Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

   4992

A N U N Ţ

 privind  desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei  Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova

nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

I. Specialist principal în protecţia familiei 

 • Depistarea familiilor social defavorizate, aflate în situaţie de risc şi elaborarea programelor pentru suportul acestora;
 • Perfectarea dosarelor copiilor pentru plasarea în instituţiile rezidenţiale;
 • Participarea în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor copiilor şi familiilor social defavorizate;
 • Examinarea, în caz de necesitate, a condiţiilor sociale şi locative a familiilor defavorizate.

 II.Specialist principal în probleme de monitorizare, sinteză şi strategii

 • Elaborarea proiectelor, strategiilor anuale referitor la protecţia copilului aflat în dificultate;
 • Organizarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice referitor la situaţia copiilor aflaţi în dificultate;
 • Conlucrarea cu diverse organizaţii statale şi nestatale, în scopul deversificării serviciilor acordate copiilor şi familiilor în dificultate, obţinerea granturilor.

III.Specialist principal în problemele  tutelei şi curatelei

Sarcinile de bază:

 • Determinarea, evidenţa şi alegerea formei de protecţie a copilului aflat în dificultate;
 • Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor orfani şi rămaşi fără ocrotire părintească;
 • Adopţia;
 • Monitorizarea situaţiei copiilor aflaţi la evidenţă;
 • Recepţionarea, prelucrarea şi ţinerea în evidenţă a documentaţiei, corespondenţei, perfectarea răspunsurilor în termenii stabiliţi de lege şi a notelor informative ale  instanţelor ierarhic superioare.

IV. Specialist principal, jurist

            Sarcinile de bază:

 • Asigurarea şi realizarea legislaţiei privind protecţia copilului;
 • Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;
 • Acordarea asistenţei juridice întru apărarea drepturilor şi libertăţilor copilului, intereselor sale legitime prin furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară, acordarea de consultanţă în probleme juridice;
 • Reprezentarea Direcţiei în instanţele de judecată;
 • Înaintarea propunerilor şi participarea la elaborarea proiectelor actelor normative.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare juridice sau pedagogice;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
 • Cunoaşterea lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
 • Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

 

Bibliografie

1. Constituţia Republicii Moldova

2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

6.Codul Familiei al Republicii Moldova

 

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare (anexa nr.1),

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Termenul de depunere a documentelor.

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.           

 

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chişinău, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

Persoana de contact -Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

 

 

 

 

 

  Anexa nr.1

Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică _______________________________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

 

I. Date generale

 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

 

Domiciliu

 

Cetăţenia (inclusiv a altor state)

 

 

 

Telefon

serv. -

domic. -

mobil -

E-mail

 

Adresa poştală

 

 

II. Educaţie

 

Studii de bază:

 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.
crt.

Perioada

Instituţia, adresa

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice

 

 

 

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

 

 

 

 

III. Experienţa de muncă

 

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

 

 

 

 

 

 

 

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Calităţi personale (autoevaluare)

 

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

 

Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe
de bază

bine

foarte
bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

Programe

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Relaţii de rudenie

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

 

IX. Recomandări

 

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel., e-mail

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

 

Data completării formularului

 

Semnătura 


__________
Hotărîrile Guvernului
201/11.03.2009
Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009