• Prima   /  Utile   /  Legislaţie  /  LEGE nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

  LEGE nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

   28.09.2016 13:52     

  LEGE nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale 

  LEGE Nr. 133 
  din  17.06.2016

  privind declararea averii și a intereselor personale

  Publicat : 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246     art Nr : 513     Data intrarii in vigoare : 01.08.2016

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

  Capitolul I
  DISPOZIŢII  GENERALE

      Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul legii 
      (1) Prezenta lege reglementează:
      a) obligația și modul de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia;
      b) mecanismul de control al averii dobîndite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.
      (2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor.
      Articolul 2. Noţiuni
      În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
      avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;
      beneficiar efectiv - persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun;
      concubin/concubină - partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei;
      conflict de interese - situaţia în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, ar putea sau pare a influenţa exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit legii;
      diferenţă substanţială - diferenţa ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită şi veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică în aceeaşi perioadă;
      interes personal - orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activităţile sale în calitate de persoană privată, din relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu organizaţii necomerciale, inclusiv cu partidele politice şi cu organizaţiile internaţionale, precum şi orice interes care rezultă din preferinţele sau angajamentele persoanei;
      membru de familie - soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreţinere a subiectului declarării; 
      organizație publică - orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizaţie de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituţie financiară cu capital majoritar de stat; 
      persoană aflată la întreţinere - persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:
      a) locuieşte împreună cu subiectul declarării sau este întreţinută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreţinere pe viaţă; 
      b) are un venit anual ce nu depăşeşte două salarii medii lunare pe economie; 
      persoană apropiată - concubinul/concubina subiectului declarării, precum și persoana înrudită prin sînge sau prin adopţie pînă la gradul IV (părinte, frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătușă) şi persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu acesta; 
      venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienţă, obţinut de subiectul declarării şi de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în ţară, cît şi în străinătate.
      Articolul 3. Subiecţii declarării averii și intereselor personale
      (1) Subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sînt:
      a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
      b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova"; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; 
      c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor;
      d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
      e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora; 
      f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
      g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
      h) membrii Consiliului de Integritate; 
      i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.
      (2) Subiecţii prevăzuţi la alin. (1) sînt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea Națională de Integritate.

