Prima      Contact      Harta
 

Prima » Prim?ria municipiului Chi?in?u » Direc?ii » Agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc?
Agen?ia pentru Ocuparea For?ei de Munc? a municipiului Chi?in?u
Tipar

Adresa juridica - str. Mitropolitul Varlaam, 90 www.anofm.md 

?ef Agen?ie - ?UPAC  Ala,  tel/fax 022-224-440   e-mail-aofmchisinau@anofm.md

Agen?ia pentru Ocuparea For?ei de Munc? a municipiului Chi?in?u (în continuare Agen?ia) a fost creat? în anul 2003 (fiind succesorul Oficiului for?ei de munc?) ?i activeaz? în cadrul Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc?. Agentia activeaz? în baza Regulamentului Agen?iei pentru ocuparea for?ei de munc? raional?, municipal?, unit??ii teritoriale autonome G?g?uzia, aprobat la Colegiul Ministerului Muncii ?i Protec?iei Sociale nr. 23 din 12 august 2003.

Func?iile principale ale Agen?iei sînt: 

 • informarea privind pia?a muncii, locurile de munc? libere ?i condi?iile de ocupare a lor. Crearea condi?iilor pentru autoinformare ?i autoc?utarea locurilor de munc? potrivite, inclusive utilizînd instrumente electronice.
 • medierea muncii, asigurarea corel?rii cererii ?i ofertei, punerea în leg?tur? a persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc? cu angajatorii care au declarat locuri de munc? libere.
 • administrarea m?surilor active ?i programelor destinate ?omerilor: cursuri de formare profesional?, lucr?ri publice etc.
 • administrarea m?surilor pasive de protec?ie socialã a ?omerilor: stabilirea în condi?iile legii ?i achitarea ajutorului de ?omaj sau a aloca?iei de integrare sau reintegrare profesional?.
 • colectarea ?i furnizarea informa?iilor despre pia?a muncii, întocmirea anual? a prognozei pie?ei muncii ?i a barometrului profesiilor.

Conform schemei de încadrare a Agen?iei, activeaz? 62 de speciali?ti care presteaz? servicii publice în domeniul ocup?rii for?ei de munc?, atît persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc?, cît ?i angajatorilor din teritoriu.

Toate serviciile oferite  angajatorilor ?i cet??enilor sunt gratuite.

Servicii prestate angajatorilor:

 • suport la descrierea locurilor de munc? libere ?i înregistrarea ofertelor în baza de date a Agen?iei ?i pe portalul www.angajat.md.
 • suport în preselec?ia ?i repartizarea candida?ilor la locurile de munc? libere, în concordan?? cu cerin?ele locului de munc?.
 • organizarea activit??ilor care au drept scop recrutarea for?ei de munc? necesare, inclusiv organizarea tîrgurilor locurilor de munc?.
 • seminare informative privind prevederile legisla?iei în vigoare în domeniul ocup?rii for?ei de munc?.
 • suport informa?ional angaja?ilor care urmeaz? a fi concedia?i de c?tre angajatorii din teritoriu, pentru a nu permite intrarea lor în ?omaj.
 • contract?m servicii de formare profesional? la solicitarea angajatorilor.(contract triplu: angajator - agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc? - institu?ia de inv???mînt).

Servicii oferite persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc?:

 • oferim informa?ii privind locurile de munc? libere ?i condi?iile de ocupare ale acestora; Medierea locurilor de munc? libere. Facilitarea leg?turii cu poten?ialii angajatori pentru ocuparea locurilor de munc? libere.
 • acces la baza de date a locurilor de munc? libere, Internet, portalul www.angajat.md, cabine telefonice pentru a facilita contactul cu angajatorii.
 • organiz?m tîrguri a locurilor de munc? libere pentru ca persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? s? poat? întâlni mai mul?i angajtori ?i s? negocieze direct posibilit??ile de angajare. Organiz?m tîrguri electronice JOB-FIRE pe platforma electronica www.e-angajare.md.
 • organiz?m seminare informative; instruire în tehnici ?i metode de c?utare a unui loc de munc? (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri ?.a.); treninguri în cadrul "Clubului Muncii".
 • oferim servicii de informare, consiliere ?i orientare profesional? - consultan?? ce ?ine de orientarea profesional? ?i carier?.
 • oferim cursuri de formare profesional? în scopul însu?irii profesiilor/meseriilor solicitate pe pia?a muncii (calificare, recalificare sau perfec?ionare).
 • oferim suport la antrenarea persoanelor în activit??i cu caracter temporar, în folosul comunit??ii, organizate de c?tre administra?ia public? local? ?i sus?inute financiar de c?tre Agen?ie.
 • acord?m servicii de preconcediere persoanelor ce urmeaz? a fi disponibilizate pentru a cunoa?te prevederile legisla?iei în vigoare ?i se integra în câmpul muncii.
 • achit?m, în condi?iile Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea for?ei de munc? ?i protec?ia social? a persoanelor aflate în c?utarea uni loc de munc?, ajutor de ?omaj sau aloca?ie de integrare sau reintegrare profesional?.

 Portalul www.angajat.md  este punctul de întîlnire dintre angajatorii care recruteaz? personal ?i cet??enii afla?i în c?utarea unui loc de munc?.

Accesînd www.angajat.md persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? pot:

 • accesa posturile de munc? libere anun?ate;
 • crea un CV introducînd datele personale în formularul deja definit;
 • vizualiza filme despre profesii;
 • profita de sfaturi utile la angajare;
 • afla informa?ii privind serviciile ?i programele gratuite oferite de Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc? i agen?iile teritoriale de ocupare a for?ei de munc? care au drept scop plasarea în cîmpul muncii a cet??enilor.

