Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie

   3903

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău

 Direcţia generală transport public şi căi de comunicţie a Consiliului municipal  Chişinău   anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  publice de jurist (pe perioada de concediu de maternitate).   

      Scopul general al funcţiei:

       Asigură asisenţa juridică a activitatăţii Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii în domeniul transportului public şi căilor de comunicaţie cît şi întreprinderilor implicate în domeniul prestării serviciilor auto de călători  în raza municipiului Chişinău, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei  locale, perfecţionarea proiectelor de decizii şi dispoziţii elaborate de către serviicile Direcţiei generale.

      Sarcinile de bază:  

       1.    Avizarea proiectelor de decizii şi dispoziţii din domeniul transporturilor şi căilor de comunicaţie.

 • Examinează şi vizează proiecte de decizii a Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiilor Primarului General pregătite de către colaboratorii Direcţiei ce ţin de reglamentarea în domuniul transporturilor şi căilor de comunicaţie.
 • Examinează şi vizează ordinele interne ale direcţiei generale.
 • Prezintă spre expediere avizul autorităţii interesate în termeni legali;
 • Oferă consultaţii colaboratorilor Direcţiei generale

2.      Examinarea petiţiilor

 • Examinează petiţiile cetăţenilor în domeniul de activitate şi pregăteşte răspunsuri la ele;
 • Participă în grupuri de lucru pentru examinarea petiţiilor

3.      Participarea la şedinţe de judecată

 • Reprezintă interesele Direcţii în toate instanţele judecătoreşti în cazul cînt Direcţia este atrasă în calitate de pîrît.
 • Întocmeşte şi înregistrează cereri de chemare în judecată în cazul cînt sund lezate drepturile şi interesele Direcţiei.
 • Depune către instanţe judecătoreşti cereri, demersuri prevăzute de legislaţia civilă procesuală.
 • Contestă hotărîri, decizii şi incheiere a instanţelor judecătoreşti în termen stabilit de CPC al RM.

4.   Întocmirea contractelor

 • Participă la şedinţe Comisiei privind achiziţiile publice;
 • Întocmeşte contractele cu agenţi economici cîştigători al procedurilor de achiziţii publice
 • Întocmeşte contracte de mică valoare
 • Vizează toate contractele încheiate cu Direcţia generală.

5.   Întocmirea   notelor informative

 • Informează conducerea Direcţiei despre apariţia şi respectiv rezorvarea unor probleme concrete.
 • Informează trimestrial conducerea direcţiei despre mersul examinării dosarelor în instanţele judecătoreşti.

         Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază   

●         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

●         posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse;

●         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

●         lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

●         neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Cerinţe specifice  

Studii:

         superioare, juridice.

Experienţă profesională:

experienţă conform specialităţii, activitate-1-3 ani  

Cunoştinţe - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

      - Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet

Abilităţi:     

- abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă  Dosarul de concurs:

a)       formularul de participare;

b)       copia buletinului de identitate;

c)       copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)       copia carnetului de muncă;

e)       certificatul medical;

f)         cazierul judiciar.

g)       Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul  pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului în ziarul „Capitala" (19 iulie 2011)

telefon - 20-46-64

adresa poştală - or.Chişinău,str. S. Lazo,18

persoana de contact - Grigore Mariţoi, şef al Direcţiei administrative  

Bibliografia concursului:

1. Constituţia R.Moldova

2.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840).

3.Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art. 249).

4. Legea  nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

5.  Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

6. Legea  nr.436-XVI  din  28.12.2006  privind administraţia publică  locală. 

[1] Formularul de participare poate fi solicitat la sediul direcţiei.

[1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[1] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.