prezenta majoritatii consilierilor alesi. In situatia in care, din cauza absentei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat si de aceasta data, el se considera dizolvat de drept.

7. Lucrarile primei sedinte (de constituire) sunt conduse de cel mai in varsta consilier, asistat de cel mai tanar consilier, prezenti la sedinta, precum si de secretarul Consiliului. La prima sedinta (de constituire) a Consiliului participa si reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, precum si intreaga componenta a Consiliului electoral al circumscriptiei municipale Chisinau.

8. Pentru prima sedinta (de constituire) secretarul Consiliului perfecteaza dosarele personale (date biografice, fotografiile consilierilor municipali), care se suplimenteaza cu declaratiile in scris ale consilierilor alesi confirmand faptul ca nu detin conform legii o alta functie incompatibila cu exercitarea imputernicirilor de consilier. La prima sedinta, secretarul Consiliului informeaza consilierii despre incompatibilitatile determinate.

9. Presedintele consiliului electoral de circumscriptie sau reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunostinta consilierilor hotararea instantei judecatoresti privind legalitatea alegerilor din circumscriptia respectiva si rezultatele validarii mandatelor consilierilor si le inmaneaza legitimatiile si insignele.

10. Dupa constituirea legala a Consiliului consilierii formeaza fractiuni, aliante, blocuri. Fractiunea consta din cel putin 3 consilieri. Fractiunile se constituie, de regula, la prima sedinta (de constituire) a Consiliului, in baza de liste ale partidelor, organizatiilor social-politice si blocurilor electorale. Constituirea fractiunii se consemneaza intr-un proces-verbal. Procesul-verbal si declaratia consilierilor respective cu privire la constituirea fractiunii se anexeaza la procesul-verbal al sedintei Consiliului. Consilierii din partea partidelor, organizatiilor social-politice si blocurilor electorale care nu au intrunit numarul necesar de voturi pentru a constitui o fractiune, precum si consilierii independenti se pot reuni pentru a constitui o fractiune sau se pot afilia altor fractiuni. Fractiunile constituite isi aleg organele de conducere sau conducatorii. Aliantele si blocurile se constituie din mai multe fractiuni si din consilieri independenti, dupa constituirea fractiunilor. Constituirea aliantelor si blocurilor se consemneaza intr-un proces-verbal. Procesul-verbal si declaratia fractiunilor respective si/sau  consilierilor independenti respective cu privire la constituirea aliantei sau blocului se anexeaza la procesul-verbal al sedintei Consiliului, in cadrul careia este anuntata constituirea acestora.

11. Fractiunile au dreptul:

 • sa faca propuneri vizand Programul de activitate a Consiliului;
 • sa propuna publicarea unor proiecte de decizii pentru consultarea ulterioara a opiniei publice.

12. Fractiunilor li se pun la dispozitie incaperi de lucru, birotica, articole de papetarie. Fiecare fractiune este deservita de catre un specialist al primariei municipiului Chisinau (conform organigramei) pentru acordarea asistentei tehnico-metodice.

13. Dupa validarea mandatului primarului general al municipiului Chisinau, Consiliul, pe parcursul a 2 luni alege din randul consilierilor 4 viceprimari. Candidaturile pentru functia de viceprimar se propun de catre primarul general dupa consultarea fractiunilor.

14. Viceprimarii sunt alesi prin decizia Consiliului, cu votul majoritatii consilierilor alesi. In cazul in care candidatura propusa nu intruneste numarul necesar de voturi la 2 sedinte consecutive, Primarul general propune Consiliului o alta candidatura.

15. Eliberarea din functie a viceprimarului de face de catre Consiliu, la propunerea primarului general sau a unei treimi din numarul consilierilor alesi, prin decizie adoptata cu votul majoritatii consilierilor alesi.

16. Secretarul Consiliului este functionar public si cade sub incidenta prevederilor Legii serviciului public. Persoana numita in functia de secretar trebuie sa fie licentiat al unei facultati (sectii) de drept sau de administratie publica. Desemnarea invingatorului concursului pentru ocuparea functiei de secretar se face la prima sedinta a Consiliului de dupa anuntarea rezultatelor concursului. Prevederile date se aplica numai in cazul in care functia de secretar este vacanta. Vacanta intervine in cazul eliberarii, in conformitate cu legislatia muncii si legea serviciului public, a persoanei care o detine.

