• Direcţia privatizarea fondului de locuinţe

  Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe activează în conformitate cu prevederile Regulamentului ei, anexă la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93. Comisia îşi desfăşoară activitatea sa  în blocul, care este amplasat pe str. Columna, nr. 106 mun. Chişinău. Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.6, tel. 26-01-18. Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir. 3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel. 27-41-12. Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei, telefonul de contact 27-81-25. În bir. 5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), primesc conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat, tot în bir. 5 la prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, telefonul de contact 27-69-05. În bir.1 cetăţenii primesc certificate privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare,  pentru care este necesar de prezentat copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi copiile buletinelor de identitate, chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701, telefonul 27-41-12. În biroul 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii permanent în audienţă, după necesitatea lor, tel. 27-81-25.

  Муниципальная комиссия по приватизации жилищного фонда функционирует  на основании Регламента, приложение к Закону о приватизации жилищного фонда. Управление жилищного фонда находится по адресу: мун. Кишинэу ул. Колумна, № 106. Начальник Управления жилищного фонда, председатель Комиссии принимает ежедневно в каб. 6 граждан по вопросам приватизации жилья, тел. 26-01-18. Зам. Начальника данного управления принимает ежедневно граждан в каб.3, консультирует и согласует петиции, поступившие от граждан. Документы для приватизации жилищного фонда принимаются в каб. 4, каждый день с 8.00 - 12.00, кроме пятницы - дня заседания Комиссии, тел. 27-81-25. Результаты решения Комиссии граждане получают в каб. 5 при предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности (при необходимости). Им выдают расчетные счета для оплаты за приватизацию жилья и приватналога. При наличии оплаченных квитанций выдается договор купли-продажи, передачи-получения квартиры в частную собственность, тел. 27-69-05. Выдача сертификатов об участниках приватизации и о неучастия в процессе приватизации выдаются гражданам в каб. 1. Для этого необходимо предоставить копию договора купли-продажи и удостоверения личности, тел. 27-41-12. Юридическую консультацию по приватизации жилого фонда граждане могут получить в каб. 2, ежедневно, тел. 27-81-25.

  Documentele necesare pentru privatizarea locuinţelor

  1. Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, bir. 1, bonul de plată 200 lei (la Banca de Economii) pe contul 420515101479701 (copia buletinelor, adeverinţelor de naştere a copiilor minori, copia adeverinţelor de divorţ, de deces). 

  2. Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau prezenţa lor la prezentarea actelor.

  3. Extras din tabelul nominal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.

  4. Extras din contul personal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.

  5. Planul sau certificatul-caracteristică a locuinţei eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău.

  6. Bonul de plata 300 lei, (la Banca de Economii) cont 420515101479701.

  7.Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I şi gr.II (după caz).

  8.Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spatiului locativ(decoraţi cu "Ordinul Republicii", "Ştefan cel Mare" doctori habilitaţi etc)  (după caz).

  9. Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan.

  10.Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, originalele si copiile.

  11.Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces, ordinul de repartiţie in  original si copiile (după caz).

  12. Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă (stagiul se calculează pînă la 10.03.93).  

  13. Pentru cămine suplimentar copia ordinului de repartiţie, certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucatarie, veceu).

  14. Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, str.Puşkin, 24.

  După caz la cererea organului abilitat se prezintă şi alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe.

   

  Документы, необходимые для приватизации квартиры 

  1. Справка об участии или неучастии в приватизации каб. 1, (копии паспортов, свид. о рождении детей, свид. о разводе, о смерти) квитанция на 200 лей, на счет 420515101479701, в любой сберкассе.

   2. Dекларация от взрослых членов семьи об участие или неучастие в приватизации, cогласиe на приватизацию квартиры на имя основного квартиросъемщика, заверенное нотариально  или  их присутствие при сдачи документов.

  3. Выписка из лицевого счета  (из ЖЭУ или Ассоциации).

  4.Выписка из поквартирной карточки (из ЖЭУ или Ассоциации).

  5. План (справка-характеристика) квартиры из БТИ.

  6.Оригинал и копии трудовых книжек основного квартиросъемщика и его супруга, копии дипломов, копия военного билета, (стаж работы считается до 10.03.93).

  7. Квитанция на 300 лей ( в любой сберкассе) на счет 420515101479701.

  8. Копия документов, дающих право на лишнюю площадь (награжденным высшим гос. наградам, кандидатам наук и т.д.), если таковые имеются.

  9. Копия свидетельства об инвалидности, одиноким инвалидам.        

  10.Оригиналы и копии паспортов, свидетельств о рождении несовершеннолетних детей.

  11. Оригиналы и копии свидетельств о браке, разводе, смерти, копии ордеров.

  12. Справка с военкомата об участие в боевых действиях в Афганистане (участникам), если таковая имеется.

  13. Дополнительно для общежитий : копия ордера, список жильцов, которые пользуются общими площадями (кухня, коридор, ванная, туалет).

  14. Для одноэтажных строений необходимо предоставить справку с Главного Управления Архитектуры, ул. Пушкин, 24.