Primarul capitalei a emis o dispoziţie prin care a repartizat atribuţiile viceprimarilor municipiului

http://www.chisinau.md/ro/primarul-capitalei-a-emis-o-dispozitie-prin-care-a-repartizat-20292_237133.html

Primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a emis astăzi o dispoziţie prin care a repartizat atribuţiile între primarul general, viceprimarii municipiului Chişinău şi secretarul interimar al municipiului Chişinău. ...

 

                                                           DISPOZIŢIE

Nr.467-dc                                                                               din 22 octombrie 2007

Cu privire la atribuţiile conducerii

Primăriei municipiului Chişinău şi

ale secretarului Consiliului municipal

         Pentru delimitarea atribuţiilor conducerii Primăriei, având ca scop realizarea operativă şi  eficientă a prevederilor legale referitoare la activitatea Primăriei, în temeiul art. 26 (1) şi (4), art. 29, art. 32 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind  administraţia publică locală", primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:

1. Se aprobă repartizarea atribuţiilor între primarul general, viceprimarii municipiului Chişinău şi secretarul interimar al municipiului Chişinău, după cum urmează:

  

1.1. Primarul general al municipiului Chişinău:

Conduce activitatea generală a Primăriei municipiului Chişinău, a direcţiilor generale, direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din subordinea acesteia, exercitându-şi atribuţiile ce îi revin. Este responsabil de dezvoltarea urbanistică a municipiului Chişinău, de calitatea construcţiilor urbane, de problemele transportului public şi a căilor de comunicaţie.

Patronează activitatea:

         Preturilor de sector;

         Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare;

         Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie;

         Întreprinderii municipale (I.M.) „Direcţia construcţii capitale";

         Întreprinderilor municipale în domeniile transportului şi căilor de comunicaţie.

         I.M. Institutului municipal de proiectări „Chişinăuproiect";

         Cabinetului primarului general;

         Direcţiei asistenţă juridică;

         Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică;

         Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană;

         Direcţiei relaţii publice;

         Direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii;

         Direcţiei social-umanitare şi relaţii interetnice;

         Serviciului resurse umane.

Coordonează activitatea:

         Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău;

         Secţiei poliţiei rutiere din cadrul Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău;

         Direcţiei situaţii excepţionale a municipiului Chişinău;

         Centrului militar al municipiului Chişinău.

         S.A. „EDILITATE";

Conlucrează cu:

         Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău;

         S.A. „Agenţia municipală de ipotecă";

        Direcţia municipală a Serviciului de Informaţie şi Securitate.                                                                           

1.2. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună:

Este responsabil de dezvoltarea economico-financiară a municipiului Chişinău, gestionarea patrimoniului municipal, de prestarea de servicii, de activitatea pieţelor agricole, a pieţelor de mărfuri industriale şi pieţelor specializate  din municipiu, precum şi de problemele ecologice.

Patronează activitatea:

         Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale;

         Direcţiei generale finanţe;

         Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică;

         Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii;

         Direcţiei socio-ecologice;

         I.M. „Piaţa Centrală";

         Întreprinderilor municipale şi societăţilor pe acţiuni în domeniile comerţului, alimentaţiei publice şi prestărilor de  servicii.

Conlucrează cu:

         Trezoreria teritorială Chişinău;

         Direcţiei generale statistică a municipiului Chişinău;

         Inspectoratului fiscal de stat Chişinău;

         Oficiului cadastral teritorial Chişinău, filiala I.S. „Cadastru".

1.3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ:

         Este responsabil de buna funcţionare a complexului termoenergetic, sistemelor tehnice şi reţelelor inginereşti ale municipiului Chişinău,  de exploatarea spaţiilor verzi.

Patronează activitatea:

         S.A. „Termocom";

         S.A. „Apă - Canal Chişinău";

         I.M.  Regia „AUTOSALUBRITATE";

         I.M. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi;

         I.M. „LIFTSERVICE";

         I.M. „Parcul Dendrariu".

         I.M. „Combinatul servicii funerare";

         a altor întreprinderi municipale şi societăţi pe acţiuni din domeniul  termoenergetic. 

Conlucrează cu:

         S.A. „CET-1";

         S.A. „CET-2";

         S.A. „RED-CHIŞINĂU";

         S.R.L. „Chişinău-Gaz";

         Poşta Chişinău;

         Direcţia municipală telecomunicaţii Chişinău;

         Î.C.S. „Reţelele electrice municipiul Chişinău".

1.4. Viceprimarul  municipiului Chişinău dl Igor Lupulciuc:

Este responsabil de problemele locativ-comunale, organizarea reparaţiei curente şi capitale a spaţiului locativ şi reţelelor inginereşti interioare, de salubrizarea şi amenajarea teritoriului municipiului, de dezvoltarea sferei sociale, de problemele privind protecţia socială a populaţiei şi de relaţiile interetnice.

Patronează activitatea:

         Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare;

         Direcţiei generale asistenţă socială;

         Direcţiei sănătăţii;

         Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei;

         Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

         I.M. „INFOCOM"; 

         altor întreprinderi municipale, societăţi pe acţiuni şi asociaţii din domeniile locativ-comunal şi al amenajării.

Conlucrează cu:

         Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

         Centrul de medicină preventivă municipal Chişinău;

         Serviciul sanitar veterinar de stat al municipiului Chişinău;

  

1.5. Viceprimarul municipiului Chişinău  dna Ana Culev:

Este responsabilă de dezvoltarea sistemului de învăţământ, cultură, de problemele legate de protecţia drepturilor copiilor si mass media.   