17. Eliberarea din functie a secretarului se face, in temeiul legii, de catre Consiliu, la propunerea pimarului general sau a unei treimi din consilierii alesi.

18. Secretarul Consiliului este concomitent si secretar al municipiului Chisinau. Secretarului Consiliului i se aplica, in modul corespunzator, dispozitiile Legii privind administratia publica locala privitoare la secretarul consiliului local.

19. Dupa validarea Consiliului, intr-un termen de 3 luni in urma consultarilor fractiunilor, primarul general sau 1/3 din consilierii alesi vor propune cate un pretor pentru fiecare sector, care vor fi alesi cu votul majoritatii consilierilor alesi.

20. Sefii de subdiviziuni, de servicii publice municipale, de intreprinderi municipale, sectii si servicii municipale din subordinea Consiliului sunt desemnati prin decizia adoptata cu votul majoritatii consilierilor alesi, la propunerea primarului general sau a unei treimi din consilieri.

21. Sefii de sudiviziuni din subordinea Consiliului sunt desemnati din randurile persoanelor care au castigat concursul pentru ocuparea functiei respective, organizat de comisia de concurs in conformitate cu legislatia in vigoare.

22. In cazul paritatii de voturi sau in cazul respingerii candidaturii respective, comisia de concurs va organiza un nou concurs in conformitate cu legislatia in vigoare.

23. Destituirea din functie a conducatorilor nominalizati in punctele 20 si 21 se face de catre Consiliu, la propunerea primarului general sau a cel putin a unei treimi din numarul consilierilor alesi, in temeiurile si modul stabilite de legislatie. Comisia de concurs pentru ocuparea functiei respective se formeaza  de catre Consiliu, la o doua sedinta a Consiliului, in baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante in autoritatile publice, aprobat de Guvernul Republicii Moldova.

Capitolul II. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA  COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

24. Dupa constituire, Consiliul formeaza comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pegatirea unor materiale pentru sedintele Consiliului, in baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc). Domeniile de activitate pentru care se formeaza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care, de regula, trebuie sa fie impar, se stabilesc de catre Consiliu, in functie de specificul si necesitatile municipiului. Conform deciziei Consiliului, comisia poate fi formata pentru mai multe domenii de activitate. Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre Consiliu, in functie de ponderea acestora in cadrul Consiliului. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare fractiune, iar a consilierilor independenti - de catre Consiliu , avandu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul de activitate a comisiei.

25. Comisiile de specialitate se formeaza pe intreaga durata de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul comisiilor nu este remunerata.

26. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale Consiliului si au menirea sa asigure eficienta activitatii acestuia. Comisiile de specialitate poarta raspundere in fata Consiliului si sunt subordonate acestuia.

27. Presedintele comisiei de specialitate se numeste de Consiliu, la propunerea fractiunilor. Vicepresedintele si secretarul comisiei sunt alesi prin vot deschis de catre membrii comisiei.

28. Sedinta comisiei de specialitate se convoaca de presedintele acesteia, iar in absenta lui - de vicepresedintele comisiei. Sedinta comisiei este deliberativa daca la ea sunt prezenti majoritatea membrilor comisiei. Sedintele comisiei sunt, de regula, publice. La sedinta comisiei pot fi prezenti, fara drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul Primariei sau din afara acesteia. Comisia poate decide ca la unele dezbateri sa fie prezente si alte persoane interesate. Membrii comisiei de specialitate sunt instiintati despre sedinta acesteia de catre secretarul comisiei, cu asistenta secretariatului Consiliului.

29. In exercitarea atributiilor, comisia de specialitate adopta decizii cu votul deschis al majoritatii membrilor sai. In cazul paritatii voturilor, decizia nu se adopta, dezbaterile fiind reluate in sedinta urmatoare.

30. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliu si continutul acestora poate avea urmatoarele variante:

 • se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
 • se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva tinandu-se cont de amendamentele anexate;
 • se aproba avizul negativ la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului sa respinga proiectul inaintat. In acest caz, comisia va enumera consecintele nefavorabile ce pot urma dupa aprobarea deciziei respective;
 • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.

