A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în aparatul Primăriei municipiului Chişinău, în cadrul Secţiei analiză economică a Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică

https://www.chisinau.md/ro/a-n-u-n-t-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-20294_247911.html

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83)

 A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante

în aparatul Primăriei municipiului Chişinău, în cadrul Secţiei analiză economică

a Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică

          În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

Denumirea funcţiei vacante:

1.     şef adjunct al Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică,

    şef al Secţiei analiză economică:

Scopul general al funcţiei:

     Asigurarea,   coordonarea şi exercitarea activităţilor privind:

•  monitoringul economico-financiar al activităţii subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău (societăţi comerciale şi întreprinderi municipale) şi generalizarea informaţiei privind mărimea şi circulaţia proprietăţii municipale, în scopul eficientizării gestionării activelor de către entităţile cu capital integral sau parţial al Consiliului municipal Chişinău;

 • organizarea concursurilor investiţionale, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor
  publice, realizarea mecanismului de acordare a înlesnirilor la rambursarea dobânzii
  bancare pentru construcţia/ procurarea locuinţelor prin metoda creditării ipotecare.

 Sarcinile de bază:

 • organizarea şi coordonarea activităţii specialiştilor din subordine pentru
  asigurarea desfăşurării activităţii Secţiei analiză economică în condiţii optime; 
 • asigurarea punerii în aplicare a legilor şi actelor normative cu incidenţă în
  domeniul practicat de către serviciul aflat în subordine;
 • participarea activă la promovarea şi elaborarea proiectelor investiţionale,
  perfectarea documentaţiei pentru desfăşurarea concursurilor investiţionale şi
  licitaţiilor publice, organizate în cadrul Primăriei municipiului Chişinău;
 • monitorizarea şi coordonarea activităţii de reprezentare a municipiului în
  societăţile comerciale cu capital integral sau parţial al Consiliului municipal Chişinău;
 • asigurarea elaborării analizelor privind activitatea economico-financiară a
  întreprinderilor municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau
  parţial al Consiliului municipal Chişinău şi prezentarea raportului anual către
  conducătorul instituţiei;
 • asigurarea controlului asupra ţinerii conforme a evidenţei, calculării şi achitării parţiale a dobânzii bancare persoanelor angajate în sistemul bugetar care construiesc/procură locuinţe prin metoda creditării ipotecare;
 • asigurarea realizării de asistenţă şi consultanţă de specialitate la solicitarea subdiviziunilor instituţiei;

 Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu:

Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă       (pentru femei - 57 ani, pentru bărbaţi - 62 ani);

 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

           Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul economic, financiar şi contabil.

Vechime în muncă: cel puţin 4 ani în domeniul economico-financiar şi preferabil cel puţin 2 ani în serviciul public.

Experienţă managerială.

Cunoaşterea:

 • legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi în domeniul economico-financiar, metode, procedee şi tehnici aplicabile la analiza şi sinteza informaţiei economico-financiare;
 • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word);
 • unei limbi de circulaţie internaţională (vorbire fluentă).

Atitudini:   

 • analiză şi sinteză; 
 • elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă; 
 • lucru independent şi în echipă: 
 • autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

2.  Specialist principal în cadrul Secţiei analiză economică a

Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică

Scopul general al funcţiei: 

 • monitoringul financiar al activităţii întreprinderilor municipale şi a societăţilor
  comerciale în al căror capital social Consiliul municipal Chişinău deţine cote-părţi;
 • generalizarea informaţiei privind mărimea şi circulaţia proprietăţii municipale.

   Sarcinile de bază: 

 • colectarea şi prelucrarea informaţiei ce atestă evoluţia activităţii economico-financiare a întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale în al cărorcapital social Consiliul municipal Chişinău deţine cote-părţi; 
 • calcularea şi analiza indicatorilor economici conform rapoartelor financiare aleîntreprinderilor municipale şi a societăţilor comerciale cu capital public, în scopul consolidării disciplinei financiare şi de sporire a eficienţei utilizării patrimoniului municipal;
 • acumularea şi generalizarea informaţiei privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice;
 • întocmirea şi prezentarea Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul
  Economiei şi Comerţului a dării de seamă privind patrimoniul public, modalităţile şi rezultatele utilizării acestuia;
 • pregătirea informaţiei analitice privind situaţia economico-financiară a întreprinderilor municipale şi a societăţilor comerciale în al căror capital social Consiliul municipal Chişinău deţine cote-pârţi, privind indicatorii şi fluxul capitalului propriu, componenţa activelor şi a surselor de formare, precum şi oportunitatea exploatării şi utilizării acestora;
 • supravegherea procesului de înstrăinare şi decontare a mijloacelor fixe înregistrate la balanţa Consiliului municipal Chişinău;
 • elaborarea proiectelor de decizii privind activităţile ce ţin de competenţa
  Direcţiei, prezentarea spre examinare şi aprobare Consiliului municipal Chişinău. 

