• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie
  31.01.2018   790 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei:Trasarea direcțiilor principale ale politicii în domeniul dezvoltării și exploatării transportului public și a căilor de comunicații. Asigurarea desfășurării și legalității activității Direcției generale transport public și căi de comunicație.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Autovehicule, nave și aeronave, cu specialitatea: Ingineria transportului auto;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională; • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Căi ferate, drumuri și poduri. Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau master în administrație publică. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului
  31.01.2018   726 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Reprezentarea și conducerea autorității tutelare în municipiul Chișinău și a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea și controlul respectării standardelor minime de organizare și funcționare a sistemului de servicii și instituții din municipiu, care activează în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflați în dificultate și a celor cu dizabilități. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substantivă. Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației, cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)PsihopedagogiePsihopedagogie specială• Asistență socială, cu specialitateaAsistență socială Studii de master în domeniile:educațional/administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare
  31.01.2018   644 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea politicii investiționale în următoarele domenii: reparația, modernizarea, renovarea, gestionarea, evidența și repartizarea fondului de locuințe existent; amenajarea și salubrizarea teritoriului;complexul termoenergetic municipal;• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Construcții industriale și civile;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională;• Inginerie și management pe ramuri. • Juridice• Management Studii de master în domeniile studiilor de licență/ master în domeniile menționate mai sus/ administrație publică sau oricare altă specialitate din domeniul construcțiilor și inginerie civilă cu master la specialitatea construcții industriale și civile sau master in management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe
  31.01.2018   572 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea activității de elaborare, aprobare și executare a bugetului municipiului Chișinău și asigurarea principiilor de transparență, legalitate, economicitate, eficiență în gestionarea finanțelor și bunurilor publice de către entitățile subordonate Consiliului municipal Chișinău.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Economie cu specialitatea:Economie generală• Contabilitate cu specialitatea:Contabilitate• Finanțe și bănci cu specialitatea:Finanțe și bănci Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în administrație publică, sau master în management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  31.01.2018   444 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale;Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)Psihopedagogie Psihopedagogie specială• Economie Studii de master în domeniile: educațional / administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială în sistemul educațional de cel puțin 5 ani.;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  31.01.2018   441 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea lucrului funcționarilor publici, distribuirea și efectuarea controlului realizării sarcinilor și obligațiunilor stabilite conform planului de lucru al Direcției, întru reglementarea și coordonarea activității tuturor agenților economici din municipiul Chișinău care desfășoară activități în sfera comerțului, alimentației publice și prestării de servicii cu plată către populație, indiferent de tipul lor de proprietate și apartenența departamentală. Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Marketing cu specialitatea:Marketing și logistică;• Merceologie și comerț cu specialitatea:Merceologie și comerț;• Procesarea alimentelor cu specialitatea:Tehnologia și managementul alimentației publice;Tehnologia produselor alimentare• Juridice• Economice Studii de master în domeniu sau master în administrație publică sau management *Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)- experienţă profesională în domeniu de 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii a Primăriei municipiului Chişinău
  31.01.2018   420 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea activității direcției autorizare și disciplină în construcții în conformitate cu Regulamentul direcției, examinarea petițiilor, demersurilor, cererilor, verificarea îndeplinirii prevederilor autorizațiilor de construire. Întocmirea proiectelor rapoartelor de activitate ale direcției.• Cerinţe specifice: Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției: • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea:Construcții industriale și civilă• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea:ArhitecturăPlanificare urbană și regională Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în administrație publică, sau master în management; certificate profesionale în domeniile specifice de activitate.* Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017) 2 ani de experienţă profesională în domeniul managementului de conducere;  să aibă o activitate de cel puţin 4 ani în domeniul construcții și inginerie civilă sau arhitectură și dezvoltare teritorială; să dispună de atestare profesională în calitate de proiectant pe domeniul A1, A2, A3, A4 și după caz, verificator de proiecteTermenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  DIRECŢIA CULTURĂ anunță (repetat) prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în secția achiziții
  11.01.2018   122 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este până la data de 31 ianuarie 2018.
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale
  26.01.2017   133 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Condiţiile de participare la concurs:• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;• Să cunoască limba de stat;• Capacitatea deplină de exerciţiu;• Fără antecedente penale;• Să nu fi fost distituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru
  20.01.2017   170 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii: în domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane
  20.01.2017   75 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane. Scopul general al funcţiei:Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  12.01.2017   67 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; Condiții specifice: Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei ;Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic – 1 an; Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir. 20, telefon de contact (022) 22-02-48. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  09.01.2017   176 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport. Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale.TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 1 februarie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Chişinău din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, (bir. 56, Serviciul resurse umane).Date de contact: tel. 022-20-15-30, adresă de email: irina.voicu @pmc.md.
  1 2 »»