Comisiile pot amana adoptarea unor proiecte de decizii din lista celor enumerate mai sus, pe un termen argumentat. In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate in cadrul unei sedinte comune a catorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.

31. Comisia de specialitate are urmatoarele atributii principale:

 • identifica si examineaza probleme din domeniul ei de activitate care necesita solutionare la sedinta Consiliului;
 • analizeaza proiectele de decizii ale Consiliului si prognozeaza consecintele realizarii acestora;
 • intocmeste avize, in conformitate cu prevederile pct. 30, asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezinta Consiliului;
 • se pronunta asupra altor chestiuni remise spre avizare de catre Consiliu;
 • audiaza rapoarte si informatii ale sefilor subdiviziunilor Consiliului;
 • propune demiterea sefilor de subdiviziuni ale Consiliului.

Comisia de specialitate indeplineste si alte atributii sau insarcinari date prin decizie a Consiliului.

32. Presedintele comisiei de specialitate exercita urmatoarele atributii principale:

 • reprezinta comisia in raporturile cu Consiliul si cu celelalte comisii;
 • convoaca si conduce sedintele acesteia;
 • intocmeste lista persoanelor care urmeaza a fi invitate in sedinta;
 • participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
 • organizeaza votarea si anunta rezultatul acesteia in cadrul comisiei;
 • sustine in sedintele Consiliului avizele formulate de comisie.

Presedintele comisiei exercita si alte atributii referitoare la asigirarea organizatorica a activitatii comisiei, stabilite de Consiliu.

33. Secretarul comisiei specializate exercita urmatoarele atributii principale:

 • asista presedintele la organizarea sedintelor comisiei;
 • face apelul nominal si tine evidenta prezentei la sedinte a membrilor comisiei;       
 • numara voturile, il informeaza  pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei decizii si asupra rezultatelor votarii;
 • asigura redactarea avizelor, proceselor-verbale si altor documente emise de comisia respectiva.

Secretarul comisiei indeplineste, de asemenea, si alte  insarcinari ale comisiei sau ale presedintelui acesteia.

34. Proiectul ordinii de zi a sedintei comisiei de specialitate  (alcatuit de catre secretarul Consiliului de comun cu presedintele comisiei) se aproba de membrii comisiei, la propunerea presedintelui acesteia. Oricare  dintre membrii comisiei poate cere includerea (sau dupa caz, excluderea de) pe ordinea de  zi a unor chestiuni suplimentare numai pana la inceperea sedintei comisiei.

35. Prezenta membrilor comisiei de specialitate la sedintele acesteia este obligatorie. In caz de absenta a consilierului fara motive intemeiate de la 3 sedinte consecutive ale comisiei, presedintele comisiei poate propune Consiliului de a aplica acestuia sanctiuni conform legii, inclusiv excluderea consilierului din componenta comisiei. Absenta consilierului de la sedintele comisiei se consemneaza in procesul-verbal ale sedintelor respective ale comisiei si se comunica secretarului Consiliului, care va informa Consiliul in cadrul sedintei urmatoare.

36. Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza de catre secretarul comisiei in procese-verbale. Dupa incheierea sedintei, procesul-verbal este semnat de catre presedintele si secretarul comisiei. Presedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele inchise.

Titlul 3. SEDINTELE CONSILIULUI

Capitolul III. CONVOCAREA SEDINTELOR CONSILIULUI

37. Consiliul se intruneste in sedinta ordinara, de regula, o data in luna, la convocarea primarului general, cu exceptia primei sedinte. Consiliul se poate intruni, in conformitate cu ordinea de zi, in sedinta extraordinara ori de cate ori este necesar, la cererea Primarului general sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor alesi. Instiintarea despre convocarea Consiliului se face cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare si cu cel putin 3 zile inainte de cele extraordinare. In caz de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea Consiliului se poate face de indata.