  Capitolul II
  DECLARAREA ȘI CONTROLUL AVERII 
  ȘI AL INTERESELOR PERSONALE 

      Articolul 4. Obiectul declarării
      (1) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară:
      a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent;
      b) bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de superficie de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de posesie şi de folosință;
      c) bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie;
      d) activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum şi alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;
      e) datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie  sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanţie, emise în beneficiul unor terţi, împrumut şi/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;
      f) bunurile sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deţinute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui;
      g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depăşeşte valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deţinute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei lui, concubinul/
  concubina lui;
      h) cota-parte/acţiunile în capitalul social al unui agent economic deţinute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui;
      i) drepturile patrimoniale deţinute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală; 
      j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăţi comerciale, deținută de subiectul declarării;
      k) calitatea de asociat, de acţionar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării; 
      l) contractele, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanţă şi civile, încheiate de către subiectul declarării sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiei/mandatului lui, finanţate din bugetul de stat, bugetul local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţile comerciale cu capital de stat;
      m) calitatea de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice, deținută de subiectul declarării.
      (2) Prevederile alin. (1) se aplică averii şi intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate.
      (3) Se exceptează de la declarare cadourile, serviciile și/sau avantajele primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie.
      Articolul 5. Declaraţia de avere şi interese personale
      (1) Declaraţia de avere şi interese personale (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus sub formă de document electronic pe propria răspundere.
      (2) Subiecţii declarării sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.
      (3) Declaraţia este un act public, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), iar informaţiile conținute în declaraţie nu pot fi utilizate în scopuri publicitare.
      (4) Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informaţiilor o poartă persoana care o depune.
      (5) În cazul în care subiectul declarării sau autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii şi intereselor personale a depistat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care a aflat sau trebuia să afle despre caracterul incomplet sau eronat al acestor date sau de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a devenit definitiv.
      (6) Membrii de familie, concubinul/concubina subiectului declarării sînt obligați să-i ofere acestuia informațiile privind averea și veniturile lor, cu excepția cazului în care prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.
      (7) Cerinţa privind declararea averii şi a intereselor personale se include în toate procedurile sau contractele ce reglementează angajarea, alegerea ori numirea într-o funcţie publică.
      (8) Depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor declaraţii în conformitate cu legislația în vigoare.
      Articolul 6. Termenul de depunere a declaraţiei 
      (1) Declaraţia se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației.
      (2) În cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcţie, după caz, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației. 
      (3) În cazul schimbării funcției în cadrul aceleiași entități, prin avansare sau prin numirea într-o altă funcție, nu se depune o nouă declarație.
      (4) După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declaraţia în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declaraţie se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute şi interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii acesteia. 
      (5) Subiectul declarării care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate depun declaraţia în termen de 30 de zile după reîncadrarea în funcţie, indicînd în declaraţie veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui pe parcursul întregii perioade nedeclarate, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale menționate la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declaraţiei. 
      (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care durata suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu este mai mică decît un an fiscal.
      Articolul 7. Depunerea declaraţiei 
      (1) Subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
      (2) Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legii. Semnăturile electronice se vor elibera subiecților declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de Guvern.
      (3) Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia, conform anexei nr. 3. 
      (4) În entităţile în care activează persoane care, conform prezentei legi, au obligaţia de a depune declaraţii sînt desemnate persoane din cadrul serviciului resurse umane responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale. 
      (5) În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sînt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. 
      (6) Dacă declarația a fost rectificată în termen de 10 zile de la notificarea privind începerea verificării prealabile, subiectul declarării este eliberat de răspundere cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost introduse intenționat.
      [Prevederile art. 7 vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018]
      Articolul 8. Confidenţialitatea informaţiilor
      Preşedintele, vicepreşedintele, inspectorii de integritate şi personalul Autorității Naționale de Integritate, precum și membrii Consiliului de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu sînt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sînt obligați să nu divulge aceste informaţii în timpul exercitării funcţiilor lor, precum şi după încetarea acestora.
      Articolul 9. Transparenţa declaraţiilor 
      (1) Autoritatea Națională de Integritate publică declarațiile primite pe pagina sa web oficială în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a declarațiilor, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor prevăzute la alin. (2) şi (3).
      (2) Nu sînt publice şi constituie informaţii cu acces limitat datele conținute în declarații referitoare la numărul de identificare atribuit subiectului declarării, domiciliul și numărul de telefon al subiectului declarării, numele, prenumele, anii de naștere, adresele şi numerele de identificare ale membrilor de familie și ale concubinului/concubinei lui, adresele şi numerele cadastrale ale bunurilor imobile, numerele de înmatriculare ale bunurilor mobile, numerarul în monedă națională sau valută străină care nu face obiectul depunerilor financiare, numerele conturilor bancare, bunurile sub formă de metale sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, colecțiile de artă, de numismatică, de filatelie, de arme și semnătura subiectului declarării.
      (3) Declarațiile ofițerilor de informații şi securitate şi ale ofițerilor de investigații din cadrul subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Autorității Naționale Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciului Vamal nu sînt publice, dar se transmit Autorității Naționale de Integritate pentru control.
      Articolul 10. Controlul averii şi al intereselor personale
      (1) Controlul averii şi al intereselor personale ale subiecţilor declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
      (2) Controlul averii şi al intereselor personale ale președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate se efectuează de către Consiliul de Integritate, conform procedurii generale aplicabile controlului averii și al intereselor personale. În procesul de efectuare a controlului, membrii Consiliului de Integritate au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern și au dreptul de a procesa date cu caracter personal.
      (3) Controlul averii și al intereselor personale ale inspectorilor de integritate este efectuat conform procedurii generale aplicabile unui astfel de control.

