• vezi mai mult
  ANUNȚ - Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău anunță despre prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. specialist principal al Secției finanțe în învățământ și cultură 2. specialist principal al Serviciului investiții din cadrul Direcției buget și sinteză Descarcă : româna     
  Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău - Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: specialist principal în Secția management instituțional și de personal Descarcă :   
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante de specialist principal (2 unități- 1 funcție vacantă și 1 funcție temporar vacantă) în cadrul Direcției relații externe Descarcă : româna     
 • Prima   /  Informații   /  Posturi vacante  /  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

   09.12.2010 16:23    3902 Accesări    

   

                                                             APROB:

    Pretorul sectorului Botanica

    ________Vladimir Guriţenco

  _08__decembrie   2010

     A N U N Ţ

  cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

  funcţiei publice vacante în cadrul  contabilităţii

  Preturii sectorului Botanica

           În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă  concursul  pentru următoarea funcţie vacante:

  Informaţia necesară:

   Denumirea autorităţii publice: Pretura sectorului Botanica

   Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Teilor,10 

   Denumirea  funcţiilor publice vacante:

  Contabilitatea Preturii sectorului Botanica

  Contabil (specialist coordonator)  funcţie vacantă -1, salariu de funcţie-750 lei                                                                             

  Scopul general al funcţiei: organizarea,coordonarea şi asigurarea activităţilor financiar-economice.

  Sarcinile de bază:

  - asigurarea evidenţei normelor de casă;

  - evidenţa documentelor de casă, conturilor personale;

  - elaborarea dării de seamă a casei.

  Cerinţe specifice

  Studii: superioare în domeniul economic absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

  Experienţă profesională:

   vechime în specialitatea postului - 2 ani .

   Bibliografia concursului:

  Ÿ         Constituţia Republicii Moldova

  Ÿ         Acte normative în domeniul serviciului public

  -          Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public

  -          Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

  -          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

  -          Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

  -          Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

  -          Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

  -          Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

  Ÿ        Acte normative în domeniul de specialitate

  -          Legea nr.847-XIII  din 24 mai 1996  privind sistemul bugetar şi procesul   bugetar

  -          Legea contabilităţii nr.113-XVI  din 27.04.2007

  Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

  -          Legea nr.96-XVI  din 13.04.2007  privind achiziţiile publice

  -          Legea bugetului de stat pe anul respectiv;

  -          Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

  -          Legea nr.397-XV  din 16.10.2003 privind finanţele publice locale

  -          Legea nr.436-XVI  din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

  -          Legea nr.523-XIV  din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale

  -          Hotărîrea Guvernului nr.500 din  12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

  -          Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor  pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova

  -          Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 privind reglementarea utilizării  autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice

  -          Hotărîrea Guvernului nr.381  din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice

  -          Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM

  -          Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică

  -          Hotărîrea Guvernului nr.108  din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

  -          Hotărîrea Guvernului nr.688 din 10.06.2003 cu privire la structura şi statele de  personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)

  -          Ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996 despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice

  -          Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 31.12.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din buget

  -          Ordinul Ministerului Finanţelor nr.27 din 28.04.2004 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind inventarierea

  -          Ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.1999 despre aprobarea Regulamentului privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului

  -        Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2 din 03.01.2007  cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiile executorilor de buget. 

   Condiţiile de participare la concurs:

  Condiţii de bază :

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în Republica Moldova;
  • cunoaşterea limbii de stat, scris şi vorbit;
  • posedarea capacităţii depline de exerciţiu şi sănătăţii corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
  • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
  • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani. 
  • prioritate vor avea persoanele cu viza de reşedinţă :

  Cunoştinţe:

  • cultură generală;
  • cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile;
  • cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul financiar-contabil;
  • cunoaşterea principiilor de bază în economie;
  • noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi constitutive ale infracţiunii;
  • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat în limita cerinţelor funcţiei deţinute;
  • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, Internet.

   Abilităţi:  lucru cu informaţia, comunicare eficientă orală şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, spirit de observaţie şi analiză, gândire ordonată, tact şi pricepere în lucru cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de a lucra în echipă.

   Atitudini/comportamente :conduită morală şi profesională desăvârşită, obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţilor economice, financiare şi sociale, responsabilitate, obiectivitate, competenţă, confidenţialitate, imparţialitate, iniţiativă, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

  Condiţiile de muncă :

  • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
  • program de muncă: luni-vineri, orele 800 - 1700, pauză de masă 1200- 1300;
  • activitate de birou .

  Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă /prin e-mail  Dosarul de concurs:

  -         formularul de participare (anexa 1);

  -         copia buletinului de identitate;

  -         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

  -         copia carnetului de muncă;

  -    cazierul judiciar/ declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor         

       penale.

  Copia documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare.

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs 27 decembrie 2010 inclusiv.

  Locul desfăşurării concursului.

  Locul depunerii documentelor de participare la concurs  şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău,  str. Teilor,10,  bir.606. Telefoane de contact - 76 95 55.

  E-mail - pretura_botanica@mail.md. 

  Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare - dl  Ghenadie Burduja, contabil-şef, iar de primirea documentelor - dna Efrosinia Lehova, şef , Secţia generală.

   

  FIŞA CANDIDAT