38. Convocarea Consiliului de face prin dispozitia primarului general sau, in cazul in care acesta se afla in imposibilitate de a convoca Consiliului, este convocat de catre unul din viceprimari. Daca primarul general sau viceprimarul refuza convocarea, Consiliul este convocat, de un grup de cel putin o treime din consilierii alesi, cu propunerea ordinii de zi, indicandu-se data si timpul sedintei.

Capitolul IV. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI DE SEDINTA SI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

39. Consiliul alege, de regula,  in temeiul principiului de rotatie convenit de catre liderii fractiunilor si candidatii independenti care nu au aderat la nici una din fractiuni, prin sufragiu deschis, cu votul majoritatii consilierilor prezenti, pentru durata unei sedinte, un presedinte care o prezideaza, asistat de secretarul Consiliului. Votarea referitor la alegerea presedintelui este organizata de secretarul Consiliului. In cazul cand fractiunile sau consilierii care nu apartin fractiunilor n-au ajuns la opinia comuna privind candidaturile presedintelui Consiliului, secretarul Consiliului aduce la cunostinta Consiliului  propunerile fractiunilor si consilierilor despre candidaturile presedintelui si organizeaza alegerea lui. Rezultatul alegerii presedintelui sedintei se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. La sfarsitul fiecarei sedinte, Consiliul desemneaza un consilier din cei prezenti, care va semna deciziile Consiliului in cazul in care presedintele sedintei se afla in imposibilitate de a le semna.

40. Presedintele sedintei exercita urmatoarele atributii principale:

 • conduce sedintele Consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor „pro", „contra" si a abtinerilor;
 • semneaza deciziile adoptate de Consiliu, chiar daca a votat importiva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei;
 • asigura mentinerea ordinii in cadrul sedintelor si respectarea procedurii de desfasurare a sedintelor;
 • supune votului consilierilor in sedinta orice problema care tine de competenta Consiliului;
 • aplica, dupa caz, sanctiuni in limita competentei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni;

Presedintele sedintei indeplineste, de asemenea, si insarcinarile Consiliului, care pot surveni in situatii neprevazute de prezentul regulament.

41. In cazul in care, pe parcursul sedintei Consiliului, presedintele ales pentru sedinta respectiva, inclusiv prima sedinta (de constituire), nu-si poate exercita atributiile, Consiliul procedeaza la alegerea unui alt presedinte al sedintei, fapt care se consemneaza in procesul-verbal si deciziile adoptate in cadrul intregii sedinte sunt semnate de presedintele nou ales.

42. Secretarul Consiliului participa, in mod obligatoriu, la sedintele Consiliului fara drept de vot. Pe langa atributiile prevazute de Legea privind administratia publica locala, secretarului Consiliului ii revin urmatoarele atributii principale vizand organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului:

 • asigura, prin intermediul aparatului de lucru subordonat, instiintarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea primarului general sau a cel putin o treime din numarul consilierilor alesi, organizeaza indeplinirea si a altor actiuni necesare instiintarii  consilierilor si convocarii Consiliului;
 • avizeaza proiectele de decizii ale Consiliului, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora;
 • pregateste materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in Consiliu;
 • asigura efectuarea lucrarilor de secretariat aferente sedintei Consiliului;
 • face apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 • numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui sedintei, cu exceptia cazurilor cand Consiliul formeaza o comisie ad-hoc pentru numararea voturilor in anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votarii in Consiliu.
 • informeaza, in caz de necesitate, presedintele sedintei, despre numarul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 • asigura intocmirea procesului-verbal al sedintei, precum si a dosarelor in care se pastreaza materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a sedintei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 • urmareste ca, la dezbaterea anumitelor probleme si la adoptarea deciziilor asupra lor, sa nu participe consilierii prezenti la sedinta carora le este limitat dreptul de vot (art. 25 din Legea privind administratia publica locala), informeaza presedintele despre asemenea situatii si face cunoscute consilierilor consecintele prevazute de lege in astfel de cazuri;
 • contrasemneaza, in conditiile legii, deciziile Consiliului, cu exceptia deciziei de numire in functie a secretarului Consiliului;
 • acorda la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate si aprobate de Consiliu.

Secretarul indeplineste si alte atributii stabilite de Consiliu, precum si insarcinarile Consiliului privind buna organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului.

