Concurs prin cererea ofertei de preţ, DETS Buiucani

https://www.chisinau.md/ro/concurs-prin-cererea-ofertei-de-pret-dets-buiucani-20373_264582.html

Lucrări de schimbare a geamurilor la liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, str. N.Costin,61/6

Concurs prin cererea ofertei de preţ  

Autoritatea contractantă:                 Direcţia Educaţie Tineret şi Sport sl. Buiucani.

Relaţii de contact:                              tel.:75-58-66

 1)  Obiectul achiziţiei:                          lucrări de schimbare a geamurilor (ferestrelor)

                                                            la liceul teoretic "Onisifor Ghibu", str. N.Costin,61/6  

Locul obţinerii condiţiilor concursului:             mun.Chişinău, str.Ion Creangă, 4/2

Termenul de depunere a ofertelor:                      05 august  2011, ora 08:30

Termenul de desfăşurare a concursului:             05 august 2011, ora 09:00

 

    C a i e t    d e    s a r c i n i

pentru  concursul prin cererea  ofertelor  de  preţ din 05 august  2011

1.   Denumirea  autorităţii contractante: Direcţia Educaţie Tineret şi Sport sectorul Buiucani. 

 2.   Obiectul achiziţiei: Lucrari de schimbare a geamurilor (ferestrelor) la liceul teoretic „Onisifor Ghibu" str. N. Costin 61/6.

 

 

Nr.

Denumirea lucrărilor

Argumentare

Unitatea de măsură

Cantitatea

Notă

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Conform anexei

 

 

 

 

  2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3.Scopul achiziţiei :  Optimizarea pierderilor energetice.

4.Informaţie financiară:  sursa de finanţare -conform proiectului „Creşterea Eficienţei Energiei a municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente".

5.Termenul şi condiţiile  efectuării  lucrărilor: 30 de zile din momentul semnării contractului 

6.Modul de prezentare a ofertelor:

 • Ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;

                  Preţul lucrărilor se indică în lei;

 • Oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; să prezinte lista şi volumul materialelor de reparaţie după Formularele nr.7,5,3 (WinCmeta2000), care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 • Preţul lucrărilor include toate cheltuielile şi trebuie să fie fixe pe toată perioada de executare a contractului
 • Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Volumul lucrărilor incluse adăugător de către ofertant, care necesită cheltuieli suplimentare în sarcina de lucru ce nu au fost solicitate în caietul de sarcini ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

7.  Oferta  se  prezintă  până  la  data  de    " 05  " august     2011,  ora  _08.30_pe  adresa  : str.Ion Creangă,4/2, biroul anticamera, MD-2069

8. Deschiderea  ofertelor   va    avea   loc   la   data   de   " 05  " august  2011,    ora    09.00_ 

9. Adresa  unde  se   vor deschide  ofertele:  : str.Ion Creangă,4/2, biroul 105, MD-2069

10. Oferta  este  valabilă  30  de  zile  de  la  data  limită  de depunere  a  ofertei;

11. Ofertele  pot  fi  primite  de  la  curier  sau  prin  poştă, dar  nu  mai  târziu  de  termenul  limită  de  prezentare  a  ofertelor.

12. Participanţii  asigură  efectuarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  deviz  şi  se vor  conduce  de  Legea  privind  calitatea  în  construcţii  nr.721  din  02.02.96. şi normativului GOST 30971-2002.                                                                                        

13. Modul  de  întocmire  a  ofertelor;

         Fiecare  pagină  a  ofertei   trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului. 

         Ofertele se prezintă în  original în plic sigilat.

14. Oferta  câştigătoare  se  va  evalua  conform  criteriului: - cel mai mic preţ, cu corespunderea cerinţelor solicitate.

15. Cerinţele  suplimentare  care  vor  fi  luate  în  consideraţie  la  evaluare:

1.      Preţul ofertei;

2.      Termenul de realizare a lucrărilor propuse

3.      Experienţa  în  domeniu;

4.      Deţinerea certificatelor de management ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

5.      Termenul de garanţie;

6.      Calitatea materialelor folosite.

7.      Asigurarea resurselor administrative.

8.      Asigurarea resurselor umane.

9.      Țara de proviniență a materialelor.

10.  Servicii conexe incluse în ofertă.

16. Înştiinţarea  privind  determinarea  câştigătorului  se  expediază  în  termen  de  3  zile  de  la data  adoptării hotărârii grupului de lucru.

17. Condiţiile  de  contractare:

       Contractul  se  încheie  între  beneficiarul  de  stat  şi  operatorul economic câştigător  în  termen  de  5  zile de  la  data  desemnării  ofertei  câştigătoare;

18.  Documentele  necesare  a  fi  prezentate  de  către  ofertanţi:

 • Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini.
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii de către conducătorul ofertantului.
 • Copia licenţei de activitate, confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii de către conducătorul ofertantului.
 • Informaţii generale despre ofertant (original):

-       sediul; adresa poştală; date bancare; tel/fax;

-       capitalul  statutar;

 • Lista lucrărilor asemănătoare înfăptuite ;
 • Asigurarea cu personal de specialitate (original);
 • Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (original);
 • Copia raportului financiar pe anul 2010, înregistrat de către Direcţia Generală de Statistică, confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului.
 • Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţie (original);
 • Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor - eliberat de Inspectoratul Fiscal.(original)
 • Certificatul de conformitate a materialelor folosite.
 • Prezentarea confirmărilor examinării cunoştinţelor în domeniul Protecţiei Muncii şi relaţii de muncă a conducătorilor şi specialiştilor. (copie confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului);
 • Documente ce demonstrează originea produselor, ţara (original).
 • Graficul de lucru al lucrărilor.
 • La semnarea contractului tip, referitor la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor (serviciilor) stipulat în Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.07, art.42 ali.8 agentul economic va transfera pe contul DETS s. Buiucani 15% din suma totală a contractului încheiat, achitarea va avea loc pînă la data de 31.12.2011.
 • Termenul de garanţie .
 • Vizitarea obiectului la ridicarea setului de documente din biroul nr.206 (secţia ingineri).
 • Relaţii la telefon: 75-58-66.

                                                

 

 

 

27.07.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md