Condiţiile de bază pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu:

Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă      ( pentru femei - 57 ani, pentru bărbaţi - 62 ani);

 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

           Cerinţe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul economic, financiar şi contabil.

Vechime în muncă: cel puţin 2 ani în domeniul economico-financiar şi preferabil cel puţin un an în serviciul public.

Cunoaşterea:

 • legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică locală şi în domeniul economico-financiar, metode, procedee şi tehnici aplicabile la analiza şi sinteza informaţiei economico-financiare;
 • lucrului la calculator (Windows, Excel, Word)

Atitudini:   

 • capacitate de analiză şi sinteză; 
 • capacitatea de inovare şi gândire creativă;
 • capacitate de efort pentru realizarea scopurilor;
 • consiliere şi îndrumare;
 • autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite;
 • de a comunica informaţii şi idei verbal şi în scris într-o manieră în care să
  faciliteze înţelegerea celorlalţi;
 • de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral şi în scris;
 • de a lucra eficient în echipă şi independent.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

a)    formular de participare (se anexează;)

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     certificatul medical;

f)      cazier juridic.

Notă:  

- Copiile documentelor nominalizate  prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele  în original, pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul cazieruuil juridic şi certificatului medical în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data  în care a fost  declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul de la  24 februarie  până la 17, martie 2011.

 

Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului  vor avea loc la  Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 55, telefon de contact 20-15-30, 20-15-33 , Serviciul resurse umane.                                              

 

B I B L I O G R A F I E:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr. 25 -XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

4. Legea nr. 16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

5. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală";

6. Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;                                            

7. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 :

8. Legea nr. 190-XII din 19.07.94 cu privire la petiţionare;

9. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi";

10. Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice";

11. Legea nr. 179-XVI din 10.07.2008 „Cu privire la parteneriatul public-privat";

12. Hotărţre Guvernului RM nr. 480 din 28.03.2008  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul  de determinare şi comercializare a actelor neutilizate ale întreprinderilor;

13. Hotărţre Guvernului RM nr. 919 din 30.07.2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice".

 Formular

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Autoritatea publică ______________________________________________________

 

Funcţia publică solicitată _________________________________________________       

 

I. Date generale

 

Nume

 

Prenume

 

Data naşterii

Domiciliu

Cetăţenia (inclusiv a altor state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

serv.     -

E-mail

 

domic. -

Adresa poştală

 

mobil.  -

 

II. Educaţie

            Studii de bază:

 

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Studiile postunuversitare/universitare (ciclul II):

 

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia, adresa, facultatea

Specialitatea,

titlul obţinut.

Diplomă/certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 anii:

Nr.

crt.

Perioada

Instituţia,  adresa

Denumirea cursului

Diplomă/

certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri ştiinţifice

 

 

 

 

 

 

Lucrări ştiinţifice,

brevete de invenţie publicaţii etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Experinţa de muncă:

 

Vechimea în serviciul public

 

Vechimea în domenoiul aferent funcţiei publice solicitate

 

Experienţa de muncă aferenţă funcţiei publice solicitate (începând cu cea recenţă)

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţiile de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare

înalt

mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

 Denumirea limbii

 Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe de bază

bine

 foarte bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Abilităţi de operare pe calculator

Programe

Nivel de utilizare

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

 

 

 

 

 

IX. Recomendări

Nr.

Nume, prenume

Organizaţia, postul deţinut

Tel.,e-mail

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

            Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi documentele prezentate.

 

 

Data completării formularului                                                             Semnătura

 

 

 

 

22.02.2011

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md