Capitolul V. PREGATIREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR

43. Pregatirea sedintelor Consiliului este efectuata de catre secretarul Consiliului, prin intermediul aparatului si serviciilor Primariei, precum si a subdiviziunilor subordonate Consiliului.

44. Initiatorii examinarii chestiunii in cadrul sedintelor Consiliului prezinta proiectele de decizii si notele insotitoare respective secretarului Consiliului, care, de comun acord cu liderii fractiunilor, intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintei si il prezinta spre coordonare Primarului general. In proiectul ordinii de zi se includ chestiunile insotite de proiectele de decizii avizate de catre  comisia de specialitate pentru domenii de activitate si de catre compartimentul de resort din cadrul Consiliului. Consilierul municipal are dreptul de a insista pentru a se introduce in proiectul ordinii de zi chestiunile, cu aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, al serviciilor si subdiviziunilor Consiliului municipal.

45. Materialele pentru sedinta Consiliului sunt prezentate secretarului Consiliului nu mai tarziu decat cu 30 de zile inainte de sedinta Consiliului. Acestea  trebuie sa includa: proiectul de decizie ( nu mai mult de 6 pagini de text dactilografiat cu 1,5 intervale), o nota informativa cu calculele si argumentarile necesare. Totodata, la proiect trebuie sa fie anexate documentele la care se face referire  la proiect sau in nota, lista persoanelor invitate la sedinta Consiliului.

46. Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului cuprinde numarul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii si numele raportorului (coraportorului). Instiintarea despre convocarea sedintei Consiliului, care contine data, ora, locul sedintei, ordinea de zi, precum si proiectele de decizie cu materialele aferente se remit consilierilor in corespundere cu specificul sedintei: in caz de convocare ordinara a sedintei, cu cel putin 5 zile inainte, in cazul unei sedinte extraordinare - cu cel putin 3 zile inainte si, respectiv, in caz de convocare a unei sedinte de indata - remiterea materialelor are loc imediat. Informatia despre data sedintei Consiliului si proiectul ordinii de zi inaintate de sedinta se aduce la cunostinta locuitorilor prin intermediul mass- media municipale si prin alte mijloace de informare.

47. Consilierii sunt obligati sa participe  la lucrarile Consiliului si sa-si inregistreze prezenta prin intermediul secretariatului special. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice din timp secretarului Consiliului despre absenta sa si motivele absentei. Secretarul este obligat sa aduca la cunostinta consilierilor prezenti in sedinta informatia privind absenta consilierului respectiv. Persoanele invitate si cele prezente la sedinta Consiliului, reprezentantii mijloacelor de informare sunt datori sa pastreze linistea si ordinea, sa nu intervina in buna desfasurare a lucrarilor sedintei, in caz contrar ei pot fi eliminati din sala de sedinte. Lista invitatilor la sedinta Consiliului se intocmeste de catre secretarul Consiliului in conformitate cu proiectul ordinii de zi. Consilierii au dreptul sa invite la sedinta Consiliului consultanti, specialisti si alte persoane, pentru discutii asupra proiectelor de decizii.

48. Sedinta Consiliului (cu exceptia sedintei de constituire) este deschisa de Primarul general. In cazul convocarii Consiliului de catre 1/3 din consilierii municipali si al absentei primarului general, secretarul Consiliului este obligat sa deschida sedinta. Sedinta se considera deliberativa daca la ea asista cel putin 26 de consilieri din numarul consilierilor  alesi, fapt despre care secretarul Consiliului informeaza consilierii.

49. La prima si ultima sedinta a  Consiliului se intoneaza Imnul de Stat. La deschiderea fiecarei sedinte a Consiliului se intoneaza Imnul municipal si se onoreaza Drapelul de Stat al Republicii Moldova si Drapelul municipiului Chisinau.

50. Pana la aprobarea ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declaratii, pot adresa intrebari si interpelari.

51. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la inceputul sedintei. Modificarea ordinii de zi  se permite numai la inceputul sedintei, cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

52. Regulamentul de lucru al sedintei Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luari de cuvant in cadrul dezbaterilor, intreruperi in lucru, etc.) se aproba de catre Consiliu.

53. Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise in ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe cu prezentarea succinta de catre raportor a problemei inscrise pe ordinea de zi si a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regula, primarul general, veceprimarii, secretarul, sefii de subdiviziuni sau unul din consilierii care au initiat proiectul respectiv.

54. La sedinta Consiliului, consilierii care doresc sa participe la dezbateri pe ordinea de zi solicita acest lucru in forma orala sau scrisa. Presedintele de sedinta ofera cuvantul conform ordinii solicitarii.

55. Oratorii vorbesc doar de la tribuna sau de la microfoanele instalate in sala de sedinta.

56. Consilierul si alti prezenti la sedinta sunt obligati ca in luarea lor de cuvant sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.

57. Presedintele sedintei, consilierii  si alte persoane, care participa la dezbatere sint obligati sa respecte Regulamentul de lucru aprobat.

58. Presedintele sedintei si fiecare consilier poate propune incheierea dezbaterii unor probleme puse in discutia Consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se aproba cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

59. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor si persoanelor, care participa la dezbatere, atat de la tribuna, cat si din sala de sedinte. Nu se va admite dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

60. In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele sedintei poate propune intreruperea dezbaterilor si sa ceara respectarea regulamentului, fiind in drept:

 • sa cheme la ordine;
 • sa dispuna eliminarea din sala a persoanelor, care impiedica desfasurarea lucrarilor, in afara de consilieri;

61. Fata de consilierii care, in exercitiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislatiei sau ale prezentului regulament, Consiliul poate aplica urmatoarele sanctiuni:

 • avertisment;
 • eliminarea din sala de sedinte.

62. Sedintele Consiliului se desfasoara in limba de stat, cu traducere in limba rusa. Actele Consiliului se adopta in limba de stat, urmand, sa fie traduse in limba rusa.

63. Sedintele Consiliului se inregistreaza pe banda magnetica, se stenografiaza si se consemneaza in procese-verbale, in conformitate cu Instructiunile cu privire la tinerea lucrarilor de secretariat.

64. Consilierul care nu a luat cuvantul in cadrul dezbaterilor este in drept sa transmita presedintelui de sedinta textul discursului in chestiunea discutata. Textul discursului se anexeaza la stenograma sedintei Consiliului.

Capitolul VI. ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

65. Dreptul de initiere a proiectelor de decizii ale Consiliului apartine primarului general si consilierilor. Primarul general poate participa, consultativ, la intocmirea deciziilor initiate de consilieri, de comun acord cu acestea.

66. Una si aceeasi chestiune pe parcursul unui an, de regula, nu se examineaza. In caz de necesitate stringenta de a examina una si aceeasi chestiune, urmeaza sa fie prezentata o informatie despre cauzele neindeplinirii deciziei precedente, despre gradul de vinovatie al executantilor.

67. Proiectele de decizii se perfecteaza pe blanchete speciale. Initiatorii examinarii chestiunii poarta raspundere pentru calitatea si termenul de prezentare a proiectelor de decizii.

68. Textul proiectului de decizie a Consiliului trebuie sa aiba un titlu ce reflecta concis si intocmai continutul ei. Proiectul de decizie trebuie sa fie laconic, cu formulari clare, sa includa o analiza a faptelor si evenimentelor in raport de cauzalitate, sa fie redactat minutios, dactilografiat pe blancheta corespunzatoare, vizat de catre executant, de viceprimar, de serviciul juridic, de redactori si de organizatiile ale caror interese sunt expuse in continutul proiectului. Vizele se fac pe versoul ultimei file a proiectului de decizie. Ele trebuie ca fie lizibile. Traducerea se avizezaa de catre seful subdiviziunii executant.

69. Proiectele de decizii vor fi insotite de o nota informativa succinta, argumentandu-se oportunitatea examinarii chestiunii respective, starea de lucruri si rezultatul scontat, precum si cheltuielile banesti orientative pentru realizarea propunerilor facute. Proiectele de decizii si materialele aferente  vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul Consiliului acorda asistenta tehnica de specialitate. In proiectele de decizii se introduc modificarile propuse de comisia de profil. Proiectele de decizii si notele informative se prezinta in limba de stat cu traducere in limba rusa.

