• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”

  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”

   03.01.2019     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultărilor publice

  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 03.01.2019, consultarea publică a proiectului de decizie Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău".

  SCOPUL PROIECTULUI ESTE: ajustarea prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău cu cele ale Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, precum şi unele precizări (în legătură cu presupusa „formulare ambiguă") în scopul excluderii unor eventuale riscuri de fraudă/prejudiciere şi a unor interpretări potenţial abuzive.

  NECESITATEA ELABORĂRII ŞI ADOPTĂRII PROIECTULUI DE DECIZIE ESTE: dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 300-d din 05.04.2017 „Cu privire la aprobarea Planului de integritate al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2017-2018" (poate fi accesată la adresa web: http://chisinau.md/download.php?file=cHVibGljL3B1Y mxpY2F0aW9ucy8xODAyMTQ5Ml9tZF8zMDBfZC5wZGY%3D) şi Raportul Centrului Naţional Anticorupţie privind monitorizarea realizării pe parcursul anului 2017 a Planului de Integritate al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2017-2018.

  PREVEDERILE DE BAZĂ ALE PROIECTULUI SUNT: în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău, anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 se operează următoarele modificări şi completări:

  1.1. În pct. 6 cuvintele „domeniului public" se substituie cu cuvintele „domeniului privat sau public".

  1.2. La pct. 16 cuvântul „lege" se substituie cu cuvintele „Regulamentul privind Concursul pentru acordarea dreptului de organizare a licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău".

  1.3.1. La pct. 20 sintagma „precum şi experţi independenţi, după caz" se substituie cu propoziţia: „În componenţa Comisiei de licitaţie pot fi incluşi cu vot consultativ şi experţi independenţi".

  1.3.2. La pct. 20 propoziţia „Secretarul Comisiei de licitaţie este desemnat de către organizatorul licitaţiei şi va deţine studii juridice" se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Secretarul Comisiei de licitaţie este desemnat de către organizatorul licitaţiei stabilit în baza Regulamentului privind Concursul pentru acordarea dreptului de organizare a licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău şi va deţine studii juridice şi practică sau instruire în domeniu".

  1.4. La pct. 35 cuvintele "24 de ore" se înlocuiesc cu cuvintele "o zi lucrătoare".

  1.5. La pct. 38 lit. d) se modifică şi se expune în următoarea redacţie: "d) să retragă cererea de participare la licitaţie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiilor, cu restituirea acontului".

  1.6. Pct. 41 se modifică şi se expune în următoarea redacţie: "La licitaţie au dreptul să asiste: a) vânzătorii şi reprezentanţii lor; b) participanţii care au accesul asigurat prin achitarea taxei de participare; c) în calitate de observatori pot fi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, Serviciului Fiscal de Stat, mass-media etc.".

  1.7. La pct. 51 se exclude propoziţia: „Comisia de licitaţie are dreptul să nu explice ofertanţilor motivele scoaterii lotului de la licitaţie".

  1.8. La pct. 55 sintagma „fie din alte cauze" se exclude.

  1.9. Pct. 61 se modifică şi se expune în următoarea redacţie: "61. Pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare, adjudecatarul achită preţul bunului adjudecat".

  1.10. Pct. 68 se modifică şi şe expune în următoarea redacţie: "68. Terenurile nesolicitate la licitaţie pot fi scoase din nou la licitaţie".

  BENEFICIARII PROIECTULUI DE DECIZIE SUNT: persoanele fizice şi juridice, potenţiali doritori de a participa la licitaţiile funciare municipale, precum şi orice persoană interesată.

  REZULTATELE SCONTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII DECIZIEI SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE SUNT: ajustarea prevederilor la cerinţele actuale ale legislaţiei şi excluderea/minimizarea riscurilor de fraudă/prejudiciere, precum şi a unor interpretări potenţial abuzive.

  IMPACTUL ESTIMAT AL PROIECTULUI DE DECIZIE: minimizarea riscurilor de fraudă/prejudiciere a intereselor publice.

  PROIECTUL DE DECIZIE ESTE ELABORAT ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE: dispoziţia primarului general al municipiului Chişinău nr. 300-d din 05.04.2017 „Cu privire la aprobarea Planului de integritate al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2017-2018", Raportul Centrului Naţional Anticorupţie privind monitorizarea realizării pe parcursul anului 2017 a Planului de Integritate al Primăriei municipiului Chişinău pentru anii 2017-2018, Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chişinău", art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4), art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală". 

  RECOMANDĂRILE PE MARGINEA PROIECTULUI DE DECIZIE SUPUS CONSULTĂRII PUBLICE pot fi expediate până pe data de 4 februarie 2019, pe adresa: directiafunciara@pmc.md, la numărul de telefon 022-220 719 sau pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, MD-2012, municipiul Chişinău, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare.

  PROIECTUL DECIZIEI Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău" şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială  a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.