Patronează activitatea: 

         Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport;

         Direcţiei cultură;

         Direcţiei municipale pentru drepturile copilului;

         Instituţia publică Ziarul public municipal "Capitala"

         Instituţiei ştiinţifice de culturalizare şi instituire „Grădina Zoologică";

         I.M. „Centrul Naţional de Creaţie „Satul Moldovenesc Buciumul";

         I.M. Teatrul municipal. "Satiricus  I.L. Caragiale";

         I.M. Teatrului municipal de păpuşi „Guguţă";

         I.M. Teatrului unui actor;

         I.M. Teatrul municipal de marionete;

         I.M. Centrul de cultură şi asistenţă didactică „Casa limbii române";

         Instituţia publică Teatrul-studio „С улицы Роз"

         I.M. Orchestra de cameră „Amadeus";

         a altor întreprinderi municipale şi societăţi pe acţiuni din domeniile culturii şi educaţiei.

Conlucrează cu:

       - Direcţia parcurilor de cultură

1.6. Secretarul Consiliului municipal Chişinău

Dirijează lucrările de secretariat şi este responsabil de legalitatea proiectelor de acte normative prezentate Consiliului Municipal Chişinău.

Patronează activitatea: 

         Direcţiei administraţie publică locală;

         Direcţiei corespondenţă, petiţii şi audienţă;

         Direcţiei administrative;

         Secţiei control;

         Serviciului municipal de arhivă Chişinău;

         Direcţiei tehnologii şi sisteme informaţionale.

 

2. Se abilitează viceprimarii municipiului Chişinău cu dreptul de a semna dispoziţii vizând chestiuni ce ţin de domeniile de activitate  patronate, precum urmează:

2.1. Viceprimarul  Mihai Furtună:

a) modificarea programului de muncă al întreprinderilor de comerţ, alimentaţie publică, deservire socială;

b) eliberarea, suspendarea sau anularea autorizaţiilor eliberate unităţilor economice, în legătură cu nerespectarea regulilor de comerţ, normelor sanitare, termenelor de vânzare a produselor uşor alterabile;

c) eliberarea, suspendarea sau anularea licenţelor eliberate pentru comercializarea băuturilor alcoolice şi a articolelor din tutun agenţilor economici şi persoanelor fizice, în legătură cu nerespectarea regulilor de comerţ:

d) semnarea contractelor de arendare a încăperilor nelocuibile şi a garajelor;

e) transmiterea imobilelor de la o balanţă la alta;

f) semnarea actelor de predare-primire a încăperilor nelocuibile privatizate, conform contractelor încheiate;

g) semnarea actelor cu privire la eliberarea permisiunilor pentru exportul averii persoanele a cetăţenilor care pleacă la un nou loc de trai;

 h)  aprobarea devizelor  de cheltuieli ale executorilor de buget, precum şi a devizelor mijloacelor extrabugetare (speciale);

i) aprobarea repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor executorilor de buget, precum şi a modificărilor respective pe parcursul anului bugetar;

j) aprobarea modificărilor repartizării lunare a veniturilor şi cheltuielilor de mijloace extrabugetare (speciale) ale instituţiilor bugetare;

k) semnarea documentelor necesare pentru perfectarea proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău referitoare la casarea fondurilor fixe şi bunurilor materiale ale instituţiilor publice, cu trecerea lor ulterioară la pierderi;

l) aprobarea limitelor consumului de resurse energetice, apă, cheltuielilor de întreţinere a automobilelor de serviciu, serviciilor de telecomunicaţii şi salubrizare  pentru instituţiile finanţate de la bugetul municipiului Chişinău.

2.2. Viceprimarul Vladimir Coteţ:

a) deschiderea şi închiderea  sezonului de încălzire;

b) sistarea provizorie în unele sectoare ale municipiului Chişinău a alimentaţiei cu apă potabilă, apă caldă, gaze naturale, energie termică şi electrică;

         2.3. Viceprimarul  Igor Lupulciuc:

         a) schimbarea destinaţiei încăperilor;

         b) aprobarea actelor de predare-primire a locuinţelor construite pe baza investiţiilor private;

         f) repartizarea spaţiului locativ, restabilit pe contul propriu al locatarilor;

         g) modificarea contractului de închiriere a locuinţelor;

         h) executarea hotărârilor instanţelor de judecată privitoare la repartizarea spaţiului locativ;

         i) transmiterea în folosinţă a spaţiului locativ neizolat eliberat din aceeaşi locuinţă.

         2.4. Viceprimarul Ana Culev;

         a) autorizarea organizării şi desfăşurării acţiunilor culturale, incluse în programele de acţiuni anuale;

3. Se abilitează viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună să semneze documentele financiare.

4. Se stabileşte următorul mod de suplinire a funcţiilor viceprimarilor municipiului Chişinău în perioada lipsei unuia dintre ei:

         Mihai Furtună         -  Ana Culev       

         Vladimir Coteţ        -  Igor Lupulciuc                                        

         Igor Lupulciuc        -  Vladimir Coteţ

         Ana Culev              -  Mihai Furtună     

5. Lista completă a instituţiilor, întreprinderilor, entităţilor a căror activitate este patronată, conform atribuţiilor repartizate, de primarul general şi de viceprimari, va fi publicată într-o anexă, în termen de 10 zile de la semnarea prezentei dispoziţii.

6. Se abrogă dispoziţiile nr. 42-dc din 02.02.2007 „Cu privire la atribuţiile primarului general şi delegarea unora dintre ele viceprimarilor municipiului Chişinău şi secretarului interimar al Consiliului municipal Chişinău" şi nr.  430-dc din 05.10.2007 „Cu privire la aprobarea unor atribuţii ale viceprimarului municipiului Chişinău". 

7. Secretarul Consiliului Municipal Chişinău va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziţii.

         

                                                                        PRIMAR GENERAL

                                                                         Dorin Chirtoacă

22.10.2007

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md