70. Proiectele de decizii cu materialele de insotire se transmit de catre secretarul Consiliului spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului.

71. Dupa examinarea proiectului de decizie si a propunerilor compartimentului de specialitate a Consiliului si ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului hotaraste adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Avizele se transmit secretarului Consiliului.

72. Proiectele de decizii, insotite de cel putin 2 avize ale comisiilor de specialitate si de raportul compartimentului de specialitate ala Consiliului si al serviciilor publice, se inscriu in proiectul ordinii de zi si se supun dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului.

73. Materialele prezentate secretarului cu incalcari ale prevederilor legislatiei, prezentului Regulament si Instructiunilor privind tinerea lucrarilor de secretariat in organele administratiei publice locale ale Republicii Moldova sunt restituite executorilor.

74. Consilierii procedeaza la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi, daca in sala de sedinta este intrunit cvorumul, conform inregistrarii.

Capitolul VII. PROCEDURA DE VOT

75. Votarea este dirijata de presedintele de sedinta. In timpul votarii consilierilor nu li se mai ofera cuvantul. Inainte de a incepe procedura de votare, presedintele de sedinta formuleaza exact chestiunea pusa la vot. Tot el anunta rezultatele votarii „pro", „contra", „s-au abtinut".

76. Votul consilierilor este individual si nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat sa fie prezent in timpul votarii in sala in care are loc sedinta Consiliului. Orice alt mod de votare nu se admite. Votul consilierului se exprima public, prin ridicarea mainii, in cadrul votarii deschise. Procedura votarii deschise poate fi efectuata si prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secreta, la propunerea presedintelui sedintei sau a unuia dintre consilieri, cu exceptia in care prin lege se stabileste o anumita modalitate.

77. In cazul in care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votarii, sunt pozitive si nu au fost formulate  propuneri de modificare atat in comisii cat si in sedinta consiliului, proiectul initial se va vota prin procedura simpla: se numara voturile expuse „pro", „contra" si „abtinut". In celelalte cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, pecum si avize negative ale comisiilor, propuneri de modificari facute in cadrul sedintei Consiliului) se va vota initial ca baza proiectul propus prin procedura simpla, apoi se va supune votarii fiecare propunere de modificare in ordinea in care au parvenit.

78. Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele ofera explicatii asupra obiectului votarii si sensului cuvintelor „pro", „contra", „s-au abtinut". Secretarul Consiliului da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier in ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul „pro", „contra" si „abtinut" in functie de optiunea sa.

79. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele ce vot. Textul buletinului de vot trebuie sa fie clar si precis. Pentru exprimarea optiunii se folosesc cuvintele „pro", „contra" si „abtinut". Buletinele de vot se introduc in urna de votare. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimata optiunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decat cele prevazute in punctul respectiv pentru  a-ti exprima optiunea.

80. Deciziile Consiliului se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, cu exceptia cazului in care, prin lege, se cere o alta majoritate de voturi. Prezenti sunt considerati doar consilierii care la momentul votarii se afla in sala de sedinta. In cazul  cand este necesar si/sau la cerinta consilierului, secretarul Consiliului, inainte de a incepe votarea verifica numarul consilierilor prezenti in sala. In caz de paritate a voturilor, decizia nu se adopta si dezbaterea se transfera pentru sedinta urmatoare a Consiliului. Deciziile privind alegerea viceprimarilor, administrarea patrimoniului public municipal, bugetului municipal, privind determinarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, privind dezvoltarea planificarii localitatilor si amenajarea teritoriului, privind asocierea cu alte consilii, institutii publice din tara sau strainatate, se adopta cu votul majoritatii consilierilor alesi.

81. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal al sedintei sa fie consemnat expres modul in care s-a votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze acestei cerinte.

83. La adoptarea deciziei nu este in drept sa participe consilierul care:

 • el personal, sotul, copii, parintii sai au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii;
 • este conducator sau membru al organelor de conducere ale intreprinderii, institutiei, organizatiei sau ale filialelor si reprezentantelor acestora, in a caror privinta se ia decizia;
 • este incopatibil, conform legii privind administratia publica locala si Legii privind statutul alesului local, si incopatibilitatea dureaza mai mult de 30 de zile din data aparitiei acesteia.