  Capitolul III
  CONFLICTUL DE INTERESE ŞI MODUL 
  DE SOLUŢIONARE A ACESTUIA

      Articolul 11. Principiile generale de evitare a conflictelor 
                           de interese
      În procesul îndeplinirii atribuţiilor lor de serviciu, subiecții declarării sînt obligați să respecte următoarele principii generale de evitare a conflictelor de interese:
      a) servirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;
      b) asigurarea transparenţei şi a controlului public al activităţii;
      c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.
      Articolul 12. Categoriile conflictelor de interese 
                           și modul de declarare a acestora
      (1) Subiectul declarării se poate afla în conflicte de interese ce pot fi împărțite în următoarele categorii:
      a) conflict de interese potenţial;
      b) conflict de interese real;
      c) conflict de interese consumat.
      (2) Conflictul de interese potenţial reprezintă situația în care interesele personale ale subiectului declarării ar putea conduce la apariția unui conflict de interese real şi care se declară în condițiile art. 4-7. Conducătorul ierarhic superior acordă consultanță privind evitarea survenirii unui conflict real ca efect al celui potențial.
      (3) Conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sînt apropiate, persoanele fizice şi juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.
      (4) În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:
      a) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;
      b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică pînă la soluționarea conflictului de interese. 
      (5) Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face pînă la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese şi despre modul în care acesta influențează sau poate influenta îndeplinirea imparțială şi obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică. 
      (6) Declarația privind conflictul de interese real se înregistrează în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, ţinut conform anexei nr. 4 de către persoana desemnată de conducătorul organizației publice.
      (7) Președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii şi alţi conducători ai organizațiilor publice sînt obligaţi să informeze Autoritatea Națională de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin. (5).
      (8) Autoritatea Națională de Integritate înregistrează declarațiile privind conflictele de interese ale subiecților menționați la alin. (7) în Registrul declarațiilor privind conflicte de interese, conform anexei nr. 4.
      (9) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorității Naționale de Integritate sînt obligaţi să informeze Consiliul de Integritate imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află.
      (10) Conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4). 
      Articolul 13. Obligaţiile conducătorului organizaţiei publice 
      (1) Conducătorul organizaţiei publice este obligat:
      a) să nu admită cu bună știinţă ca persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de interese real;
      b) să informeze imediat Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile în care persoanele ce activează în organizația publică pe care o conduce au admis conflicte de interese, în vederea sancționării acestora;
      c) să informeze semestrial, în formă scrisă, Autoritatea Națională de Integritate despre depistarea încălcărilor prevederilor ce se referă la conflictele de interese, indicînd încălcările depistate și măsurile întreprinse.
      Articolul 14. Modul de soluţionare a conflictului 
                           de interese real
      (1) Soluţionarea unui conflict de interese real se face prin examinarea situaţiei de conflict și prin determinarea şi aplicarea opțiunii pentru soluționarea conflictului.
      (2) Conflictul de interese real se soluționează de către subiectul declarării, conducătorul organizaţiei publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, după caz. 
      (3) Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abţinerii. 
      (4) Subiectul declarării poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informînd toate părţile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.
      (5) Conducătorul organizaţiei publice, Autoritatea Națională de Integritate sau Consiliul de Integritate, în termen de 3 zile de la data la care a fost informat despre conflictul de interese real al subiectului declarării, are obligația să soluționeze conflictul de interese, aplicînd una dintre următoarele opțiuni, în măsura în care legile speciale nu prevăd altfel:
      a) restricţionarea accesului subiectului declarării, afectat de un conflict de interese, la anumite informaţii sau restricţionarea participării lui la examinarea situațiilor care au legătură cu interesul său personal;
      b) transferul subiectului declarării într-o altă funcţie, cu acordul scris al acestuia;
      c) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor subiectului declarării atunci cînd se consideră că un anume conflict de interese real va continua să existe.
      (6) La identificarea celei mai bune soluţii pentru rezolvarea unei situații de conflict real se vor lua în considerare interesele organizaţiei publice, interesul public, interesele legitime ale salariaţilor, nivelul și tipul funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori.
      (7) În cazul în care conducătorul organizației publice nu poate soluționa un conflict de interese real, acesta se adresează Autorității Naționale de Integritate.
      (8) Conflictul de interese real al subiecților menționați la art. 12 alin. (7) se soluționează de către Autoritatea Națională de Integritate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informației privind existența unui conflict de interese real, prin oferirea uneia dintre următoarele soluții:
      a) recomandarea de a delega responsabilitatea de emitere/adoptare a actului administrativ, de încheiere a actului juridic, de participare la luarea deciziei sau de luare a deciziei către un terț;
      b) recomandarea de a accepta emiterea/adoptarea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei.
      (9) Subiectul declarării este obligat să se conformeze deciziei de soluționare a conflictului de interese real în care se află.
      Articolul 15. Efectul juridic al actelor emise, 
                           adoptate  sau încheiate cu încălcarea 
                           dispozițiilor privind conflictul de interese
      (1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.
      (2) Autoritatea Națională de Integritate adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese în condițiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Cererea privind constatarea nulității absolute poate fi depusă și de către persoanele care se consideră lezate în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.
      (3) Prezentul articol nu se aplică actelor normative și judiciare. 

