• vezi mai mult
  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: Secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor: 1. specialist principal 2. specialist superior; Secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe - specialist principal; Serviciul relaţii cu furnizorii - a) specialist superior, b) specialist ;Serviciul achiziţii publice - Şef serviciu Descarcă : româna     
 • Prima   /  Informații   /  Posturi vacante  /  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

   09.06.2011 12:00    3103 Accesări    

  A N U N Ţ

   privind  desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei  Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

   

  În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova

  nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

  I. Specialist principal în protecţia familiei 

  • Depistarea familiilor social defavorizate, aflate în situaţie de risc şi elaborarea programelor pentru suportul acestora;
  • Perfectarea dosarelor copiilor pentru plasarea în instituţiile rezidenţiale;
  • Participarea în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor copiilor şi familiilor social defavorizate;
  • Examinarea, în caz de necesitate, a condiţiilor sociale şi locative a familiilor defavorizate.

   II.Specialist principal în probleme de monitorizare, sinteză şi strategii

  • Elaborarea proiectelor, strategiilor anuale referitor la protecţia copilului aflat în dificultate;
  • Organizarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice referitor la situaţia copiilor aflaţi în dificultate;
  • Conlucrarea cu diverse organizaţii statale şi nestatale, în scopul deversificării serviciilor acordate copiilor şi familiilor în dificultate, obţinerea granturilor.

  III.Specialist principal în problemele  tutelei şi curatelei

  Sarcinile de bază:

  • Determinarea, evidenţa şi alegerea formei de protecţie a copilului aflat în dificultate;
  • Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor orfani şi rămaşi fără ocrotire părintească;
  • Adopţia;
  • Monitorizarea situaţiei copiilor aflaţi la evidenţă;
  • Recepţionarea, prelucrarea şi ţinerea în evidenţă a documentaţiei, corespondenţei, perfectarea răspunsurilor în termenii stabiliţi de lege şi a notelor informative ale  instanţelor ierarhic superioare.

  IV. Specialist principal, jurist

              Sarcinile de bază:

  • Asigurarea şi realizarea legislaţiei privind protecţia copilului;
  • Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;
  • Acordarea asistenţei juridice întru apărarea drepturilor şi libertăţilor copilului, intereselor sale legitime prin furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară, acordarea de consultanţă în probleme juridice;
  • Reprezentarea Direcţiei în instanţele de judecată;
  • Înaintarea propunerilor şi participarea la elaborarea proiectelor actelor normative.

   

  Condiţiile de participare la concurs:

  • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
  • Să cunoască limba de stat;
  • Capacitatea deplină de exerciţiu;
  • Fără antecedente penale;
  • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
  • Studii: superioare juridice sau pedagogice;
  • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare cu privire la funcţia publică;
  • Cunoaşterea lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
  • Abilităţi: elaborarea programelor, comunicare, lucru independent şi în echipă;
  • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

   

  Bibliografie

  1. Constituţia Republicii Moldova

  2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

  3. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

  4. Legea nr.16-XVI din 15. 02.2008 cu privire la conflictul de interese.

  5. Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

  6.Codul Familiei al Republicii Moldova

   

  Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

  Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

  a) formularul de participare (anexa nr.1),

  b) copia buletinului de identitate;

  c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

  d) copia carnetului de muncă;

  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

   

  Termenul de depunere a documentelor.

   Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.           

   

  Locul desfăşurării concursului.

  Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chişinău, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

  Persoana de contact -Bostan Natalia, specialist principal în cancelarie şi resurse umane

   

   

   

   

   

    Anexa nr.1

  Formular

  de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

   

  Autoritatea publică _______________________________________________________________________

   

  Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________

   

  I. Date generale

   

  Nume

   

  Prenume

   

  Data naşterii

   

  Domiciliu

   

  Cetăţenia (inclusiv a altor state)

   

   

   

  Telefon

  serv. -

  domic. -

  mobil -

  E-mail

   

  Adresa poştală

   

   

  II. Educaţie

   

  Studii de bază:

   

  Nr.
  crt.

  Perioada

  Instituţia, localizarea, facultatea

  Specialitatea obţinută.
  Diplomă/certificat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):

   

  Nr.
  crt.

  Perioada

  Instituţia, adresa, facultatea

  Specialitatea, titlul obţinut.
  Diplomă/certificat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:

   

  Nr.
  crt.

  Perioada

  Instituţia, adresa

  Denumirea cursului

  Diplomă/certificat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Titluri ştiinţifice

   

   

   

  Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

   

   

   

   

  III. Experienţa de muncă

   

  Vechimea în serviciul public

   

  Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate

   

  Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)

   

  Perioada

  Organizaţia, adresa. Postul deţinut

  Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

   

   

   

   

   

   

   

  Perioada

  Organizaţia, adresa. Postul deţinut

  Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

   

   

   

   

   

   

   

  Perioada

  Organizaţia, adresa. Postul deţinut

  Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

   

   

   

   

   

   

   

  IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

   

  Calităţi

  Nivel de dezvoltare şi manifestare

  înalt

  mediu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V. Calităţi personale (autoevaluare)

   

  Calităţi

  Nivel de dezvoltare şi manifestare

  înalt

  mediu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

   

  Denumirea limbii

  Calificativ de cunoaştere

  cunoştinţe
  de bază

  bine

  foarte
  bine

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII. Abilităţi de operare pe calculator

   

  Programe

  Nivel de utilizare

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VIII. Relaţii de rudenie

   

  Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

   

   

   

   

   

  IX. Recomandări

   

  Nr.

  Nume, prenume

  Organizaţia, postul deţinut

  Tel., e-mail

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

   

  Data completării formularului

   

  Semnătura 


  __________
  Hotărîrile Guvernului
  201/11.03.2009
  Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009