84. Deciziile cu caracter normativ se dau publicitatii la expirarea termenului de sapte zile, stabilit pentru contestarea lor in instanta de judecata de catre Organul de control Administrativ sau dupa intrarea in vigoare a hotararii instantei judecatoresti cu privire la respingerea actiunii intentate.

85. Deciziile cu caracter normativ sunt obligatorii spre executare din ziua aducerii lor la cunostinta publicului prin intermediul Monitorului de Chisinau. Deciziile cu caracter individual sint aduse la cunostinta persoanelor vizate, in termen de zece zile, de catre subdiviziunile Consiliului.    

Capitolul VIII. INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR

86. Consilierul examineaza, in modul stabilit de lege, propunerile, cererile, plangerile cetatenilor, ii primeste pe acestea in audienta.

87. Consilierul are dreptul de a adresa interpelari organelor locale ale administratiei publice, agentilor economici, conducatorilor serviciilor Consiliului.

88. Consilierii pot adresa intrebari, in scris sau oral, primarului general, viceprimarilor, si secretarului Consiliului, sefilor serviciilor publice municipale, care sunt obligati in termenul stabilit de legislatie sa raspunda neconditionat si fara restrictii suplimentare. Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

89. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia sa raspunda in scris, in termen de 30 de zile.

90. Consilierii pot solicita informatiile necesare de la servicii sau institutii publice municipale, iar acestea sint obligate sa le furnizeze in termen de cel mult 2 saptamani. Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

91. Toata corespondenta adresata de catre persoanele fizice si juridice nemijlocit Consiliului, se sistematizeaza de catre serviciile Primariei in forma electronica si se expune in reteaua interna pe adresa electronica concreta a Consiliului. Corespondenta primita in adresa Consiliului, in termen de 3 zile se transmite la toate fractiunile Consiliului.

92. Consilierii sunt in drept sa consulte si acte sau dosare ale Consiliului si sa primeasca informatii la sediul autoritatii publice locale sau la sediile serviicilor publice ale acesteia. Informatiile se pot cere si comunica in scris. Secretarul Consiliului informeaza presedintii comisiilor si presedintii fractiunilor despre contestarile la deciziile Consiliului.

93. Activitatea consilierilor ce tine de solutionarea petitiilor si organizarea audientei se efectueaza conform  Legii cu privire la petitionare si alte acte normative.

Aparatul primarului general, pretorilor sectoarelor, primarilor oraselor, satelor (comunelor) municipiului Chisinau sunt obligate sa contribuie in activitatea consilierilor, luand in consideratie si audienta cetatenilor.

Capitolul IX. CONTROLUL EXECUTARII DECIZIILOR CONSILIULUI SI INTERPELARILOR CONSILIERILOR;PLANIFICAREA ACTIVITATII CONSILIULUI

94. Controlul executarii deciziilor Consiliului, interpelarilor si intrebarilor consilierilor se efectueaza de catre secretraul Consiliului prin concursul aparatului subordonat. In termen de 7 zile dupa adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele executantilor respectivi si, dupa caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.

95. Controlul executarii cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunostinta executantului a deciziilor, interpelarilor, precum si verificarea mersului executarii, evidentei si generalizarii rezultatelor executarii si informarea primarului general, inclusiv suspendarii controlului.

96. Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de catre Consiliu la propunerea primarului general, viceprimarului, secretarului Consiliului.

97. Secretarul Consiliului informeaza consilierii despre mersul indeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultatile aparute in legatura cu executarea deciziilor

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima » Consiliul municipal Chişinău » Regulamentul CMC
Centrul de informare şi documentare:
Tel:+ 373 22 20 17 07, + 373 22 20 17 26
Fax +373 22 22 31 45
E-mail: drp@pmc.md

Telefonul de încredere anticoruptie
(022) 22-32-53
Actualizat: 22.07.2016
Vizitatori: 5031868
  PrimaPrima  ContactContact  HartaHarta
 Creat de Trimaran
 
     

Spre