  Capitolul IV
  INCOMPATIBILITĂŢI ŞI RESTRICŢII

      Articolul 16. Dispoziţii generale privind incompatibilităţile 
      Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lîngă funcţia publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcţie, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituţia Republicii Moldova şi/sau prin alte acte legislative. 
      Articolul 17. Dispoziţii generale privind restricțiile
      Subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile prevăzute la art. 18-21 și cele prevăzute de legislație.
      Articolul 18. Restricţii legate de încetarea raporturilor 
                           de muncă sau de serviciu
      (1) Subiecții declarării sînt obligați să comunice conducătorului organizaţiei publice în care activează sau, după caz, Autorității Naționale de Integritate despre toate ofertele de muncă pe care aceștia intenționează să le accepte, dacă aceste locuri de muncă pot genera un conflict de interese. Comunicarea se face în scris, în termen de 3 zile de la primirea ofertei de muncă.
      (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot să obţină beneficii neprevăzute de lege sau de contractul individual de muncă datorită funcţiei deţinute anterior, inclusiv datorită informațiilor de serviciu obţinute în exercitarea funcţiei respective.
      (3) Subiecții declarării care și-au încetat mandatul sau raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă sau de serviciu avînd atribuţii directe de supraveghere sau control al unor organizaţii comerciale și necomerciale, nu au dreptul să se angajeze, timp de un an, în cadrul acestor organizaţii.
      Articolul 19. Restricţii în cazul încheierii contractelor
                           comerciale
      (1) În cazul în care subiectul declarării a încetat să-şi îndeplinească obligaţiile într-o organizație publică, întreprinderea în care el sau persoane apropiate lui deţin cote în capitalul social ori lucrează în structuri de conducere sau de revizie nu are dreptul, timp de un an, să încheie contracte comerciale cu organizația publică în care a activat subiectul menționat.
      (2) Restricţiile stabilite la alin. (1) nu se aplică în cazul în care contractul a fost încheiat pînă la angajarea în întreprinderea respectivă a persoanei care a exercitat o funcţie publică sau de demnitate publică.
      Articolul 20. Limitarea reprezentării
      Subiecții declarării care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu nu pot reprezenta, timp de un an, interesele persoanelor fizice sau juridice în organizaţia publică în care au activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce ţin de atribuţiile de serviciu îndeplinite anterior. 
      Articolul 21. Limitarea publicităţii
      (1) Se interzice folosirea de către subiectul declarării, în interes privat, a simbolurilor oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului său, a funcţiei sale publice sau de demnitate publică.
      (2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele subiectului declarării, însoţit de calitatea acestuia, precum și vocea sau semnătura acestuia în orice formă de publicitate a unui agent economic sau a vreunui produs comercial naţional ori străin, cu excepția publicității gratuite.

  Capitolul V
  CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII  LEGII
   ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
   PREVEDERILOR ACESTEIA

      Articolul 22. Autoritatea responsabilă de exercitarea
                           controlului asupra executării prezentei legi
      (1) Autoritatea Națională de Integritate exercită controlul asupra executării prezentei legi. 
      (2) Modul de organizare şi funcţionare a Autorității Naționale de Integritate este reglementat de Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
      Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea 
                           prevederilor prezentei legi
      (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.
      (2) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (4) constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu legislația.
      (3) Fapta subiectului declarării în privinţa căruia s-a constatat starea de incompatibilitate nesoluționată constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia. În acest caz, prin derogare de la prevederile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru săvîrșirea abaterii disciplinare nu pot consta în avertisment, mustrare sau mustrare aspră. 
      (4) Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei. În cazul în care fapta constituie temei pentru aplicarea răspunderii disciplinare, prin derogare de la prevederile legilor speciale ce reglementează răspunderea disciplinară, nu vor putea fi aplicate sancțiuni disciplinare precum avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră. 
      (5) Persoana a cărei avere a fost declarată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o deţine.
      (6) Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcţie potrivit prevederilor alin. (3) şi (5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.
      (7) În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă şi irevocabilă hotărîrea judecătorească prin care se confirmă existenţa unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.
      (8) Autoritatea Națională de Integritate ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, care este publicat pe pagina web oficială a Autorității.
      (9) Nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (9), nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilite de prezenta lege, după notificarea inspectorului de integritate conform art. 27 alin. (7) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului său, a raporturilor sale de muncă ori de serviciu.