Angajatorii care caut? for?? de munc? pot:

 • s? se înregistreze pe www.angajat.md;
 • publica de sine st?t?tor ofertele de munc?, completînd formularul deja definit;
 • accesa baza de CV-uri pentru a g?si candida?i potrivi?i la ofertele de munc? disponibile;
 • beneficia de sfaturile speciali?tilor în recrutare;
 • afla informa?ii despre serviciile gratuite oferite de Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc?.

În cadrul Agen?iei activeaz? 5 sec?ii pentru ocuparea for?ei de munc? amplasate în sectoarele municipiului Chi?in?u.  

Pentru a se înregistra ?i primi statutul de ?omer sunt necesare urm?toarele acte:

 • buletinul de identitate cu viza de domiciliu în mun. Chi?in?u;
 • acte de studii ?i calificare;
 • carnetul de munc? (în cazul persoanelor provenite din munc?);
 • certificat privind lipsa gospod?riei ??r?ne?ti sau cotei de teren agricol (pentru cet??enii din localit??ile ce intr? în componen?a municipiului Chi?in?u).

Sec?iile nominalizate presteaz? servicii cet??enilor conform domiciliului, iar angajatorilor, conform adresei juridice, dup? cum urmeaz?:

Sec?ia pentru ocuparea for?ei     de munc? sectorul Botanica

(str. Nicolae Titulescu, 8)

GHE?IVU Alla

?ef sec?ie

tel./fax 022-530-100

tel.022-637-227

alla.ghetivu@anofm.md

Sec?ia pentru ocuparea for?ei de munc? sectorul Buiucani

(str. Constantin Stere, 10)

RUSU Maria

?ef sec?ie

tel/fax 02234-429

tel.022-237-296

maria.rusu@anofm.md

Sec?ia pentru ocuparea for?ei de munc? sectorul  Centru

(str.Mitropolit Varlaam, 90)

MEREU?? Elena

?ef sec?ie

tel/fax 022-227-570

tel.022-225-317

elena.mereuta@anofm.md

Sec?ia pentru ocuparea for?ei de munc?   sectorul Ciocana (bd. Mircea cel B?trîn 5/3)

RUSU  Tatiana

?ef sec?ie

tel./fax 022-346-668

tel.0-22-335-356

tatiana.rusu@anofm.md

Sec?ia pentru ocuparea for?ei de munc? sectorul Rî?cani (str. Kiev, 6/1)

DANILOVA Maria

?ef sec?ie

tel./fax 022-438-093

tel.0-22-310-815

maria.danilova@anofm.md

 

În cadrul Agen?iei activeaz? Centrul de Informare „Pia?a Muncii" care ofer? consulta?ii ?i informa?ii tuturor cet??enilor afla?i în c?utarea unui loc de munc?.   

Centrul de Informare

„Pia?a Muncii"

  (str.Mitrolpolit Varlaam 90 

      KUCIUK  Ala

?ef sec?ie

tel.022-213-050

022-224-087

0-8000-1000 gratuit

informare@anofm.md

ala.kuciuk@anofm.md

 

Centrul de Informare   „Pia?a Muncii", creeaz? oportunit??i de integrare rapid? pe pia?a muncii, indiferent dac? cet??enii sunt sau nu înregistra?i cu statut de ?omer.

Informarea cet??enilor este  bazat? pe principiul autoinform?rii ?i autoservirii.

Persoanele interesate pot accesa de sine st?t?tor baza de date a locurilor de munc? libere, informa?iile  privind profesiile, cariera profesional?, posibilit??i de instruire profesional?, etc, prin resursele electronice de informare: pagina web a Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc? www.anofm.md  ?i portalul  pie?ei muncii www.angajat.md

Centrul este dotat cu 15 calculatoare - posturi de autoinformare ?i autoc?utare a locurilor de munc?, 3 cabine telefonice. Astfel solicitan?ii pot contacta  angajatorii care dispun de locuri de munc? libere. 

 În Centrul de Informare „Pia?a Muncii" se organizeaz?: 

 • seminare informative în domeniul ocup?rii for?ei de munc? ?i protec?iei sociale a persoanelor aflate în c?utarea unui loc de munc?,
 • seminare informative în domeniul orient?rii ?i form?rii profesionale,
 • seminare instructive în tehnici ?i metode de c?utare a unui loc de munc?,
 • seminare training „Clubul Muncii" ,
 • seminare informative pentru agen?ii economici din municipiul Chi?in?u privind legisla?ia în domeniul ocup?rii for?ei de munc? - a treia zi de miercuri a lunii, ora 9.00,
 • activit??i de recrutare. 

Mai multe informa?ii pot fi ob?inute la  Centrul de apel- Pia?a Muncii la num?rul 080001000, apel gratuit de la telefonul fix din orice localitate  din Republica  Moldova;  +373 (22) 838-414  apel taxabil din str?in?tate sau la  e-mail  centrulapel@anofm.md   

 Program de lucru: luni-vineri orele 8.30-15.30

     

 

 

 

Plaseaz? articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima » Prim?ria municipiului Chi?in?u » Direc?ii » Agen?ia pentru ocuparea for?ei de munc?
Centrul de informare ?i documentare:
Tel:+ 373 22 20 17 07, + 373 22 20 17 26
Fax +373 22 22 31 45
E-mail: drp@pmc.md

Telefonul de încredere anticoruptie
(022) 22-32-53
Actualizat: 25.11.2015
Vizitatori: 4443904
  PrimaPrima  ContactContact  HartaHarta
 Creat de Trimaran
 
     

Spre