  Capitolul VI 
  DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII

      Articolul 24. Dispoziții tranzitorii
      (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 august 2016, cu excepția prevederilor art. 7, care vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018.
      (2) Pînă la 1 ianuarie 2018, subiecţii declarării își vor depune declaraţiile de avere şi de interese personale în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Începînd cu 1 ianuarie 2018, subiecţii declarării vor fi obligați să-și depună declaraţiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
      (3) Pînă la 1 ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese personale pe suport de hîrtie se depun în termenele stabilite la art. 6, la persoanele responsabile de colectarea lor, desemnate de conducătorii organizațiilor publice. Subiectul declarării care își depune declarația în scris, pe suport de hîrtie, va avea dreptul să o rectifice și să substituie declarația depusă pînă la expirarea termenelor prevăzute la art. 6.
      (4) Declarațiile de avere și interese personale depuse în condițiile alin. (3) se publică pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate în termen de 30 de zile de la depunere, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3).
      (5) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
      a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, denumit Registrul declaraţiilor de avere şi de interese personale, care este public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
      b) eliberează imediat subiectului declarării o dovadă de primire a declarației depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
      c) la solicitarea subiecților declarării din cadrul entității, pun la dispoziţia acestora formularele declaraţiilor;
      d) la cererea subiectului declarării, asigură substituirea declarației depuse cu cea rectificată;
      e) acordă consultanţă cu privire la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei;
      f) la solicitarea subiectului declarării, acordă consultanţă cu privire la aplicarea prevederilor legale referitoare la declararea şi verificarea averii și a intereselor personale;
      g) verifică respectarea condiţiilor de formă a declaraţiei în conformitate cu prevederile art. 7, iar în cazul identificării unor nereguli, o restituie subiectului declarării şi îi recomandă rectificarea declaraţiei;
      h) actualizează permanent Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale.
      (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii corespunzătoare, care răspunde de desfăşurarea în bune condiții a activității acestora, şi au dreptul să prelucreze date cu caracter personal.
      (7) Dacă persoana responsabilă de colectarea declarațiilor identifică deficiențe în completarea declarației, aceasta recomandă subiectului declarării rectificarea declarației în termen de 10 zile lucrătoare din momentul solicitării rectificării. Faptul transmiterii declarației spre rectificare și al primirii declarației rectificate se consemnează în Registrul declarațiilor de avere și interese personale.
      (8) După verificarea declarațiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază la Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), declarațiile, inclusiv cele rectificate, şi extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale, precum şi lista subiecților declarării care nu și-au depus sau au depus cu întîrziere declarațiile de avere şi interese personale.
      (9) Declarațiile președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), (2), (4) și (5), la Consiliul de Integritate, fiind însoţite de extrasul autentificat din Registrul declarațiilor de avere și interese personale.
      (10) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuțiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
      (11) Încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor conținute în declarațiile de avere și interesele personale, prevăzute la art. 9 alin. (2) și (3), se sancționează conform legii.
      (12) Situaţiile de conflict de interese nesoluţionate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi cele apărute după intrarea ei în vigoare, se declară şi se soluţionează conform prevederilor prezentei legi.
      Articolul 25. Dispoziții finale
      (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
      a) va stabili tipul semnăturii electronice și modul de repartizare a acesteia subiecților declarării;
      b) va pune în conformitate actele sale normative cu prevederile prezentei legi.
      (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va asigura Autorității Naționale de Integritate interoperabilitatea datelor dintre sistemul electronic de declarare on-line e-Integritate și registrele de stat și cele private.
      (3) Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
      a) va crea condiţiile necesare pentru depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale prin mijloace electronice;
      b) va elabora și va aproba conceptul de creare a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale și a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică;
      c) va elabora regulamentul privind modul de ținere a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale și regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.
      (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art. 229), cu modificările și completările ulterioare, şi Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art. 231), cu modificările și completările ulterioare.

      PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

      Nr. 133. Chişinău, 17 iunie 2016.

      anexa nr.1

      anexa nr.2

      anexa nr.3

      anexa nr.4


  DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE